ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Turkish Validity and Reliability of Comprehensive Diabetes Self-Management Scale [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 62-67 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.70033

Turkish Validity and Reliability of Comprehensive Diabetes Self-Management Scale

Cigdem Cindoglu1, Burcu Beyazgul2, Merve Tatligun1
1Department of Internal Medicine, Harran University Faculty of Medicine, Sanliurfa, Türkiye
2Department of Public Health, Harran University Faculty of Medicine, Sanliurfa, Türkiye

Objectives: A self-care approach is very important in diabetes management. In this study, it was aimed to make the Turkish validity and reliability of the Comprehensive Diabetes Self-Management Scale (CDSMS), which examines the behaviors of diabetes patients. Methods: The study is of methodological type. CDSMS, which was translated into Turkish from its original version and tested for language validity, was first included in the pilot application and then in the main study. The validity of the scale was evaluated by the Cronbach's alpha coefficient. Then, a Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis was performed to determine the cut off score. Results: The mean age of the study participants was 57.10 ± 11.20 years and the mean disease duration was 9.96 ± 7.79 years. The internal consistency of CDSMS was 0.73, which was measured using Cronbach's alpha. After the ROC analysis, the optimal cut-point score of CDSMS to predict good glycemic control was determined as 21.17 points.
Conclusion: With this study, it was found that the Turkish version of CDSMS is valid and reliable for use in the Turkish population. It is thought that CDSMS will be beneficial to physicians working in the clinic in terms of showing the disease management skills of diabetic patients.

Keywords: Diabetes control, diabetes scale, reliability, validity

Kapsamlı Diyabet Öz-Yönetim Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği

Cigdem Cindoglu1, Burcu Beyazgul2, Merve Tatligun1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Amaç: Diyabet yönetiminde özbakım yaklaşımı çok önemlidir. Bu çalışmada, diyabet hastalarının davranışlarını inceleyen Kapsamlı Diyabet Kendi Kendini Yönetme Ölçeği'nin (Comprehensive Diabetes Self-Management Scale; CDSMS) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin yapılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Çalışma metodolojik tiptedir. Özgün halinden Türkçeye çevrilen ve dil geçerliliği test edilen CDSMS, önce pilot uygulamaya, ardından ana çalışmaya dahil edilmiştir. Ölçeğin geçerliliği Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirildi. Ardından, kesme puanını belirlemek için ROC analizi yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 57,10 ± 11,20 yıl ve ortalama hastalık süresi 9.96 ± 7,79 yıldı. CDSMS'nin iç tutarlılığı, Cronbach alfa kullanılarak ölçülen 0,73 idi. ROC analizi sonucunda CDSMS'nin iyi glisemik kontrolü öngörmede optimal kesme noktası 21,17 puan olarak belirlendi.
Sonuç: Bu çalışmada, CDSMS'nin Türkçe versiyonunun Türk popülasyonunda geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. CDSMS'nin diyabetik hastaların hastalık yönetim becerilerini göstermeleri açısından klinikte çalışan hekimlere faydalı olacağı düşünülmektedir. (SETB-2023-08-139)

Anahtar Kelimeler: Diyabet kontrolü, diyabet ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik

Cigdem Cindoglu, Burcu Beyazgul, Merve Tatligun. Turkish Validity and Reliability of Comprehensive Diabetes Self-Management Scale. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 62-67

Corresponding Author: Cigdem Cindoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale