ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Rate of Coronary Angiography Refusal in Older Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome and Its Impact on All-Cause Mortality [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 532-537 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.69908

The Rate of Coronary Angiography Refusal in Older Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome and Its Impact on All-Cause Mortality

Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Ahmet Gurdal, Kadriye Kilickesmez
Department of Cardiology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Significant number older patients with acute coronary syndrome (ACS) cannot undergo coronary angiography (CAG) due to various comorbidities. Patient’s refusal of invasive procedures is common among old patients and has not been thoroughly investigated in the context of ACS. We wanted to assess CAG refusal rate and its impact on all-cause mortality in older patients with non-ST elevation acute myocardial infarction.
Methods: In this retrospective study, patients over 75 years of age admitted with acute non-ST elevation ACS were included in the study. Patients were divided into three groups based on the treatment strategy; Group 1: Those who underwent CAG; Group 2: Refused; and Group 3: Deemed unsuitable for procedure due to severe comorbidities. The primary outcomes were to assess the patient refusal rate and its impact on all-cause mortality.
Results: The study included 201 elderly patients. Eighty-two (41%) patients did not undergo CAG and of those, 48 (24%) had severe comorbidities, and 34 (17%) refused the procedure. The in-hospital mortality for patients who underwent, refused, or could not undergo CAG was 5.0%, 0%, and 16.7% (p<0.01); 30-day mortality 8.5%, 9.1%, and 25% (p=0.01); and long-term mortality was 20.2%, 35.3%, and 47.9% (p<0.01), respectively. The median follow-up was 12 months. Hazard ratio of treatment refusal for long-term mortality was 1.97 (1.02–3.87, 95% CI).
Conclusion: Substantial number of elderly patients with ACS refuses to undergo CAG and this leads to increased mortality. Factors affecting patient behavior and the decision-making process should be explored.

Keywords: Coronary artery disease, elderly; treatment refusal.

ST segment yükselmesiz akut koroner sendromlu yaşlı hastalarda koroner anjiyografi reddi oranı ve tüm nedenlere bağlı mortalite üzerindeki etkisi

Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Ahmet Gurdal, Kadriye Kilickesmez
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Akut koroner sendromu olan çok birçok yaşlı hastaya çeşitli komorbiditeler nedeniyle koroner anjiyografi yapılamamaktadır. Hastanın girişimsel prosedürleri reddetmesi yaşlı hastalar arasında yaygın olup akut koroner sendrom bağlamında kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır. ST yükselmesiz akut miyokard infarktüsü geçiren yaşlı hastalarda koroner anjiyografi reddetme sıklığı ve bunun tüm nedenlere bağlı mortalite üzerindeki etkisini değerlendirmek istedik.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, akut ST segment yükselmesiz akut koroner sendrom ile başvuran 75 yaş üstü hastalar dahil edildi. Hastalar tedavi stratejisine göre üç gruba ayrıldı; Grup 1: koroner anjiyografi yapılanlar; Grup 2: koroner anjiografiyi rededenler; Grup 3: ciddi komorbiditeler nedeniyle işlem için uygun görülmeyenler. Birincil sonlanım; hastaların işlemi reddetme oranı ve bunun tüm nedenlere bağlı mortalite üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Bulgular: Çalışmaya 201 yaşlı hasta dahil edildi. 82 (% 41) hastaya koroner anjiyografi uygulanmadı. Bu hastaların 48'inde (% 24) ciddi komorbidite varken, 34'ü (% 17) ise işlemi reddetti. Koroner anjiyografi yapılan, reddeden veya yapılamayan hastalarda hastane içi mortalite % 5.0,% 0 ve % 16.7 (p <0.01); 30 günlük mortalite % 8.5, % 9.1 ve % 25 (p = 0.01); ve uzun dönem mortalite sırasıyla% 20.2, % 35.3 ve % 47.9 (p <0.01) idi. Medyan takip süresi 12 aydı. Tedavinin reddedilmesi uzun dönem mortalite riskini 1.97 kat artırmaktadır (HR: 1.97, 1.02-3.87, % 95).
Sonuç: Akut koroner sendrom geçiren önemli sayıda yaşlı hasta koroner anjiyografi işlemini reddetmekte ve bu durum mortalite artışına neden olmaktadır. Hasta davranışını ve karar verme sürecini etkileyen faktörler araştırılmalıdır. (SETB-2021-02-031)

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, yaşlı, tedavi reddi.

Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Ahmet Gurdal, Kadriye Kilickesmez. The Rate of Coronary Angiography Refusal in Older Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome and Its Impact on All-Cause Mortality. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 532-537

Corresponding Author: Ozgur Selim Ser
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale