ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The probable effects of sub clinical varicocele on sperm parameters diagnosed by color doppler ultrasonography in male infertility problem [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 26-30

The probable effects of sub clinical varicocele on sperm parameters diagnosed by color doppler ultrasonography in male infertility problem

Ahmet Nedim Kahraman1, Ayşe Deniz Kahraman2, Ahmet Mesrur Halefoğlu2, Nuran Yılmaz2
1Department of Radiology, Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Object: We investigated the effects of subclinical varicocele on semen parameters detected by color doppler ultrasonography.
Material and method: 40 infertile patients with varicocele were evaluated. Patients with nonpalp able varicocele whose reflux were + and vein diameter smaller than 2.7 mm in doppler ultrasound were diagnosed as subclinical varicocele. Patients were separated in 3 groups: Right subclinical - left clinical varicocele (Group 1), bilateral subclinical varicocele (Group 2), only left subclinical varicocele (Group 3).
Results: No statistical significant difference was found in the patient age (p=0.486), male infertility duration (p= 0.481), sperm motility (p= 0.8305) and sperm morphology (WHO p= 0. 764) among groups..Mean testis volume of group 2 were statistically significant greater than group 1 (right testis p=0.023, left testis p=0.024) Total motil sperm counts were decreased in all groups and there was no statistical significant difference between groups (p=0.550)
Conclusion: There were no statistical significant difference on semen parameters between groups we evaluated. Therefore, our study has justified, that controversery and indefinity on the diagnosis and treatment of subclinical varicocele.

Keywords: Semen parameters, subclinical varicocele, varicocele

Erkek infertilite sorununda renkli doppler ultrasonografi ile tanı konan subklinik varikoselin semen parametrelerinde olası etkisi

Ahmet Nedim Kahraman1, Ayşe Deniz Kahraman2, Ahmet Mesrur Halefoğlu2, Nuran Yılmaz2
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Renkli doppler ultrasonografi ile teşhis edilen subklinik varikoselin semen parametrelerine etkisini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Varikosel tandı 40 infertil lıasta değerlendirildi. Palpabl varikosel i olmayan fakat renkli doppler ultrasonografide ven çapı 2.7 mm‘nin altında ve reflü + olan hastalar subklinik varikosel tanısı aldı. Hastalar sağ subkliniksol klinik varikosel (GRUP I), bilatéral subklinik varikosel (GRUP 2). sadece solda subklinik varikosel (GRUP 3) olarak 3 gruba ayrıklı.
Bulgular: Gruplar arasında aşağıda belirtilen durumlar açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı: Hasta yaşı (p= 0.486), infertilité siiresi (p=o.481 ), sperm mootilitesi (p-0.8305), sperm morfolojisi (WHO ¡1=0.764). Grup 2’nin ortalama test is volümü grup I’den anlamlı olarak fazla bulundu (sağ testis p=0.023, sol teslis p= 0.024). Total motil sperm sayısının tüm gruplarda kötüye gittiği görüldü ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p= 0.550).
Sonuç: Bizim çalışmamızda da incelenen gruplar arasında semen parametreleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunamayışı, subklinik varikoselin teşhis ve tedavisindeki tartışmaları ve bu konudaki belirsizliği haklı çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Semen parametreleri, subklinik varikosel, varikosel

Ahmet Nedim Kahraman, Ayşe Deniz Kahraman, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Nuran Yılmaz. The probable effects of sub clinical varicocele on sperm parameters diagnosed by color doppler ultrasonography in male infertility problem. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 26-30

Corresponding Author: Ayşe Deniz Kahraman, Türkiye
LookUs & Online Makale