ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Examination of the Effects of Celecoxib on Postmastectomy Seroma and Wound Healing [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 212-219 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.66933

Examination of the Effects of Celecoxib on Postmastectomy Seroma and Wound Healing

Evren Besler1, Ömer Harmancıoğlu2
1Department of General Surgey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Private Kent Hospital, İzmir, Turkey

Objectives: To examine the effect of celecoxib on wound healing and development of seroma after mastectomy.
Seroma is an accumulation of serous fluid in dead space emerging after breast cancer surgery. The pathophysiology of seroma has not been clearly elucidated. Development of seroma leads to prolongation of hospital stay, increase in costs, ischemia of the flaps, infections due to fluid accumulation, and delayed adjuvant treatment.
Seroma is still a current problem, and the most common treatment method for this problem is drainage and repeated aspirations for 5–7 days after surgery.
Methods: The effect of celecoxib whose anti-inflammatory, antiangiogenic, and antioxidant effectiveness has been demonstrated in a mastectomy model applied on female Wistar rats has been investigated in the present study. A total of 20 rats including 10 rats in the control and 10 in the celecoxib group were studied.
Intraperitoneal 0.25 cc/250 g (20 mg/kg/day) celecoxib was administered to the celecoxib group for 5 days after mastectomy, and the same volume of physiological saline solution was given to the control group for 5 days. Rats were followed up for 10 days after surgery. During this process, vitality of the rats, movements of the extremities, wound healing conditions, wound infections, flap necrosis, and occurrence of seroma were recorded. At the end of this period, seromas were aspirated, tissue samples were retrieved, and the rats were sacrificed. Fibrin, hemorrhage, edema, vascularization, congestion, polymorphonuclear leukocytes, and increase in fibrotic tissue fibroblasts, lymphocytes, and macrophages were evaluated in tissue samples.
In seroma fluids, interleukin-1 beta (IL-1β), an acute phase reactant, and vascular endothelial growth factor, a vital parameter of vascular proliferation and angiogenesis, were examined.
Results: At the end of the experiments, the seroma volume decreased significantly in the celecoxib group (p=0.804; 0.001), the IL-1β level decreased significantly as detected in the biochemical examination (p=0.014), and in the histopathological examination, an increase in congestion in the celecoxib group was determined.
Conclusion: In conclusion, celecoxib markedly decreased interleukin and the volume of seroma after mastectomy; suppressed the level of an acute phase reactant, IL-1β; and demonstrated this effect through its anti-inflammatory activity. We believe that the effects of celecoxib should be investigated using different dose applications and larger number of subjects.

Keywords: Celecoxib, inflammation; mastectomy; seroma; wound healing.

Celecoxib’in mastektomi sonrasında gelişen seroma ve yara iyileşmesine etkisinin incelenmesi

Evren Besler1, Ömer Harmancıoğlu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Özel Kent Hastanesi, İzmir

Amaç:
Seroma meme kanser cerrahisi sonrasında ortaya çıkan ölü boşlukta seröz sıvı birikimidir. Seromanın patofizyolojisi net olarak aydınlatılamamıştır. Seroma gelişimi hastanede kalış süresinin uzaması, maliyet artışı, fleplerde iskemi, sıvı birikimine bağlı infeksiyon ve adjuvan tedavide gecikmeye yol açmaktadır. Seroma günümüzde halen güncel bir sorundur ve bu sorun için en çok uygulanan yöntem ameliyat sonrası beş - yedi gün süre ile drenaj ve tekrarlanan aspirasyonlardan ibarettir.
Gereç ve Yöntemler:
Bu çalışmada antiinflamatuar, antianjiyogenik ve antioksidan etkinliği gösterilmiş olan celecoxib’in dişi Wistar ratlar üzerinde uygulanan mastektomi modelinde seroma’ya etkinliği incelendi. Kontrol grubunda 10, celecoxib grubunda 10 olmak üzere toplam 20 rat incelemeye alındı. Mastektomi sonrasında celecoxib grubuna intraperitoneal 0,25 cc/250gr (20 mg/kg/gün) celecoxib beş gün süre ile, kontrol grubuna ise aynı volümde serum fizyolojik beş gün süre ile verildi. Ratlar ameliyat sonrasında 10 gün izlendi. Bu süreç içinde ratların canlılıkları, kol hareketleri, yara yeri iyileşme durumları, yara infeksiyonu, flep nekrozu ve seroma oluşumları kaydedildi. Bu süre sonunda seromalar aspire edildi ve doku örnekleri alınarak ratlar sakrifiye edildi. Doku örneklerinde fibrin, kanama, ödem, damarlanma, konjesyon, polimorf nüveli lökositler, fibröz doku artışı, fibroblast, lenfosit ve makrofajlar değerlendirildi. Seroma sıvılarında ise inflamasyon parametrelerinden akut faz reaktanı olan interlökin 1 beta ve damar proliferasyonu ve anjiyogenezin temel parametresi olan vasküler endotelyal büyüme faktörü incelemesi yapıldı.
Bulgular:
Deneyler sonunda biyokimyasal incelemede celecoxib uygulanan grupta seroma hacimlerinin belirgin olarak azaldığı (p≤0,001), seroma sıvısında interlökin 1 beta düzeyinin belirgin olarak azaldığı (p=0,014), histopatolojik incelemede ise celecoxib grubunda konjesyonun arttığı (p=0,044) tesbit edildi.

Sonuçlar:
Bu çalışmanın sonucunda, celecoxib’in mastektomi sonrası seroma hacimlerini belirgin olarak azalttığı, bir akut faz reaktanı olan interlökin 1 betayı baskıladığı; bu etkisinin antiinflamatuar etkisi ile olduğu sonucuna varıldı. Celecoxib’in etkilerinin farklı doz uygulamalarıyla ve daha geniş sayıda denek üzerinde araştırılması gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Seroma, mastektomi, celecoxib, yara iyileşmesi, inflamasyon

Evren Besler, Ömer Harmancıoğlu. Examination of the Effects of Celecoxib on Postmastectomy Seroma and Wound Healing. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 212-219

Corresponding Author: Evren Besler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale