ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Bone mineral density and bone fracture relationship in elderly women [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 91-95 | DOI: 10.5350/SEMB.20131212034545

Bone mineral density and bone fracture relationship in elderly women

Bülent Çakmak1, Ahmet İnanır2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat-Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tokat-Türkiye

Objective: The aim of this study was to compare the bone mineral density in elderly women with and without bone fracture.
Material and Method: The records of the ≥ 65 years women patients who had been performed bone mineral density (BMD) measurements in our hospital between January 2010 and June 2012 were evaluated according to their demographic features and BMD measurements retrospectively. Age, body mass index (BMI), menopause period, systemic disease, presence of osteoporosis and BMD were compared between patients with and without bone fracture.
Results: Bone fracture was determined in 17 (16.3%) of 102 patient admitted in our study. There was no significant difference between patients with and without bone fracture for age, BMI, menopause period and systemic diseases (p>0.05). Similarly, there was no significant difference between two groups for the presence of osteoporosis, total BMD values and T scores of lomber spine and femur (p>0.05).
Conclusion: Risk of bone fracture in geriatric women is not only associated with BMD. We should keep in mind that the risk may be associated with features such as content and structure of the bone and fall common seen in these ages.

Keywords: Bone mineral density, fracture, elderly women.

Yaşlı kadınlarda kemik fraktürü ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi

Bülent Çakmak1, Ahmet İnanır2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat-Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tokat-Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı kemik fraktürü olan ve olmayan yaşlı kadınların kemik mineral yoğunluklarının karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Ocak 2010 – Haziran 2012 tarihleri arasında kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümü yapılmış 65 yaş ve üzeri kadın hastaların dosyaları retrospektif olarak demografik özellikleri ve KMY değerleri bakımından değerlendirildi. Yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), menopoz süresi, ek sistemik hastalıklar, osteoporoz varlığı ve KMY değerleri kemik fraktürü olan ve olmayan hastalar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 102 hastanın 17’sinde (%16.3) kemik fraktürü saptandı. Kemik fraktürü olan ve olmayan hastalar arasında yaş, VKİ, menopoz süreleri ve ek sistemik hastalık varlığı açısından fark saptanmadı (p>0.05). Benzer şekilde her iki grup arasında osteoporoz sıklığı, lomber vertebra ve femur total KMY ve T skorları açısından anlamlı fark saptandı (p>0.05).
Sonuç: Geriatrik dönem kadınlarda kemik fraktür riski yalnızca KMY ile ilişkili olmayıp kemiğin içerik ve yapısı gibi özelliklere ve bu yaşlarda sıkça görülen düşme ile de ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, fraktür, yaşlı kadın.

Bülent Çakmak, Ahmet İnanır. Bone mineral density and bone fracture relationship in elderly women. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 91-95

Corresponding Author: Bülent Çakmak
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale