ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Importance of Streptococci Infections in Childhood Neuropsychiatric Disorders [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 441-444 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.65487

Importance of Streptococci Infections in Childhood Neuropsychiatric Disorders

Serkan Kırık1, Olcay Güngör1, Yasemin Kırık2
1Department of Pediatric Neurology, Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Kahramanmaras, Turkey
2Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Necip Fazil State Hospital, Kahramanmaras, Turkey

Paediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococci (PANDAS) are important neuropsychiatric disorders in childhood. Streptococcus pyogenes infection associated with tics, obsessive-compulsive disorders, and chorea co-occurrence is important. Swedo et al. have increased the awareness of this situation since 1998. How streptococcal infections give rise to this condition is not clear yet, but the severity of the symptoms is reduced by the treatment of streptococcal infections is important.
Eight-year- nine-month-old girl presented with complaints of a 2-year history of upper respiratory tract infections and increased severity of blinking of eyes, throat cleaning, tic disorder and obsession with hand cleaning. In addition, choreiform movements were present and fluoxetine did not improve the symptoms. The patient was followed-up and treated with PANDAS pre-diagnosis. Streptococcus treatment and prophylaxis decreased the patient’s complaints.
A six-year-four months old boy, admitted with abnormal hand and body movements, which increased severity after the school period, and causing deteriorated fine motor skills during infectious periods for two years. There were also complaints with vocal tics and obsessive-compulsive disorder in the form of throat cleaning. Treatment of S. pyogenes was administered in throat culture. After the penicillin prophylaxis, the complaints decreased.
In this study, two patients were presented with choreiform movements, obsessive-compulsive disorder and tic disorder due to follow-up PANDAS diagnosis. PANDAS should be considered in children with neuropsychiatric disorders, especially symptoms associated with infection periods.

Keywords: Neuropsychiatric, PANDAS; streptococci.

Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi

Serkan Kırık1, Olcay Güngör1, Yasemin Kırık2
1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilimdalı, Kahramanmaraş
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş

Amaç: Streptokoksik enfeksiyonlarla ilişkili pediatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluklar (PANDAS) çocukluk çağının önemli bir nöropsikiyatrik bozukluğudur. Streptococcus pyogenes enfeksiyonu ile ilişkili tikler, obsesif kompulsif bozukluk ve korenin bir arada bulunması önemli olup Swedo ve ark.' nın 1998 yılında tanımlamasıyla bu durumun farkındalığı söz konusu olmuştur. Streptokok enfeksiyonlarının hangi mekanizmayla bu duruma yol açtıkları tam olarak bilinmese de streptokok enfeksiyonlarının tedavisiyle semptomarın şiddetinde azalma görülmesi dikkat çekmektedir.
Olgu-1: Sekiz yaş dokuz aylık kız hasta 2 yıldır devam eden, boğaz enfeksiyonu ile şiddeti artan göz kırpma, boğaz temizleme şeklinde tik bozukluğu ve sürekli el temizleme isteği şikayetleriyle tarafımıza başvurdu. Bununla beraber koreiform hareketleri mevcuttu ve fluoksetin tedavine yanıt vermemişti. Hasta PANDAS ön tanısıyla takip ve tedavi edildi. Streptokok tedavisi ve profilaksisi sonrası şikayetlerinde gerileme izlendi.
Olgu-2: Altı yaş dört aylık erkek hasta 2 yıldır okul başladıktan sonraki dönemde şiddeti artan, enfeksiyon dönemlerinde yazma ve ince motor becerilerinde belirgin gerilemeye sebep olan el ve vücut hareketleri ile başvurdu. Buna ek olarak ağız boğaz temizleme şeklinde vokal tikleri ve obsesif kompulsif bozulukla uyumlu şikayetleri mevcuttu. Boğaz kültüründe S. pyogenes üremesi sonrası tedavi verildi. Depo penisilin profilaksisi sonrası şikayetlerinde gerileme saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk, tik bozukluğu ve koreiform hareketleri nedeniyle takipli PANDAS tanısı alan iki hasta sunulmuştur. Özellikle enfeksiyon dönemleriyle ilişkili dalgalanma gözlenen nöropsikiyatrik bozukluğu bulunan çocuklarda PANDAS mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nöropsikiyatrik, PANDAS, Streptokok

Serkan Kırık, Olcay Güngör, Yasemin Kırık. Importance of Streptococci Infections in Childhood Neuropsychiatric Disorders. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 441-444

Corresponding Author: Serkan Kırık
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale