ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The evaluation of patients diagnosed with mumps meningoencephalitis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2008; 42(1): 10-16

The evaluation of patients diagnosed with mumps meningoencephalitis

Metin Uyasalol, Ezgi Paslı, Semra Kayaoğlu, Leyla Telhan, Günsel Kutluk
Department of Pediatrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: We investigated the demographic and clinical characteristics of the patients diagnosed with mumps meningoencephalitis
in the clinic of Pediatric Infectious Diseases at Şişli Etfal Training and Research Hospital.
Methods and Material: 121 patients diagnosed with mumps meningoencephalitis at our hospital have been evaluated retrospectively
between Jan 2004-Dec 2007.
Results: The number of patients hospitalized was 11 in 2004, 12 in 2005 versus 48 in 2006 and 50 in 2007. In June 2006, national immunization had started with inclusion Measles-MumpsRubella (MMR) vaccine to the National Immunization Schedule. This year’s data based on immunization records of diagnosed patients revealed the fact that, while patients till 2007 were nonimmunized, 38% of diagnosed patients was immunized twice, 32% of diagnosed patients was immunized once and that 22% of patients was nonimmunized. The complaints in order of frequency were fever in 100%, vomiting in 90%, headache in 57.8% and abdominal pain in 9.9% of
patients. 70% of patients have had stiffness, 44.6% positive Kerning-Brudzinsky and 5.7% convulsion.
Conclusion: The immunization should be realized all over the country. The incidence of meningoencephalitis which is the most important complication of mumps, should be of consideration even among children immunized with mumps.

Keywords: mumps, meningoencephalitis, immunization

Kliniğimizde izlenen kabakulak meningoensefalitli olguların değerlendirilmesi

Metin Uyasalol, Ezgi Paslı, Semra Kayaoğlu, Leyla Telhan, Günsel Kutluk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Servisinde kabakulak meningoensefaliti tanısı ile izlenen
hastaların demografik ve klinik özelliklerini inceledik.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2004- Aralık 2007 tarihleri arasında kabakulak meningoensefaliti tanısı ile yatırılarak izlenen 121
hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: 2004-2007 yılları arasında yatırılan hasta sayısı sıra ile 11, 12, 48 ve 50 olarak bulundu. 2006 yılının Haziran
ayında Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı ile aşılama tüm ülkede başladı. 2006 yılının sonuna dek hastaların hiçbiri aşılanmamış
iken 2007 yılında hastaların %38’i iki kez, %32’si ise bir kez aşılanmıştı. Hastalarda sıklık sırasına göre %100 ateş,%90 kusma,%57.8 baş ağrısı ve %9.9 karın ağrısı şikâyetleri gözlendi. Yapılan fizik muayenelerinde hastaların %70.2’sinde ense sertliği,%44.6’sında Kerning ve Brudzinsky pozitifliği,%5.7’sinde ise konvülziyon vardı.
Sonuç: Aşılamanın tüm topluma yayılması ile kabakulak oranlarında önemli bir azalma sağlanabilir. Bununla birlikte en
önemli komplikasyonu olan meningoensefalitin aşılanmış çocuklarda da görülebileceği düşünülmelidir. Aşının kabakulak
meningoensefalitini önlemedeki etkinliği hakkında daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kabakulak, meningoensefalit, aşılama

Metin Uyasalol, Ezgi Paslı, Semra Kayaoğlu, Leyla Telhan, Günsel Kutluk. The evaluation of patients diagnosed with mumps meningoencephalitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2008; 42(1): 10-16

Corresponding Author: Metin Uyasalol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale