ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Relationship Between Gestational Diabetes Mellitus and Adipocytokine Levels [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 79-85 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.62592

The Relationship Between Gestational Diabetes Mellitus and Adipocytokine Levels

Gul Inci Torun1, Dilek Tuzun2, Murat Sahin2, Metin Kilinc3
1Department of Internal Medicine, Kahramanmaras Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye
2Department of Endocrinology and Metabolism, Kahramanmaras Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye
3Department of Biochemistry, Kahramanmaras Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye

Objectives: The aim of this study was to compare adiponectin, resistin, visfatin, and irisin levels between pregnant women diagnosed gestational diabetes mellitus (GDM) and healthy pregnant women and to evaluate the role of these parameters in GDM pathophysiology and early diagnosis.
Methods: Fifty GDM and 50 healthy pregnant women were included in the study. Anthropometric measurements of pregnant women were performed. Fasting blood glucose, hemoglobin A1c, 75 gr OGTT, low density lipoprotein, triglyceride, and complete blood count results were recorded. Adiponectin, irisin, visfatin, resistin, and C-reactive protein (CRP) levels were evaluated.
Results: Serum adiponectin levels were significantly lower (p<0.001) and serum resistin and CRP levels were significantly higher (p=0.000 and p=0.027, respectively) in pregnant women with GDM compared to healthy pregnants. There was no significant difference between groups according to serum irisin and visfatin levels (p=0.942 and p=0.332, respectively). There was a negative correlation between adiponectin level and FPG, visfatin, and resistin, while a positive correlation was found between irisin level. While there was a positive correlation between resistin and CRP levels, there was a negative correlation between adiponectin level. While there was a positive correlation between irisin and adiponectin levels, there was a negative correlation between weight and body mass index.
Conclusion: In this study, we think that elevated serum resistin and CRP levels and decreased adiponectin levels in GDM patients may play a role in glucose metabolism changes. Further studies are needed on this subject.

Keywords: Adiponectin, gestational diabetes mellitus, irisin, resistin, visfatin

Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Adipositokin Düzeyleri Arasındaki İlişki

Gul Inci Torun1, Dilek Tuzun2, Murat Sahin2, Metin Kilinc3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tanısı alan gebeler ile sağlıklı gebeler arasında adiponektin, resistin, visfatin ve irisin düzeylerini karşılaştırmak ve bu parametrelerin GDM patofizyolojisinde ve erken tanıdaki rolünü değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 50 GDM ve 50 sağlıklı gebe dahil edildi. Gebelerin antropometrik ölçümleri yapıldı. Açlık kan şekeri (AKŞ), hemoglobinA1c (HbA1c), 75gr OGTT, düşük yoğunluklu lipoprotein(LDL), trigliserit(TG), tam kan sayımı sonuçları kaydedildi. Adiponektin, irisin, visfatin, resistin ve CRP düzeyleri bakıldı.
Bulgular: GDM'li gebelerde sağlıklı gebelere göre serum adiponektin düzeyleri anlamlı olarak daha düşük (p <0.001) ve serum resistin ve CRP düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla p =0.000 ve p = 0.027). Serum irisin ve visfatin düzeylerine göre gruplar arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0,942 ve p=0,332). Adiponektin düzeyi ile APG, visfatin ve resistin arasında negatif, irisin düzeyi arasında ise pozitif korelasyon saptandı. Rezistin ve CRP düzeyleri arasında pozitif korelasyon varken adiponektin düzeyi arasında negatif korelasyon vardı. İrisin ve adiponektin düzeyleri arasında pozitif korelasyon varken, ağırlık ile vücut kitle indeksi (VKİ) arasında negatif korelasyon vardı.
Sonuç: Bu çalışmada GDM'li hastalarda serum resistin ve CRP düzeylerinin yükselmesi ile adiponektin düzeylerinin düşmesinin glukoz metabolizması değişikliklerinde rol oynayabileceğini düşünmekteyiz. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2022-08-199)

Anahtar Kelimeler: Adiponektin, gestasyonel diabetes mellitus, irisin, resistin, visfatin

Gul Inci Torun, Dilek Tuzun, Murat Sahin, Metin Kilinc. The Relationship Between Gestational Diabetes Mellitus and Adipocytokine Levels. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 79-85

Corresponding Author: Dilek Tuzun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale