ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of chemotherapy protocols in NSCLC [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 23-25

Comparison of chemotherapy protocols in NSCLC

Ö. Maral, D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Aksakal, D. Özcan, Y. Başer, O. İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Objective: In spite of surgery, chemotherapy and radiotherapy, median survival in NSCLC is about 8 to 10 months. Thus alternative regimens are heeing tried. In this study we aimed to evaluated different chemotherapy regimens to their effectivies and tolerability.
Study design: The years of 1996-1999, 235 NSCLC patients who we are treated and followed up more than 6 months in Sisli Etfal Hospital, Radiation Oncology clinic are evaluated.
Results: The patients are compared, for the time to progression, Survival and side effects. 62 patients were received ICE, 67 patients were received cisplatinum and etoposide, 98 patients were received cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine and 8 patients were received oral etoposide in 6 cycles. Chemotherapy was given after surgery and/or radiotheray. The time during the followed up métastasés were seen; 13 patients in ICE arm, 15 patients in cisplatinum+etoposide arm and. 21 patients in cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine arm. Exitus was seen 41 patients in ICE arm, 36 patients in Cisplatinum+etoposide arm, 64 patients in cisplatinum+vinorelhine+gemcitabine arm and 4 patients in oral etoposide arm. The time to progression was 4.5 months in ICE arm, 4.1 months in cisplatinum+etoposide arm, 4 months in cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine arm. Median survival was 11.1 months in ICE are, 12.2 months in cisplatinum+etoposide arm, 13.6 months in cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine arm. (p: 0.11) There was not seen any toxicides WHO grade 3-4. There was no any patients who died during the chemotherapy arm, 36 patients in ci.splat.inum+etoposide arm, 64 patients in cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine arm and 4 patients in oral etoposide. The time to progression was 4.5 months in ICE arm, 4.1 months in cisp- latinum+etoposide arm, 4 months in cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine arm. Median survival was 11.1 months in ICE are, 12.2 months in cisplatinum+etoposide arm, 13.6 months in cisplatinum+vinorelbine+gemcitahine arm. (p: O.llJThere was not seen any toxicides WHO grade 3-4. There was no any patients who died during the chemotherapy.

Keywords: Cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine regimens is well tolerated. It has equavalent effectivines when compared the other standart regimens.

Nonsmall cell akciğer kanserinde kemoterapi protokollerinin etkinlik karşılaştırması

Ö. Maral, D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Aksakal, D. Özcan, Y. Başer, O. İncekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Amaç: NSCLC‘de cerrahi, RT ve KT’ye rağmen median sağ- kalım siiresi 8 ile 10 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle klasik kemoterapi rejimlerine alternatif rejimler denenmekte¬dir. Bu çalışmamızda Cisplatin+Etoposide; Cisplatin+Gem- citahin + Vinorelhine; Ifosfamide + Cisplatiıı + Etoposide kombinasyonlarının etkinlik ve tolerabilite açısından karşı¬laştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: ŞEH Radyasyon Onkolojisi Kliniğine NSCLC tanısıyla başvuran 800 hastadan 6 ay ve daha uzun süreli takibi yapılan 235 hasta değerlendirmeye alındı, istatis¬tiksel anlamlılığı değerlendirmede Ki-Kare testini kullandık.
Bulgular: Hastalar progresyona dek geçen süre, toplam sağ- kalım süresi ve yan etkileri yönünden karşılaştırıldı. Kemote¬rapi toplam 6 kür yapıldı. 62 hastaya İCE, 67 hastaya Cispla¬tin+Etoposide, 98 hastaya Cisplatin+Vinorelbine+ Gemcita- bin, 8 hastaya oral etoposide uygulandı. Hastalara RT ve/ve¬ya cerrahi sonrası kemoterapi uygulandı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, uygulanan kür sayısı, ve performans durumu açısından anlamlı fark yoktu. Takip sırasında ICE kolunda 13 hastada; Cisplatin+Etoposide kolunda 15 hastada; Cispla- tin+Gemcitabin+Vinorelbine kolunda 21 hastada metastaz gözlendi. İCE kolunda 41 hasta; Cisplatin+Etoposide kolun¬da 36 hasta; Cisplatin+Gemcitabin+Vinorelbine kolunda 64 hasta; oral Etoposide kolunda 4 hasta ex olmuştur. Progres¬yona kadar geçen şiire ICE kolunda 4.5 ay; Cisplatin+Etopo¬side kolunda 4.1 ay; Cisplatin+Gemcitabin+Vinorelbine ko¬lunda 4 ay olarak bulunmuştur. Ortalama sağkalım ICE ko¬lunda 11.1 ay; Cisplatin+Etoposide kolunda 12.2 ay; Cispla- tin+Gemcitabin + Vinorelhine kolunda 13.6 ay şeklidedir. Gruplar arasında progresyona kadar geçen şiire ve toplam yaşam süresi açısından anlamlı bir fark yoktu (p: 0.11). Tok- sisite değerlendirmesi WHO kriterlerine göre yapıldı. Her 3 gurupta da tedaviyi sonlandırmayı gerektirecek düzeyde (WHO grade3-4) yan etki gözlenmedi. Kemoterapiye bağlı olarak ölen hasta olmadı.
Sonuç: NSCLC’li hastalarda 3’lü kombinasyonun standart kemoterapi rejimlerine eşit etkinlikte ve iyi. tolere edilebilen bir tedavi seçeneği olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Cisplatinum+vinorelbine+gemcitabine regimens is well tolerated. It has equavalent effectivines when compared the other standart regimens.

Ö. Maral, D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Aksakal, D. Özcan, Y. Başer, O. İncekara. Comparison of chemotherapy protocols in NSCLC. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 23-25

Corresponding Author: Ö. Maral, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale