ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Evaluation of YouTube™ English Videos’ Quality About Coronary Artery Bypass Grafting [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 130-135 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.59908

The Evaluation of YouTube™ English Videos’ Quality About Coronary Artery Bypass Grafting

Hakki Kursat Cetin, Ismail Koramaz, Mehdi Zengin, Tolga Demir
Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The aim of the study was to clarify the reliability and quality of English videos about Coronary artery bypass grafting on YouTubeTM.
Methods: The study was performed between July 16 and July 30. A cardiovascular surgeon searched for terms including “coronary artery disease,” “coronary artery treatment,” “coronary artery bypass” and “coronary artery bypass surgery,” in YouTubeTM. All videos were classified into two groups according to the source who uploaded the video as professional videos and non-professional videos. Video characteristics including duration of video on YouTube™, length of video, and view numbers for each video were recorded. Moreover, the numbers of “comments,” “likes,” and “dislikes” were noted. Furthermore, the target audience of the videos (professional health care worker and patients) was analyzed, DISCERN score and Global quality score (GQS) were calculated for each video.
Results: Totally, 812 videos were divided into two groups according to upload sources; 448 videos were categorized as professional videos and 364 videos were categorized as non-professional videos. The mean number of views was 3220.5 for professional videos and 2216.5 for non-professional videos (p=0.001). In addition, the mean “like” numbers and mean comment numbers were significantly higher for professional videos (p=0.001 and p=0.001). The mean DISCERN score was 2.6 for professional videos and 1.5 for non-professional videos (p=0.001). Similarly, the mean GSQ was significantly higher for professional videos (3.5 vs. 2.5, p=0.001).
Conclusion: YouTube™ videos which are shared by professional healthcare workers have better quality and reliability with significantly higher DISCERN score and GQS.

Keywords: Coronary artery bypass, DISCERN score, English videos, GQS score, YouTubeTM

Koroner Arter Bypass Greftleme İle İlgili YouTubeTM Videolarının Kalitesinin Değerlendirilmesi

Hakki Kursat Cetin, Ismail Koramaz, Mehdi Zengin, Tolga Demir
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: YouTubeTM' daki koroner arter bypass cerrahisi (KABC) ile ilgili İngilizce videoların güvenilirliğini ve kalitesini netleştirmek.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 16 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bir kardiyovasküler cerrah YouTubeTM'da "koroner arter hastalığı", "koroner arter tedavisi", "koroner arter baypas" ve "koroner arter baypas ameliyatı" terimlerini içeren videoları aradı. Tüm videolar, videoyu yükleyen kaynağa göre profesyonel videolar ve profesyonel olmayan videolar olarak iki gruba ayrıldı. YouTubeTM'daki video süresi, video uzunluğu ve her video için izlenme sayısı gibi video özellikleri kaydedildi. Ayrıca 'yorum', 'beğeni' ve 'beğenmeme' sayıları da not edildi. Ayrıca videoların hedef kitlesi (profesyonel sağlık çalışanları ve hastalar) analiz edilmiş ve her video için DISCERN puanı ve Global Kalite Puanı (GQS) hesaplanmıştır.
Bulgular: Toplamda 812 video, yükleme kaynaklarına göre iki gruba ayrıldı; 448 video profesyonel video, 364 video ise profesyonel olmayan video olarak kategorize edildi. Ortalama izlenme sayısı profesyonel videolar için 3220,5 ve profesyonel olmayan videolar için 2216,5 'tü (p= 0,001). Ayrıca ortalama “beğenme” sayıları ve ortalama yorum sayıları profesyonel videolar için anlamlı derecede daha yüksekti (p= 0,001 ve p= 0,001). Ortalama DISCERN puanı profesyonel videolar için 2,6 ve profesyonel olmayan videolar için 1,5 idi (p= 0,001). Benzer şekilde, ortalama GSQ profesyonel videolar için önemli ölçüde daha yüksekti (3,5 'e karşı 2,5, p= 0.001).
Sonuç: Profesyonel sağlık çalışanları tarafından paylaşılan İngilizce YouTubeTM videoları, önemli ölçüde daha yüksek DISCERN puanı ve GQS ile daha kaliteli ve güvenilirdir. (SETB-2022-08-181)

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Bypass, DISCERN skoru, İngilizce videolar, GQS skoru, YouTubeTM

Hakki Kursat Cetin, Ismail Koramaz, Mehdi Zengin, Tolga Demir. The Evaluation of YouTube™ English Videos’ Quality About Coronary Artery Bypass Grafting. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 130-135

Corresponding Author: Hakki Kursat Cetin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale