ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of Neurotoxicity of Multiple Anesthesia in Children Using Visual Evoked Potentials [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 284-289 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.59454

Evaluation of Neurotoxicity of Multiple Anesthesia in Children Using Visual Evoked Potentials

Sibel Oba1, Canan Tülay Işıl1, Hacer Şebnem Türk1, Sacit Karamürsel2, Serkan Aksu3, Meltem Kaba4, Leyla Kılınç1, Ali Ihsan Dokucu4
1Department of Anestesiology and Reanimation, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physiology, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Physiology, Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: Anesthetic applications may cause increased neuronal damage in infants and children. Commonly cognitive or learning disability tests were used to investigate the neurological progress in children. Visual Evoked Potential is a gross electrical signal generated by the occipital regions of the cerebral cortex in response to visual stimulation and an objective assessment of brain function. In this study, to acquire more objective results, Visual Evoked Potential responses of children who had multiple exposures to anesthesia during the treatment of corrosive esophagitis were compared to children who have never received anesthesia before.
Methods: In this prospective, single-blinded, randomized, controlled study, 25 children, who were admitted to our pediatric surgery clinic because of corrosive esophagitis and who received general anesthesia more than 15 times composed Group-P; 25 children, who admitted to our well-child-clinic and who had never received anesthesia before consisted Group-C. The flash and pattern VEP responses of both groups were measured at the electrophysiology laboratory without any anesthetic drug application. The VEP responses of children in Group-P were recorded at least three days after the last exposure to anesthesia.
Results: Latencies and amplitudes of the N2 and P2 components of the pattern and flash VEP responses were statistically significantly different between the two groups (p=0.000).
Conclusion: This study shows that in children who had repeated anesthetic applications VEP parameters are significantly altered. We believe that VEP responses may be a reliable objective criterion for the evaluation of anesthesia neurotoxicity.

Keywords: Anesthesia, corrosive esophagitis; neurotoxicity; pediatric; visual evoked potential.

Çocuklarda Çoklu Anesteziye Bağli Nörotoksisitenin Görsel Uyarilmiş Potansiyel Kullanilarak Değerlendirilmesi

Sibel Oba1, Canan Tülay Işıl1, Hacer Şebnem Türk1, Sacit Karamürsel2, Serkan Aksu3, Meltem Kaba4, Leyla Kılınç1, Ali Ihsan Dokucu4
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç:
Anestezi uygulamaları, bebeklerde ve çocuklarda artmış nöronal hasara neden olabilir. Çocuklarda nörolojik ilerlemeyi araştırmak için yaygın olarak bilişsel veya öğrenme eksiklikleri testleri kullanılır.
Görsel Uyarılmış Potansiyel, görsel uyarıma ve beyin fonksiyonunun objektif bir değerlendirmesine yanıt olarak serebral korteksin oksipital bölgeleri tarafından üretilen bir elektrik sinyalidir.
Bu çalışmada, daha objektif sonuçlar elde etmek için, korozif özofajit tedavisi boyunca çoklu anestezi uygulamasına maruz kalmış çocuklarda görsel uyarılmış potansiyel yanıtları, daha önce hiç anestezi almayan çocuklarla karşılaştırılmıştır.
Malzemeler ve yöntemler:
Bu prospektif, tek kör, randomize, kontrollü bir çalışmada, korozif özofajit nedeniyle pediatrik cerrahi kliniğimize başvuran ve genel anesteziyi 15 kezden fazla alan 25 çocuk Grup-P’yi; Çocuk-kliniğimize başvuran ve daha önce hiç anestezi almayan 25 çocuk, Grup-C'yi oluşturdu. Her iki grubun flaş ve patern VEP yanıtları, anestezik ilaç uygulaması olmaksızın elektrofizyoloji laboratuvarında ölçüldü. Grup-P'deki çocukların VEP yanıtları, anestezi uygulamasına son maruz kaldıktan en az 3 gün sonra kaydedildi.
Bulgular:
Modelin N2 ve P2 bileşenlerinin gecikme süreleri ve amplitüdleri ile flash VEP yanıtları iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p = 0.000).
Sonuç:
Bu çalışma, tekrarlanan anestezik uygulamalarda VEP parametrelerinin anlamlı olarak değiştiğini göstermektedir. VEP yanıtlarının, anestezi nörotoksisitesinin değerlendirilmesi için güvenilir bir objektif kriter olabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, pediatrik; nörotoksisite; görsel uyarılmış potansiyel;korozif özofajit

Sibel Oba, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Sacit Karamürsel, Serkan Aksu, Meltem Kaba, Leyla Kılınç, Ali Ihsan Dokucu. Evaluation of Neurotoxicity of Multiple Anesthesia in Children Using Visual Evoked Potentials. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 284-289

Corresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale