ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The role of conventional radiography, ultrasonography and computed tomography in ureterolithiasis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 28-31

The role of conventional radiography, ultrasonography and computed tomography in ureterolithiasis

Hüseyin Özkurt1, Soner Güney2, Tuğrul Örmeci1, Barış Türk1, Can Kiremit2, Muzaffer Başak1
1Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2First Department of Urology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

The aim of our study was to compare non-contrast spiral CT, US and X-ray kidney, ureter and bladder (KUB) in the evaluation of patients with urinary tract calculi. During the study period of February 2002 to December 2002, 51 patients (35 male,!6 female) with suspected renal colic or ureteral colic in the urology department of our hospital underwent non- contrast spiral CT US and X-ray KUB. On CT. II patients had renal calculi, 20 patients had ureteral calculi and 14 patients had other urinary tract pathologies. 9 patients had renal and ureteral calculi in the same time.7 patients were normal. 23 calculus were greater than 3 mm (% 73.9): 6 calculus were 3 mm and smaller (%20.6) on spiral CT. All the 6 calculus which diameter 3 mm and smaller were detected on CT(%]()0), only 3 of this small calculus were detected on US (% 50) and only 2 of them detected on X -ray KUB(% 33).All the 23 calculus which diameter greater than 3 mm were detected on CT (%100), 7 of them were detected on US (% 30.4) and 7 of them detected on X -ray KUB(% 30.4). In our study, the sensitivity of X-ray KUB was %3I and specificity was % 95: the sensitivity of US was % 34, specificity was % ¡00 and the sensitivity of CT was %100 and specificity was %97. When appreciating all the advantages and. disadvantages of non-contrast spiral CT, it should be reserved for cases where US and X-ray KUB do not show the cause of symptoms.


Üreterolitiaziste, direkt üriner sistem grafisi, ultrasonografi ve kontrastsiz spiral bilgisayarlı tomografi’nin yeri

Hüseyin Özkurt1, Soner Güney2, Tuğrul Örmeci1, Barış Türk1, Can Kiremit2, Muzaffer Başak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Uroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışına, üriner sistem taşlarının değerlendirilmesinde, kontrastsız ahdominopelvik spiral BT ile Direkt Üriner Sistem Grafisi (DÜSG) ve Ultrasonografi‘rıin (US) tanı değerini karşılaştırmak amacıyla planlandı.
Gereç ve Yöntem: Şııbat 2002-Aralık 2002 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve ürolojik muayenesinde üriner sistem taş hastalığı düşünülen 35’i erkek Kışı kadın, toplam 51 hasta çalışmaya alındı. Hastalar DÜSG, US ve spiral BT ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alman 51 hastanın yapılan kontrastsız spiral BT incelemesinde II olguda böbrek taşı, 20 olguda üreler taşı, ¡4 olguda diğer üriner sistem patolojileri saptandı. 9 olguda böbrek ve üret er taşı birlikte bulundu. 7 olguda normal sonuç izlendi. Çalışmamızda saptadığımız taşların 23 tanesi (%73,9) 3 mm’den büyük: 6 tanesi (%20,6) 3 mm ve altındaydı. 3 mm ve altındaki taşların (ısıda BT‘ de saptaııabilirken (%I00), US’da üç tanesi (%50), DÜSG’de iki tanesi (%33) izlendi. 3 mm‘ den büyük taşların 23 tanesi BT‘ de (%]()()), 7 ta¬nesi (% 30,4) US‘de, 7 tanesi (% 30,4) DÜSG‘de saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda DUSG‘nin sensitivitesi %3/, spesifitesi %95; US’ııin sensitivitesi %34, spesi.fitesi %!()() ve BT’nin seıısitivitesi %/()(), spesifitesinide %97 olarak bulduk. Avan¬tajları ve dezavantajları göz öniine alındığında, kontrastsız spiral BT‘nin. US ve DÜSG ile tanı koııulamayan vakalarda kullanılmasının ııygım olduğu görülmektedir.


Hüseyin Özkurt, Soner Güney, Tuğrul Örmeci, Barış Türk, Can Kiremit, Muzaffer Başak. The role of conventional radiography, ultrasonography and computed tomography in ureterolithiasis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 28-31

Corresponding Author: Hüseyin Özkurt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale