ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Chronic Relapsing Inflammatory Optic Neuropathy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 437-440 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.58561

Chronic Relapsing Inflammatory Optic Neuropathy

Ertuğrul Tan Yassa1, Berker Bakbak2
1Department of Ophthalmology, Asya Eye Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy (CRION) is a form of recurrent, isolated, subacute optic neuropathy. A 33-year-old female presented at an outpatient clinic with a pain-ful reduction of vision in the left eye that had developed 10 days earlier. The patient provided a background history of 5 similar attacks over the past 5 years. CRION was diagnosed following ophthalmological and imaging examinations, which revealed optic neuritis without demye-lination. The patient was successfully treated with steroids. The early detection of CRION is important because of the associated risk of blindness if CRION is treated inappropriately.

Keywords: Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy, recurrent optic neuritis; steroid-dependent optic neuritis; steroid responsive.

Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati

Ertuğrul Tan Yassa1, Berker Bakbak2
1Department of Ophthalmology, Asya Eye Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Amaç: Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati (KTİON), izole subakut tekrarlayıcı optik nöropatinin yeni tanımlanmış bir formudur. Bu sunumda, 5 yıllık süre içerisinde tekrar-layıcı optik nöropati atakları geçiren ve KTİON ile uyumlu bulgular gösteren bir olgu sunulmuştur ve benzer hastaların teşhis ve tedavisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Olgu: Otuzüç yaşında bayan hasta, sol gözünde 10 gün once başlayan ağrılı görme kaybı ile kliniğimize başvurdu. Hikayesinde, 5 yıldır ataklar halinde görme kayıpları tarif etmekte idi. Oftalmolojik muayenesinde optik nörit ile uyumlu bulguları olan ve görüntüleme tetkikleri sonucu demyelinizan tutulumu olmayan hastada KTİON tanısı konuldu.
Sonuç: KTİON, steroid tedavisine çok iyi yanıt verir fakat steroid dozu azaltıldıktan veya tedavi kesildikten sonra nüks etmeye meyillidir. KTİON teşhisi konmadan önce demiyelinizasyon ile seyreden patolojiler, otoimmün hastalıklar ve sarkoidozis tam olarak araştırılmalı ve dışlanmalıdır. KTİON, doğru tedavi edilmediğinde ağır görme kaybı riski taşıyan bir hastalık olduğundan erken teşhisi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayıcı optic nörit, steroide yanıt, steroide-bağımlı optic nörit, KTİON.

Ertuğrul Tan Yassa, Berker Bakbak. Chronic Relapsing Inflammatory Optic Neuropathy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 437-440

Corresponding Author: Berker Bakbak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale