ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effect of Glycemic Control on Platelet Indices in Children with Type 1 Diabetes Mellitus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 139-145 | DOI: 10.14744/SEMB.2024.56767

Effect of Glycemic Control on Platelet Indices in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Kamile Yucel1, Sekibe Isik Disci2, Mehtap Yucel3
1Department of Medical Biochemistry, KTO Karatay University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
2Department of Pediatrics, Seydisehir State Hospital, Konya, Türkiye
3Department of Public Health, Community Health Center, Bilecik, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to compare children diagnosed with type 1 diabetes mellitus (T1DM) with healthy controls in terms of some laboratory parameters and platelet indices.
Methods: This study is retrospective. We used glycated hemoglobin (HbA1c) values to classify patients as <7% (good) and ≥7% (poor). The platelet mass (PM) value was calculated from the hemogram data (PM=PLTxMPV).
Results: The study included a total of 87 patients who had been diagnosed with T1DM and 120 healthy participants. Fasting glucose, urea, creatinine, hemoglobin (HGB), red blood cell (RBC), mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) were significantly higher in the patient group than in the healthy control group. Platelet (PLT), plateletcrit (PCT) and PM were significantly lower in the poor glycemic control than in the good glycemic control and healthy groups. The PDW in the healthy control group was statistically significantly lower than in the good and poor glycemic control groups. In the group with poor glycemic control, there was a positive and significant correlation between the MPV and the level of HbA1c (r=0.401, p<0.05).
Conclusion: To sum up, our results show that the MPV and the PDW are significantly higher in children with T1DM than in healthy control. In the group with poor glycemic control, PLT levels were significantly lower than in the other two groups, leading to a decrease in PCT and PM levels. Further studies are needed to understand whether the decrease in PLT levels is due to the hyperactivity and rapid turnover of PLT.

Keywords: HbA1c, platelet indices, platelet mass, plateletcrit, type 1 diabetes mellitus

Tip 1 Diabetes Mellituslu Çocuklarda Glisemik Kontrolün Trombosit İndeksleri Üzerine Etkisi

Kamile Yucel1, Sekibe Isik Disci2, Mehtap Yucel3
1KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
2Seydişehir Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya
3Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Kliniği, Bilecik

Amaç: Çalışmanın amacı Tip 1 diyabetes mellitüs (T1DM) tanısı alan çocukları bazı laboratuvar parametreleri ve trombosit indeksleri açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Bu çalışma retrospektiftir. Hastaları <%7 (iyi) ve ≥%7 (kötü) olarak sınıflandırmak için hemoglobin A1c HbA1c değerlerini kullandık. Trombosit kütlesi (PM) değeri hemogram verilerinden hesaplandı (PM=PLTxMPV).
Bulgular: Çalışmaya T1DM tanısı almış toplam 87 hasta ve 120 sağlıklı katılımcı dahil edildi. Açlık glukozu, üre, kreatinin, hemoglobin (HGB), eritrosit (RBC), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve trombosit dağılım genişliği (PDW) hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Trombosit (PLT), trombositokrit (PCT) ve trombosit kütlesi (PM), kötü glisemik kontrolde, iyi glisemik kontrol ve sağlıklı gruplara göre anlamlı derecede düşüktü. Sağlıklı kontrol grubundaki PDW, iyi ve kötü glisemik kontrol gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Glisemik kontrolü kötü olan grupta MPV ile HbA1c düzeyi arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon mevcuttu (r=0.401, p<0.05).
Sonuç: Özetlemek gerekirse, sonuçlarımız MPV ve PDW'nin T1DM'li çocuklarda sağlıklı kontrollere kıyasla anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Glisemik kontrolün zayıf olduğu grupta PLT düzeyleri diğer iki gruba göre anlamlı derecede düşüktü ve PCT ve PM düzeylerinde düşüşe yol açtı. PLT seviyelerindeki azalmanın PLT'nin hiperaktivitesinden ve hızlı dönüşümünden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için daha kapsamlı yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2023-12-233)

Anahtar Kelimeler: HbA1c, trombosit indeksleri, trombosit kütlesi, trombositokrit, tip 1 diyabetes mellitüs

Kamile Yucel, Sekibe Isik Disci, Mehtap Yucel. Effect of Glycemic Control on Platelet Indices in Children with Type 1 Diabetes Mellitus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 139-145

Corresponding Author: Kamile Yucel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale