ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Lumbar Intradiscal Ozone Chemonucleolysis Applied Together with the Epidural Steroid Treatment [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 203-209 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.55649

Lumbar Intradiscal Ozone Chemonucleolysis Applied Together with the Epidural Steroid Treatment

Mustafa Kilic1, Tulay Ercalik2, Burak Ozdemir1, İlhan Yıilmaz1, Ali Serdar Oguzoglu3, Levent Aydin1, Balkan Sahin1, Ahmet Murat Musluman1, Adem Yilmaz1, Haci Mustafa Ozdemir4
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurosurgery, Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
4Department of Orthopaedics, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Intradiscal ozone treatment is a minimally-invasive method that can be applied to patients who have low back pain and do not respond to conservative treatment. This retrospectively designed study aimed to evaluate its clinical efficacy, adverse effects, or complication rates.
Methods: Patients with lumbar degenerative disc disease (LDDD) who underwent intradiscal O2-O3 treatment between January 2016 and April 2018 were included in the study. Pain and disability levels were assessed at pre-injection, 1-month and 1-year post-injection periods using visual analog scale (VAS) and Oswestry Disability Index (ODI), respectively.
Results: A total of 520 patients (270 males and 250 females) with the mean age of 38.9±5.7 years included in the study. First-month and 1st-year post-injection VAS and ODI scores were significantly lower than pre-injection scores (p<0.001). Remarkable VAS score reduction (more than 50%) was found in 60.2% of patients at 1st month and in 52.9% of patients at the 1st year. No important side effects recorded.
Conclusion: Intradiscal ozone therapy applied together with the epidural steroid treatment, one of the percutaneous application techniques for the treatment of low back pain related to LDDD, has successful outcomes, clinical efficacy, and low rate of side effects, and thus, is one of the methods that should be considered before surgery when appropriate patients.

Keywords: Low back pain, ozone chemonucleolysis, percutaneous intradiscal treatment.

Lomber İntradiskal Ozon Chemonucleolysis ile birlikte uygulanan Epidural steroid tedavisi

Mustafa Kilic1, Tulay Ercalik2, Burak Ozdemir1, İlhan Yıilmaz1, Ali Serdar Oguzoglu3, Levent Aydin1, Balkan Sahin1, Ahmet Murat Musluman1, Adem Yilmaz1, Haci Mustafa Ozdemir4
1University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Turkey
3Süleyman Demirel University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, İstanbul, Turkey
4University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics, İstanbul, Turkey

AMAÇ: İntradiskal ozon tedavisi bel ağrısı olan ve konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalara uygulanabilen minimal invaziv bir yöntemdir. Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışma; klinik etkinliği, yan etkileri ve komplikasyon oranlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2016 - Nisan 2018 tarihleri arasında, lomber dejeneratif disk hastalığı (LDDD) olan ve intradiskal O2-O3 tedavisi uygulanan hastalar dahil edildi. Ağrı ve iş görmezlik düzeyleri enjeksiyon öncesi, enjeksiyon sonrası, postoperatif bir aylık ve bir yıllık dönemlerde Görsel Analog Skala (VAS) ve Oswestry Özürlülük İndeksi (ODI) kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 38.9 ± 5.7 yıl olan toplam 520 hasta (270 erkek ve 250 kadın) çalışmaya dahil edildi. Enjeksiyon sonrası birinci ay ve birinci yıl VAS ve ODI skorları enjeksiyon öncesi skorlardan anlamlı olarak düşüktü (p <0.001). VAS skorunda azalma (% 50'den fazla) birinci ayda hastaların% 60.2'sinde ve ilk yılda hastaların% 52.9'unda bulundu. Önemli bir yan etki kaydedilmedi.
SONUÇLAR: LDDD ile ilişkili bel ağrısının tedavisi için perkütan uygulama tekniklerinden biri olan epidural steroid tedavisi ile birlikte uygulanan intradiskal ozon tedavisinin; başarılı sonuçları, klinik etkinliği ve düşük yan etki oranı vardır. Uygun hastalarda ameliyattan önce düşünülmesi gereken yöntemlerden biridir. (SETB-2020-05-074)

Anahtar Kelimeler: perkütan intradiskal tedavi, bel ağrısı, ozon kemonükleozis

Mustafa Kilic, Tulay Ercalik, Burak Ozdemir, İlhan Yıilmaz, Ali Serdar Oguzoglu, Levent Aydin, Balkan Sahin, Ahmet Murat Musluman, Adem Yilmaz, Haci Mustafa Ozdemir. Lumbar Intradiscal Ozone Chemonucleolysis Applied Together with the Epidural Steroid Treatment. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 203-209

Corresponding Author: Mustafa Kilic, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale