ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of Women’s Sexual Functions After COVID-19 Infection [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 328-333 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.54754

Evaluation of Women’s Sexual Functions After COVID-19 Infection

Fatma Ketenci Gencer1, Semra Yuksel2, Suleyman Salman1, Serkan Kumbasar1, Neslihan Kobaner3
1Department of Obstetrics and Gynecology,University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Obstetrics and Gynecology, Babaeski State Hospital, Kirklareli, Türkiye

Objectives: Sexual health is an essential component of life quality. In this study, we aim to compare the sexual dysfunction of women who had a history of COVID-19 and those who did not have been infected by COVID-19.
Methods: This study was conducted in a tertiary center between May 2020 and December 2020. Our study group included 50 women treated for COVID-19 at home, and control group included 51 women with no history of COVID-19. Female Sexual Functioning Index (FSFI) was used to assess of these patients’ sexual dysfunctions.
Results: Sexual dysfunction in women with a history of COVID-19 was found to be significantly higher than those with no history of COVID-19. Sexual dysfunction development risk in women with a history of COVID-19 (study group) was 3.4 times higher compared to women with no history of COVID-19 (control group) (p=0.008). In addition, high number of children and low economic status were found to be predictive for sexual dysfunction after recovery (p=0.02 and p=0.024, respectively). Arousal, orgasm, satisfaction subscale scores, and total FSFI scores in women with a history of COVID-19 were significantly lower than those with no history of COVID-19 (p=0.011, p=0.002, p=0.028, and p=0.008, respectively).
Conclusion: Sexual dysfunction in the patients with a history of COVID-19 seems to be higher than in women with no history of COVID-19. Increased parity and low economic status are predictive for sexual dysfunction after treatment. There is a need for future studies relating to the effect of the COVID-19 infection in women’s sexual functions.

Keywords: Coronavirus, pandemic, sexual dysfunction, sexual health, women’s health

Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Fatma Ketenci Gencer1, Semra Yuksel2, Suleyman Salman1, Serkan Kumbasar1, Neslihan Kobaner3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
3Babaeski Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kırklareli

Amaç: Cinsel sağlık, yaşam kalitesinin önemli bileşenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 geçirmiş ve Covid-19 geçirmemiş kadınların cinsel işlev bozukluklarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Mayıs 2020–Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmaya Covid-19 tanısı konan ve evde tedavi ve takibi yapılan 50 kadın (çalışma grubu) ve Covid-19 öyküsü olmayan 51 kadın (kontrol grubu) dahil edildi. Cinsel işlev bozuklukları Kadın Cinsel İşlev İndeksi (FSFI) kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Covid-19 öyküsü olan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu, Covid-19 öyküsü olmayan kadınlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Covid-19 salgını sırasında Covid-19 öyküsü olan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu gelişme riski 3,4 kat daha fazlaydı (p=0,008). İyileşme sonrasında, çocuk sayısının fazla olması ve ekonomik koşulların kötü olması cinsel işlev bozukluğu gelişmesi açısından öngörücüdür (sırasıyla p=0,02 ve p=0,024). Covid-19 öyküsü olan kadınlarda FSFI uyarılma, orgazm, memnuniyet alt ölçek puanları ve toplam FSFI puanları, Covid-19 öyküsü olmayan kadınlara göre anlamlı derecede düşüktür (sırasıyla, p=0,011, p=0,002, p=0,028 ve p=0,008).
Sonuç: Covid-19 öyküsü olan kadınlarda olmayanlara göre cinsel işlev bozukluğu riski daha yüksektir. Ayrıca artan parite ve kötü ekonomik koşullar, salgın sırasında kadınlarda cinsel işlev bozukluğu için öngörücü görünmektedir. Covid-19 enfeksiyonunun mekanizmasının kadının cinsel işlevlerine etki ettiğine ilişkin kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. (SETB-2021-11-336)

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Pandemi, Cinsel Sağlık, Cinsel İşlev Bozukluğu, Kadın Sağlığı

Fatma Ketenci Gencer, Semra Yuksel, Suleyman Salman, Serkan Kumbasar, Neslihan Kobaner. Evaluation of Women’s Sexual Functions After COVID-19 Infection. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 328-333

Corresponding Author: Fatma Ketenci Gencer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale