ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Retrospective Analysis of the first 100 Kidney Transplants at the Istanbul Okan University, Health Application and Research Center [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 221-227 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.54533

Retrospective Analysis of the first 100 Kidney Transplants at the Istanbul Okan University, Health Application and Research Center

Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kıvılcım, Ali İlker Filiz, Abut Kebudi, Alp Gurkan
Department of General Surgery, Istanbul Okan University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: The renal transplant program of Istanbul Okan University Hospital started in August 2017. Five cadaveric and 95 living donor kidney transplants have been performed for over 16 months. In this study, we aimed to share our experiences regarding kidney transplantation.
Methods: In this study, a retrospective analysis of 100 patients who underwent kidney transplantation at the Istanbul Okan University over 16 months, the Health Application and Research Center was carried out. Patients’ demographics, creatinine levels of donors and recipients, co-morbid conditions, postoperative complications, features of arterial anastomosis and arterial variations observed on computed tomography angiography of donor-patient were assessed.
Results: Mean age of donor patients was 44.05±13.76 (18-71) years. All living donors had computed tomography angiography for assessment of the vascular structure of both kidneys. Accessory right kidney artery was the most dominant vascular variation (16.5%). The primary cause of chronic renal disease was diabetes mellitus (36.4%) and hypertension (15.6%). Mean warm and cold ischemia time was 1.82±0.44 (1-3) and 40.25±6.12 (31-57) minutes, respectively. The most observed postoperative complication was stenosis of ureter anastomosis (4.1%). End-to-end arterial anastomosis between renal and internal iliac arteries was the most preferred anastomosis (57.2%).
Conclusion: Increasing kidney transplantation, which is the most appropriate treatment in terms of cost-effectiveness, will be beneficial for patient health and economy of the country.

Keywords: Cadaver, donation, donor, Istanbul; kidney; nephrectomy; transplantation.

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk 100 böbrek naklinin retrospektif analizi

Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kıvılcım, Ali İlker Filiz, Abut Kebudi, Alp Gurkan
Istanbul Okan University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery.

Amaç: Ağustos 2017’de başlayan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi böbrek nakli programı kapsamında beş kadavradan, doksan bir canlı donörden olmak üzere 100 böbrek nakli 16 aylık süre içinde gerçekleştirildi. Bu yazıda böbrek nakli konusundaki deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde böbrek nakli yapılan 100 hastanın retrospektif analizi yapıldı. Donör ve alıcı hastaların demografik özellikler, kreatinin düzeyleri, eşlik eden hastalıkları, donör hastaların renalanjio tomografi neticeleri, alıcı hastalarda gelişen postoperatif cerrahi komplikasyonlar, cerrahi sırasında gerçekleştirilen arteriyel anastomoz özellikleri değerlendirildi.
Bulgular: Donör hastaların yaş ortalaması 44.05 ± 13.76 (18-71) idi. Tüm canlı donörlere ameliyat öncesi her iki böbreğin vasküler yapısını değerlendirmek için renal anjiyo tomografi yapmıştı. Sağ böbrekte aksesuar arter varlığı en sık gözlenen vasküler varyasyondu (% 16.5). Kronik böbrek hastalığı etiyolojisinde en sık gözlenen neden diabetes mellitus (% 36.4) ve hipertansiyon (% 15.6) idi. Ortalama sıcak ve soğuk iskemi süresi sırasıyla 1.82 ± 0.44 (1-3) ve 40.25 ± 6.12 (31-57) dakika idi. Postoperatif en sık gözlenen komplikasyon üreter anastomozunun darlığıydı (%4.1). Renal ve internal iliak arterler arasında uç uca arter anastomozu en çok tercih edilen anastomozdu (%57.2).
Sonuç: Maliyet etkinliği açısından en uygun tedavi olan böbrek naklinin arttırılması hasta sağlığı ve ülke ekonomisi için faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, nakil, Istanbul, donor, kadavra, bağış, nefrektomi

Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kıvılcım, Ali İlker Filiz, Abut Kebudi, Alp Gurkan. Retrospective Analysis of the first 100 Kidney Transplants at the Istanbul Okan University, Health Application and Research Center. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 221-227

Corresponding Author: Murat Ferhat Ferhatoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale