ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Effect of Lumbar Spinal Surgery History on Intradiscal O2–O3 Treatment Results in Patients with Lumbar Disk Herniation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 148-153 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.50480

The Effect of Lumbar Spinal Surgery History on Intradiscal O2–O3 Treatment Results in Patients with Lumbar Disk Herniation

Mustafa Kılıç1, Tülay Erçalık2
1Department of Neurosurgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of the present study was to investigate the effect of previous spinal surgery on intradiscal ozone–oxygen (O2–O3) treatment in low back pain associated with lumbar disc herniation (LDH).
Methods: Patients who underwent intradiscal O2–O3 therapy for LDH-induced low back pain were screened retrospectively from hospital records. To ensure homogenization of participants, patients who had received O2–O3 therapy to L4–L5 and L5–S1 intervertebral discs, those with pre-injection and post-injection month 1 data, and those who completed the first year of treatment were included in the study. Patients who completed the first year of treatment but with missing data were contacted and followed up by phone. Patients who underwent surgery at the same level as the injection level were classified as Group 1 (n=30), and those without surgery were classified as Group 2 (n=43). Pain and disability were measured by Visual Analog Scale (VAS) and Oswestry Disability Index (ODI), respectively.
Results: There was no statistically significant difference between the pre-injection VAS and ODI scores of the groups (p=0.719 and p=0.108). Group 1 had significantly higher VAS and ODI scores on month 1 and year 1 than Group 2, and statistically significant decreases were seen in VAS and ODI scores in both groups at follow-up (p<0.001 for all). There was no statistically significant difference between month 1 and year 1 VAS evaluations of the groups with respect to ≥50% improvement in pain reduction (p=0.213 and p=0.347).
Conclusion: In the present study, the effect of the history of spinal surgery on intradiscal O2–O3 treatment results was investigated. Intradiscal injection was found to be effective for both groups, but more successful results were obtained in patients without surgical history.

Keywords: Intradiscal ozone treatment, low back pain, percutaneous discolysis.

Lomber disk hernisine bağlı bel ağrısında geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 tedavisinin sonuçları üzerine olan etkisi

Mustafa Kılıç1, Tülay Erçalık2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Lomber disk hernisine (LDH) bağlı bel ağrısında, geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 (ozon-oksijen) tedavisi sonuçları üzerine olan etkisini araştırmak.
Materyal-Method: LDH bağlı bel ağrısı nedeni ile intradiskal O2-O3 tedavisi uygulanan hastalar, hastane kayıtlarından retrospektif olarak tarandı. Hasta homojenizasyonu sağlamak için L4-5 ve L5-S1 intervertebral disklerine uygulama yapılmış hastalardan işlem öncesi ve 1 ay verilerine ulaşılabilen ve 1. yılını doldurmuş olan hastalar çalışmaya dahil edildi. 1. yılını doldurmuş olan hastalardan verileri eksik olanlar telefon ile ulaşılarak kontrolleri yapıldı. Bu hastalardan enjeksiyon seviyesi ile önceki geçirilmiş cerrahi seviyesi aynı olan hastalar grup 1 (n: 30) olarak, hiç cerrahi geçirmemiş hastalar ise grup 2 (n: 43) olarak tanımlandı. Ağrı, vizüel analog scale (VAS) disabilite, Oswestry disabilite indeksi (ODI) ile ölçülmüştü.
Bulgular: Grupların enjeksiyon öncesi VAS ve Oswestry ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,719 p=0,108). Grup 1’in enjeksiyon sonrası 1.ay ve 1.yıl VAS ve Oswestry ortalamaları Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. İzlemde her iki gurubunda kendi içindeki değişimler istatistiksel olarak anlamlıydı (hepsi için p<0,001). Grupların 1.ay ve 1.yıl VAS değerlendirmelerinde enjeksiyon öncesine göre ağrısında (VAS) %50 ve üzeri azalma saptanma oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,213 p=0,347).
Sonuç: Bu çalışmada spinal cerrahi geçirmiş olmanın intradiskal O2-O3 tedavisi sonuçları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Cerrahi geçirmemiş olan hastalardaki başarı oranları daha iyi olmakla birlikte spinal cerrahi geçirmiş hastalarda da oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İntradiskal ozon tedavisi, Bel ağrısı, perkütan diskolizis

Mustafa Kılıç, Tülay Erçalık. The Effect of Lumbar Spinal Surgery History on Intradiscal O2–O3 Treatment Results in Patients with Lumbar Disk Herniation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 148-153

Corresponding Author: Mustafa Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale