ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of Risk Factors and Outcomes in Carbapenem-Resistant and Carbapenem-Susceptible Gram-Negative Bacteremia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 398-404 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.49002

Comparison of Risk Factors and Outcomes in Carbapenem-Resistant and Carbapenem-Susceptible Gram-Negative Bacteremia

Sinan Cetin1, Ilyas Dokmetas2, Aziz Ahmad Hamidi3, Banu Bayraktar4, Alper Gunduz2, Dilek Yildiz Sevgi2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Dr. Ali Menekşe Chest Diseases Hospital, Giresun, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Karabük University Training and Research Hospital, Karabük, Turkey
4Department of Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Background: Carbapenem-resistant Gram-negative bacteremia (CR-GNB) is seen with increasing frequency and result in high mortality. The aim of this study was to compare the risk factors and results of carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Gram-negative bacteremia and to determine the factors related to mortality.
Methods: The study was conducted as a retrospective observational comparative case series between June 2016 and November 2017 in Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital. The patients were divided into two groups as carbapenem-susceptible and carbapenem-resistant according to antibiotic susceptibility data of blood cultures. The risk factors for the development of carbapenem resistance, length of hospital stay, mortality rates, and mortality related factors were investigated between these two groups.
Results: Two hundred and eleven cases were included in the study. Of these cases, 54 were resistant to carbapenem and 157 were susceptible to carbapenem. Mortality occurred in 60 (28.4%) patients. The 14 and 28 day mortality rates of patients with carbapenem resistance were significantly higher than those without carbapenem resistance. There was no statistically significant difference between two groups in length of stay in the hospital after bacteremia. Pittsburgh bacteremia score, cardiovascular disease, urinary catheterization, and inappropriate empirical antibiotic therapy were the most significant risk factors for mortality.
Conclusions: Carbapenem resistance is associated with increased mortality and inappropriate empirical antibiotic treatment increases mortality. Therefore, patients should be evaluated for risk factors in predicting CR-GNB and treatment for resistant pathogens should be applied in appropriate patients.

Keywords: Bacteremia, carbapenem-resistant; gram-negative; mortality: risk factors.

Comparison of risk factors and outcomes in carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Gram-negative bacteremia

Sinan Cetin1, Ilyas Dokmetas2, Aziz Ahmad Hamidi3, Banu Bayraktar4, Alper Gunduz2, Dilek Yildiz Sevgi2
1Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Giresun
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Karabük
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Karbapeneme dirençli Gram negatif etkenler ile gelişen bakteriyemik enfeksiyonlar artan sıklıkta karşılaşılmakta ve yüksek mortaliteyle sonuçlanmaktadır. Çalışmamızda karbapeneme dirençli ve duyarlı Gram negatif bakteriler ile gelişen bakteriyemilerdeki risk faktörleri ve sonuçların karşılaştırılması, mortalite ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma xxx Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Haziran 2016 – Kasım 2017 tarihleri arasında retrospektif gözlemsel karşılaştırmalı vaka serisi olarak gerçekleştirildi. Olgular kan kültürlerinde üreyen patojenlerin antibiyotik duyarlılık sonucuna göre karbapeneme duyarlı ve dirençli olmak üzere iki gruba ayrılarak değerlendirildi. Bu iki grup arasında karbapenem direnci gelişimi açısından risk faktörleri, hastanede yatış süreleri, mortalite oranları, mortal seyreden olgular için mortalite ile ilişkili faktörler araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 211 olgu dahil edildi. Olguların 157 tanesi karbapeneme duyarlı, 54 tanesi karbapeneme rezistan Gram negatif bakteriyemiydi. Tüm hastalar içerisinde 60 (%28,4) hastada mortalite gelişti. Karbapenem direnci olan hastaların 14 ve 28 günlük mortalite oranları karbapenem direnci olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Bakteriyemi gelişimi sonrası hastane yatış süreleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Pittsburgh bakteriyemi skoru, kardiyovasküler hastalık, üriner kateterizasyon ve uygun olmayan ampirik antibiyotik tedavisi mortalite açısından en anlamlı risk faktörleri olarak saptandı.
Sonuç: Karbapenem direnci artmış mortalite ile ilişkilidir ve uygun olmayan ampirik antibiyotik tedavisi mortaliteyi artırmaktadır. Bu sebeple karbapeneme dirençli Gram negatif bakteriyemileri öngörmede hastalar risk faktörleri açısından değerlendirilmeli ve uygun hastalarda dirençli patojenlere yönelik tedavi uygulanmalıdır. (SETB-2020-05-065)

Anahtar Kelimeler: Gram negatif, bakteriyemi, karbapenem direnci, mortalite, risk faktörleri

Sinan Cetin, Ilyas Dokmetas, Aziz Ahmad Hamidi, Banu Bayraktar, Alper Gunduz, Dilek Yildiz Sevgi. Comparison of Risk Factors and Outcomes in Carbapenem-Resistant and Carbapenem-Susceptible Gram-Negative Bacteremia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 398-404

Corresponding Author: Sinan Cetin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale