ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Valııe of Serum Phosphohexose Isomerase (PHI) and Aldolase (ALO) Levels in Cancer Patients with Without Metastasis and Lymphadenopathy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 10-16

Valııe of Serum Phosphohexose Isomerase (PHI) and Aldolase (ALO) Levels in Cancer Patients with Without Metastasis and Lymphadenopathy

Fethi Akgül1, Alparslan Mayadağlı2, Yılmaz Tezcan2, Alper Özkan2, Zerrin Özgen2, Oktay Incekara2
1ŞişliEtfal Hastanesi Biokimya Kliniği
2Şişli Etfal Hastanesi Onkoloji Kliniği

PURPOSE: in this study, we invastigated serum levels of phosphohexose isomerase (PHI) and aldolase (ALD) in cancer patients.
MATERIALS AND METHODS: The study included 100 cancer patients with histopathologic diagnosis and 50 healthy control subjects. The patients' ages ranged from 12 to 79 years with an average of 50 years. Of 100 patients 51 were males and 49 were females. The control groups' ages ranged from 16 to 70 years with an average of 42.6 years and %46 years and %46 were males and %54 were females. Analysis of PHI and ALD levels were made by using commercially available kits. Result were evaluated using levene's test. Cancer types included lung cancer (27%), breast cancer (25%), gastrointestinal cancers (15%), geni­tourinary system cancers (9%), nasopharynx-larynx cancers (6%), sarcoma (6%), lymphoma (3%) and the others (9%).
RESULTS: PHI and ALD values obtained in the control group ranged between 10-59 U/L and 1.2-6.8 U/L, respectively. in the patients, these values were found between 18- 492 U/L and 1.4-61.3 U/L, respectively.
CONCLUSION: PHI and ALD, which are among serum glycolytic enzymes, show considerable sensitivity aııd specificity in some specific cancer types, including lung and breast cancers. They can he regarded as useful indicators in the follow-up of patients with metastasis and/or lymphadenopathy.

Keywords: Metastasis, Phosphohexose isomerase, aldolaz.

Metastazı ve Lenfadenopatisi Olan ve Olmayan Kanserli Hastalarda Fosfoheksozizomeraz (PHI) ve Aldolaz (ALO) Serum Düzeylerinin Önemi

Fethi Akgül1, Alparslan Mayadağlı2, Yılmaz Tezcan2, Alper Özkan2, Zerrin Özgen2, Oktay Incekara2
1ŞişliEtfal Hastanesi Biokimya Kliniği
2Şişli Etfal Hastanesi Onkoloji Kliniği

AMAÇ: Kanserli hastalarda fosfoheksoz izomeraz (PHI) ve Aldolaz (ALD) serum düzeylerinin araştırılması.
MATERYAL VE METOD: Kliniğimize müracaat eden ve histopatolojik olarak tanısı konulmuş 100 kanser hastası ile klinik olarak herhangi bir hastalığıya da yakınması olmayan sağlıklı 50 kişi kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. 100 hastanın yaş dağılımı 12-79, yaş ortalaması 50'dir. %51’i erkek, %49'u kadındır. Kontrol grubunun yaş dağılımları 16-71, yaş ortalaması 42.6'dır. %46'sı erkek, %54’ü kadın hastadır. Tedavi altında olan hastaların ve kontrol grubunun serumlarında ticari kit kullanılarak PHI ve ALD tayinleri yapıldı. Tesbit edilen PHI ve ALD değerlerinin Levene Testine göre istatistiksel olarak analizleri yapıldı. 100 hastanın kanser türlerine göre dağılımı şöyledir: Akciğer %27, meme %25, gastrointestinal sistem %15, genitoüriner sistem %9, nazofarenks-larenks %6, sarkoma %6, lenfoma %3, diğerleri %9.
BULGULAR: Çalışmanın kontrol grubunu oluşturan 50 sağlıklı insanda elde edilen PHI değerleri 10-59 U/L, ALD değerleri ise 1.2-6.8 U/L arasındaydı. Hasra grubumuzda ise PHI değerleri 18-492 U/L, ALD değerleri 1.4-61.3 U/L arasındaydı.
SONUÇ: Serum glikolitik enzimlerinden PHI ve ALD, akciğer ve meme kanseri gibi hazı spesifik kanser türlerinde oldukça yüksek sensitivite ve spesifite göstermektedir. Ancak birer tümör belirleyici olarak kullanılmakdan ziyade özellikle metastazlı ve/veya lenfadenopatili hastaların izlenmesinde ve hastalığın seyrinde oldukça yararlı hirer gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Metastaz, Glikoliz, Fosfoheksozizomeraz, Aldolaz

Fethi Akgül, Alparslan Mayadağlı, Yılmaz Tezcan, Alper Özkan, Zerrin Özgen, Oktay Incekara. Valııe of Serum Phosphohexose Isomerase (PHI) and Aldolase (ALO) Levels in Cancer Patients with Without Metastasis and Lymphadenopathy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 10-16

Corresponding Author: Yılmaz Tezcan, Türkiye
LookUs & Online Makale