ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Can postoperative laryngeal examination be neglected in thyroid and parathyroid patients with no loss of signal after intraoperative neuromonitoring? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 32-36 | DOI: 10.5350/SEMB.20170123082144

Can postoperative laryngeal examination be neglected in thyroid and parathyroid patients with no loss of signal after intraoperative neuromonitoring?

Murat Özdemir, Özer Makay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Endokrin Cerrahisi Birimi, İzmir - Türkiye

Objective: We aimed to evaluate the necessity and the worthiness of postoperative vocal cord examination in cases with no loss of signal during intraoperative nerve monitoring (IONM) in thyroid and parathyroid surgery.
Material and Methods: We retrospectively evaluated cases that had no loss of signal during intraoperative nerve monitoring in cases who underwent thyroid and parathyroid surgery in our endocrine surgery unit, between January 2014 – January 2017.
Results: A total of 171 patients were analyzed who had no loss of signal during IONM. It was observed that 94 of the patients (55%) had at least one previous surgery and 77 (45%) underwent their first operation. Ninetyone patients were monitored with continuous-IONM and 80 with intermittent-IONM. All patients’ preoperative and postoperative laryngeal examinations were identical and no postoperative vocal cord problems were observed.
Conclusion: The signal from the vagus nerve is sufficiently sensitive to show the postoperative vocal cord functions after resection in patients having no loss of signal during IONM. We support the idea that postoperative vocal cord examination may be neglected in these patients.

Keywords: Intraoperative nerve monitoring, standardizations, thyroidectomy, vocal cord examination.

İntraoperatif nöromonitörizasyon uygulaması sonrası, sinyal kaybı yaşanmayan tiroid ve paratiroid hastalarında postoperatif laringeal muayene ihmal edilebilir mi?

Murat Özdemir, Özer Makay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Endokrin Cerrahisi Birimi, İzmir - Türkiye

Amaç: Tiroid ve paratiroid bezlerinin cerrahisinde, intraoperatif nöromonitörizayon (İONM) uygulaması sırasında sinyal kaybı yaşanmayan olgularda postoperatif vokal kord bakısının gerekliliğini ve standardizasyondaki yerini irdelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizin endokrin cerrahisi bölümünde, Ocak 2014-Ocak 2017 tarihleri arasında, İONM uygulanmış ve sinyal kaybı yaşanmamış tiroidektomi ve paratiroidektomi hastaları geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: İONM eşliğinde sinyal kaybı saptanmayan 171 hasta ele alındı. Hastaların 94’ünün (%55) en az bir kere ameliyat geçirdiği, 77’sinin (%45) ise ilk ameliyatı olduğu gözlendi. Hastalardan 91’ine sürekli, 80 hastaya ise aralıklı İONM uygulandı. Tüm hastaların ameliyat öncesi larinks muayeneleri ile ameliyat sonrası larinks muayenelerinin aynı olduğu, ameliyat sonrası dönemde hiç bir hastada vokal kord sorunu olmadığı gözlendi.
Sonuç: İONM uygulanan ve sinyal kaybı olmayan olgularda rezeksiyon sonrası nervus vagustan alınan sinyal postoperatif vokal kord fonksiyonlarını göstermede yeterince duyarlıdır. Bu hastalara postoperatif vokal kord bakısının ihmal edilebileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Intraoperatif nöromonitörizasyon, standardizasyonlar, tiroidektomi, vokal kord bakısı.

Murat Özdemir, Özer Makay. Can postoperative laryngeal examination be neglected in thyroid and parathyroid patients with no loss of signal after intraoperative neuromonitoring?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 32-36

Corresponding Author: Murat Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale