ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Knowledge, Attitudes and Practices of Pediatricians About COVID-19 Vaccination to Children [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 116-123 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.46690

Knowledge, Attitudes and Practices of Pediatricians About COVID-19 Vaccination to Children

Gizem Kara Elitok, Aybike Koc, Sebnem Apaydin, Busra Tetik Dincer, Ali Bulbul
Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Achieving high vaccination rates is very important in the prevention of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) as in other infectious diseases. This study aimed to evaluate pediatricians' knowledge, attitudes and behaviours about COVID-19 vaccination of children.
Methods: Our single-center, descriptive, cross-sectional, prospective study was conducted between September 20, 2022 and November 30, 2022. The sample consisted of 350 physicians who agreed to fill out the questionnaire voluntarily. Participants were asked 21 questions about their sociodemographic data, knowledge about COVID-19 vaccination of children, attitudes and behaviours via Google Forms.
Results: A total of 350 pediatricians, 72.6% of whom were women, participated in our study. 51.4% of the participants were working in a Training and Research Hospital, and 99.1% had received COVID-19 vaccination themselves. While 65.7% (n=230) of pediatricians recommended COVID-19 vaccination for all children, 27.7% (n=97) recommended it only for children in the risk group, and 6.6% (n=23) did not recommend COVID-19 vaccination for children. The most common reasons why pediatricians did not recommend the vaccine to all children were; 56.7% lack of sufficient clinical research on vaccination in children, 50% concerns about the long-term effects of the vaccine, 27.5% vaccine-related side effects. The most risk groups for which participants recommended vaccination were asthma (chronic lung disease) 84.6%, diabetes mellitus 72%, and immunodeficiency 69.7%. 68.9% of pediatricians knew that COVID-19 vaccine was used for children aged 12 years and older in Türkiye, and 60.9% thought that COVID-19 vaccine was safe for children. Those who thought that COVID-19 vaccine was safe for children were more likely to recommend the vaccine to children (p<0.001). When the answers given to the knowledge questions were analyzed, it was found that the knowledge level of those who did not recommend vaccination to children was lower than the others (p<0.001).
Conclusion: In the present study, pediatricians mostly recommend COVID-19 vaccine to children. The vaccine safety and the level of knowledge about COVID-19 vaccine are effective factors in recommending the vaccine. Therefore, we conclude that trainings to be organized for pediatricians about COVID-19 vaccine will increase the rate of recommending COVID-19 vaccine to children.

Keywords: Attitude, children, COVID-19, knowledge, pediatrician, vaccination

Çocuk Doktorlarının Çocuklara COVID-19 Aşısı Konusunda Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

Gizem Kara Elitok, Aybike Koc, Sebnem Apaydin, Busra Tetik Dincer, Ali Bulbul
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Yüksek aşılama oranlarına ulaşılması diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi COVID-19’un önlenmesinde de oldukça önemlidir. Bu çalışma ile pediatri hekimlerinin, çocuklara COVID-19 aşılaması hakkında bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Çalışmamız, tek merkezli, tanımlayıcı- kesitsel, ileriye dönük olarak 20 Eylül 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı. Gönüllülük esasına göre anket doldurmayı kabul eden 350 hekim örneklemi oluşturdu. Katılımcılara sosyodemografik verileri, çocuklara COVID-19 aşılaması hakkında bilgileri, tutumları ve davranışlarıyla ilgili toplam 21 sorudan oluşan bir anket formunu Google Forms üzerinden doldurmaları istendi.
Bulgular: Çalışmamıza %72,6’sı kadın 350 pediatri hekimi katıldı. Katılımcıların %51,4’ü Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışıyordu, %99,1’ü kendisi COVID-19 aşısı olmuştu. Pediatristlerin %65,7’si (n=230) tüm çocuklara COVID-19 aşısını önerirken, %27,7’si (n=97) sadece risk grubundaki çocuklara öneriyordu, %6,6’sı (n=23) çocuklara COVID-19 aşısını önermiyordu. Pediatristlerin aşıyı tüm çocuklara önermemelerinin ilk üç nedeni; %56,7 çocuklarda yeterli klinik araştırma olmaması, %50 aşının uzun dönem etkileriyle ilgili endişeler, %27,5 aşıya bağlı yan etkilerdi. Katılımcıların aşı önerdiği ilk üç risk grubu; %84,6 astım (kronik akciğer hastalığı), %72 diyabet, %69,7 immun yetmezlikti. Pediatristlerin %68,9’u COVID-19 aşısının ülkemizde 12 yaş ve üzerine yapılmakta olduğunu biliyordu, %60,9’u COVID-19 aşısının çocuklar için güvenli olduğunu düşünüyordu. COVID-19 aşısının çocuklar için güvenli olduğunu düşünenlerin, çocuklara aşıyı önerme oranı daha yüksekti (p<0,001). Bilgi sorularına verilen cevaplar incelendiğinde, çocuklara aşı önermeyenlerin bilgi düzeylerinin diğerlerine göre daha düşük olduğu (p<0,001) tespit edildi.
Sonuç: Çalışmamızda, pediatri hekimlerinin çocuklara çoğunlukla COVID-19 aşısı önerdiğini saptadık. Aşının çocuklar için güvenli olduğu düşüncesinin ve COVID-19 aşısıyla ilgili bilgi düzeyinin aşıyı önermekte etkili faktörler olduğunu tespit ettik. Bu nedenle pediatristlere COVID-19 aşısıyla ilgili düzenlenecek eğitimlerin, çocuklara COVID-19 aşısı önerme oranını arttıracağını düşünmekteyiz. (SETB-2023-09-183)

Anahtar Kelimeler: Tutum, çocuk, COVID-19, bilgi, çocuk doktorları, aşılama

Gizem Kara Elitok, Aybike Koc, Sebnem Apaydin, Busra Tetik Dincer, Ali Bulbul. Knowledge, Attitudes and Practices of Pediatricians About COVID-19 Vaccination to Children. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 116-123

Corresponding Author: Gizem Kara Elitok
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale