ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Importance of lipid peroxides in pathogenesis of preeclampsia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 30-34

Importance of lipid peroxides in pathogenesis of preeclampsia

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Ela İnan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul

Sisli Etfal Hospital, Biochemistry and Clinical Biochmistry Preeclampsia is an endothelial disease of which pathogenes and etiology is still an open question. Today, preeclampsia the major reason of fetal immaturity, premature births ar, maternal deaths. Reasons of the endothelial damage in preei lampsia are low blood protacycline levels, low plathelet ci unts, increased lipid peroxidation. This leads to exceed th capacity of the antioxidant systems of the body. The aim i the study was investigate the reletionship between plazma I pid peroxide level and pathogenesis of preeclampsia. Oi study groupconsisted of 40 preeclamptic preganacies and 2 healty pregnant women, whom we have primarily measure plasma lipid peroxide level and secondarily measured serui cholestrol, triglyceride, uric acid, total protein, albumin, bit od plathelet count, hematocrit, and fibrinogen levels. We use Thiobarbituric acid method. In this methon malodialdehidt end product of the lipid peroxidation, reacts with thiobarbut, ric acid and produces pink reaction end product. We have observed that plasma lipid peroxide level showed blood pressure dependent increase, where both diastolic an systolic blood pressures were highly correlated with lipid pe roxside levels (p<0.001, rl= 0.79, r2= 0.83). We have als. observed that lipid peroxide levels in preeclamptic prcgnanci es were significantly higher than that of the healty pregnar subjects (p<0.0001). When we clasified the peeclamptic pati ents according to the severity of the desease, as mild and se vere, the higher increased was found in the severe preeclamp tic group. Considering the information that in preeclamptic patients li pid peroxides indirectly caused endothelial damage by affec ting the prostaglandin metabolism, distrupt the platele membrane and lead to vasocontriction. We have conferrei that, lipid peroxides may make a contribution to the develop ment of disorders primary symptoms that is hipertention.

Keywords: Preaclampci, Malodialdahide, Lipid peroxides.

Lipid peroksitlerin preeklampsi patogenezindeki önemi

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Ela İnan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul

Preeklampsi fizyopatolojisi ve etyolojisi hala tümüyle açıklanmamış bir endotel bozukluğudur. Günümüzde fetal gelişme geriliği, prematüre doğum ve maternal ölümlerin başta gelen nedenlerinden biridir. Preeklampside görülen; endotel hasarı, düşük prostasiklin kan düzeyleri, trombositlerin agregasyonu, düşük trombosit sayısı ve vazospazm, hipertansiyon, proteinüri ve ödem gibi fizyolojik ve metabolik değişikliklerde artmış lipid peroksidasyonunun ve kandaki antioksidanların koruyucu kapasitelerinin aşılmasının, rol oynadığı gösterilmiştir. Biz bu çalışmada, plazma lipit peroksit düzeyi ile preeklampsi pa- togenezi arasındaki ilişkiyi araştırdık. 40 preeklamptik gebe ile 20 sağlıklı gebenin plazma lipit peroksit düzeyi ile serum kolesterol, trigliserit, ürik asit, total protein, albümin, tam kan trombosit sayısı, hematokrit ve fibrinojen düzeylerini ölçtük. Plazma lipit peroksit tayininde, lipid peroksidasyonunun son ürünü olan MDA (malodialdehite)’ in, TBA (thiobarbitürik asit) ile oluşturduğu pembe rengin ölçümüne dayanan TBA yöntemi kullanılmıştır. Plazma lipit peroksit düzeyi ile diastolik ve sistolik kan ba¬sınçları arasında pozitif korelasyon bulunduğunu saptadık (p<0.001, rl=0.79, r2=0.83). Preeklamptik olgularda lipit peroksit düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede arttığını gözledik (p<0.0001). Hastalarımızı sistolik ve dias¬tolik kan basınçlarım dikkate alarak gruplandırdığımızda, en yüksek artışın ağır grupta olduğunu gördük. Preeklampsi olgularında lipit peroksitlerin dolaylı olarak prostaglandin metabolizmasını bozarak endotel hasarı ve trombosit membran hasarı ile vazokonstrüksiyona yol açabileceği bilgisi ışığında, lipit peroksitlerin hastalığın primer semptomu olan hipertansiyona katkıda bulunabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Malondialdehit, Lipit peroksidasyonu

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Berna Aslan, Ela İnan. Importance of lipid peroxides in pathogenesis of preeclampsia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 30-34

Corresponding Author: Nezaket Eren
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale