ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Surgical treatment of benign biliary strictures [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 17-21

Surgical treatment of benign biliary strictures

Mehmet Mihmanlı, Halil Coşkun, Ali Kalyoncu, Uygar Demir, Tülay Eroğlu, Yasin Duran
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Objective: Current surgical therapy and literature for the patients with benign biliary stricture were looked over.
Study Design: Three patients with benign biliary stricture, whom sended to our clinic were evaluated due to etiology, stricture level, biochemical findings, surgical treatment and complications. Preoperatively, abdominal ultrasonography, computed tomography, magnetic rezonans cholangiopancreaticografi were applied to all patients.
Results: Bismuth Type-ll bilier stricture were determined in every patients and Roux en Y hepaticojejunostomy with transanastomotic stent were performed. There wasn’t any problem in their controls.
Conclusions: For the treatment of benign biliary stricture, surgical treatment and Roux en Y type hepaticojejunostomy have still gold standard.

Keywords: Benign Biliary Stricture, surgery

Selim safra yolu darlıklarında cerrahi tedavi

Mehmet Mihmanlı, Halil Coşkun, Ali Kalyoncu, Uygar Demir, Tülay Eroğlu, Yasin Duran
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Selim safrcı yolıı darlığı bulunan hastalarda, güncel cerrahi tedavi yaklaşım ve literatür gözden geçirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimize sevk edilen üç selim safra yolu darlığı olgusu etyolojik neden, darlık seviyesi, biyokimyasal tetkikler, cerrahi tedavi ve komplikasyonlar bakımından de¬ğerlendirildi. Tiim hastalara preoperatif batın ultrasonografi¬si, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans kolanjio-pankreatografi yapıldı.
Bulgular: Her üç hastada da Bismuth Tip-ll safra yolu darlı¬ğı. saptandı ve transanastomotik stent üstünden Roux en Y he- patikojejunostomi uygulandı. Hastaların kontrollerinde her¬hangi bir problem ile karşılaşılmadı.
Sonuç: Selim safra yolu darlıklarının tedavisinde, altın stan¬dart halen cerrahi yaklaşım ve yapılan Roux en Y tipi hepati- kojejunostomidir.

Anahtar Kelimeler: Selim safra yolu darlığı, cerrahi

Mehmet Mihmanlı, Halil Coşkun, Ali Kalyoncu, Uygar Demir, Tülay Eroğlu, Yasin Duran. Surgical treatment of benign biliary strictures. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 17-21

Corresponding Author: Mehmet Mihmanlı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale