ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Effects of Bladder Diverticulum on the Pathophysiology of Bladder Outlet Obstruction: An Experimental Study in Guinea Pigs [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 560-564 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.45389

The Effects of Bladder Diverticulum on the Pathophysiology of Bladder Outlet Obstruction: An Experimental Study in Guinea Pigs

Aslihan Karadag1, Suleyman Celebi2, Feryal Gun Soysal1, Ipek Yildiz Ozaydin3, Erbug Keskin4
1Department of Pediatric Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: This study is the first to urodynamically and histopathologically evaluates the effects of bladder diverticulum (BD) secondary to bladder outlet obstruction (BOO).
Methods: Guinea pigs (n=32) weighing 900–1,000 g were divided randomly into four groups: Sham, BD, BOO, and BD combined with BOO. All guinea pigs in the four groups underwent urodynamic evaluation preoperatively and at 1 month postoperatively. The bladders were removed and examined histopathologically.
Results: The post-operative filling detrusor pressure was lower in the Sham group (7.1±1.6 cm H2O) than in the BD (21.4±5.6 cm H2O) and BD with BOO groups (23.6±9.3 cm H2O) (p<0.05). There was no difference between the Sham and BOO (9.5±4.0) groups. Post-operative bladder compliance was better in the Sham group (2.3±0.8 ml/cm H2O) than in the BD (0.9±0.22 ml/cm H2O) and BD with BOO groups (0.6±0.3 ml/cm H2O) (p<0.05). Involuntary detrusor contraction was not observed in the Sham or BOO groups, but was observed in 37.5% of subjects in the BD and BD with BOO groups. On histological examination, the bladder wall was thicker (3.75±0.68 mm) (p=0.601), and the connective tissue volume was significant increased (p=0.046), in the bladder muscularis mucosa in the BD groups compared to the BOO group.
Conclusion: Physiological and histopathological changes in the bladder with BD combined with BOO are more evident than with BOO alone.

Keywords: Bladder diverticulum, partial bladder outlet obstruction urodynamic study.

Mesane Divertikülünün Mesane çıkış Tıkanıklığının Patofizyolojisi üzerine etkisi: Kobaylarda Deneysel Çalışma

Aslihan Karadag1, Suleyman Celebi2, Feryal Gun Soysal1, Ipek Yildiz Ozaydin3, Erbug Keskin4
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Çocuk Cerrahisi Kliniği - Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul
3Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Patoloji Kliniği, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi - Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı - Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Bu çalışma; mesane boynu çıkış darlığı (MBÇD) ile birlikte görülebilen mesane divertikülünün (MD) etkilerini ürodinamik ve histopatolojik olarak değerlendiren literatürdeki ilk deneysel çalışmadır.

Yöntem: 900-1.000 g ağırlığında kobaylar (n = 32) rastgele dört gruba ayrıldı; Sham, MD, MBÇD ve MBÇD ile MD birlikte görülen gruplar. Dört gruptaki tüm kobaylara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ayda ürodinamik değerlendirme yapıldı. Mesane iyileşme sonrası kobaylar sakrifiye edildi. Histopatolojik olarak incelendi.

Bulgular: Ameliyat sonrası, dolum basıncı ( FPdet), Sham grubunda (7.1 ± 1.6 cm H2O), MD'de (21.4 ± 5.6 cm H2O) ve MBÇD olan MD'nde (23.6 ± 9.3 cm H2O) göre daha düşüktü (p <0.05). Sham ve MBÇD (9.5 ± 4.0) grupları arasında fark yoktu. Ameliyat sonrası mesane kompliansı Sham grubunda (2.3 ± 0.8 ml / cm H2O), MD'nde (0.9 ± 0.22 ml / cm H2O) ve MBÇD olan MD'nde (0.6 ± 0.3 ml / cm H2O) göre daha iyi idi (p <0.05). Sham veya MBÇD gruplarında IDC görülmedi, ancak MBÇD olan MD ve sadece MD'deki hastaların % 37.5'inde gözlendi.

Histolojik incelemede, MD gruplarında mesane muskularis mukozası MBÇD grubuna göre daha kalındı (3.75 ± 0.68 mm) (p = 0.601) ve bağ dokusu hacmi anlamlı derecede yüksekti (p = 0.046).

Sonuç: MBÇD ile birlikte MD oluşturulmuş kobaylarda, mesanede oluşan fizyolojik ve histopatolojik değişiklikler sadece MBÇD oluşturulmuş kobaylardan daha belirgindir. (SETB-2020-06-096)

Anahtar Kelimeler: Mesane Divertikülü, Mesane boynu çıkış darlığı Ürodinamik Çalışma

Aslihan Karadag, Suleyman Celebi, Feryal Gun Soysal, Ipek Yildiz Ozaydin, Erbug Keskin. The Effects of Bladder Diverticulum on the Pathophysiology of Bladder Outlet Obstruction: An Experimental Study in Guinea Pigs. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 560-564

Corresponding Author: Suleyman Celebi
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale