ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The radiologic patterns of bronchial tumors [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 27-32

The radiologic patterns of bronchial tumors

Muzaffer Başak, Müjdat Bankaoğlu, Ahmet Bülent Sözer
Şişli Etfal Hastanesi Radiodiagnostik Kliniği

OBJECTIVE: in this study we aimed to show the radiological patterns of bronchial tumors of 46 patients by CT estimating histological types including how it is needed to have short clinical history of patients.
STUDY DESIGN: 46 cases with bronchial cancer proverı by biopsy underwent tomographic exam in 10 mm thickness and 10 mm interval from the apeks to ıhe diaphragm. in ali patients 50 mi holııs and 50 mi infusion iv. contrast were administered.
RESULTS: 44 of our 46 cases had active sigarette smoking history. 27 cases (%50) showed epidermoid type, 11 (%23.9) small cell and 10 (%21) adenocarsinoma. We observed santrally tumor localisation in 27 paients and peripheric localisation in 19 (%41) cases.
CONCLUSION: Although we have no remarkable results, santrally located tumors are more likelly small cell ca and squamous type, the one located peripherally are adeno and large cell anaplastic tumors.


Bronş Karsinomlarının Tanısında Radyolojik Paternlerin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Muzaffer Başak, Müjdat Bankaoğlu, Ahmet Bülent Sözer
Şişli Etfal Hastanesi Radiodiagnostik Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada bronş karsinomlarının tiplendiril­mesinde, hastaya ait basit klinik verilerle birleştirildiğin­de, karsinomların tomografik olarak görünüm paternlerinden ne kadar doğru sonuçlara ulaşılabileceği araştırılmış­tır.
MATERYAL VE METOD: Histopatolojik olarak bronş kanseri olduğu ispatlanan 46 olgu Hitachi 950 SR cihazı ile 10 mm kesit kalınlığı ve 10 mm intervallerle apekslerden hazaline kadar rutin tarandı. 50 ml bolus ve 50 ml drip infüzyon şeklinde olmak üzere tüm olgularda iv. kontrast madde kullanıldı.
BULGULAR: 44’ünde sigara anamnezi olan 46 olgumuzun 23' ü (%50) epidermoid, 11’i (%23.9) küçük hücreli ve 10’u (%21) adenokarsinom tipi gösteriyordu. Tomografik olarak 27 olguda (%58) santral, 19 olguda (%42) periferik yerleşim gözlemlendi.
SONUÇ: İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkmasa da santral yerleşimli tümörler daha çok küçük hücreli ve skuamoz, periferik olanlar adenokarsinom ve büyük hücreli tümörlerle ilişkili gözlendi.


Muzaffer Başak, Müjdat Bankaoğlu, Ahmet Bülent Sözer. The radiologic patterns of bronchial tumors. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 27-32

Corresponding Author: Muzaffer Başak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale