ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of the Early Results of Supra-Annular and Intra-Annular Aortic Valve Replacement in Isolated Aortic Valve Replacement [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 23-29 | DOI: 10.14744/SEMB.2024.39112

Comparison of the Early Results of Supra-Annular and Intra-Annular Aortic Valve Replacement in Isolated Aortic Valve Replacement

Osman Fehmi Beyazal1, Tanzer Tokatlioglu2, Veysel Basar2, Ahmet Zengin2, Mehmed Yanartas2
1Department of Cardiovascular Surgery, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: This study aims to compare the early results of patients who underwent isolated aortic valve replacement (AVR) with supra-annular and intra-annular AVR.
Methods: Between 2013 and 2019, 113 patients (77 males; mean age 57.8±16.36 years) who underwent isolated AVR were evaluated. The patients were divided into two groups those who underwent supra-annular (n=59) and intra-annular (n=54) AVR. The most commonly used valves in surgeries St Jude Medical Masters (St. Jude Medical, Minneapolis, MN, USA), (n=35, 30.9%), Sorin Mitroflow (Sorin Group Inc., Mitroflow Division, Canada), (n=32, 28.3%, and Carbomedics Top Hat (Sulzer, Carbomedics, Austin, TX), (n=31, 27.4%).
Results: The cross-clamp (XCL) and cardiopulmonary bypass (CPB) times of the patients who underwent supra-annular AVR were found to be significantly higher than the patients who underwent intra-annular AVR. However, there was no significant difference between the two groups in terms of postoperative adverse events. There was no significant difference between the two groups in the postoperative first-week transthoracic echocardiographic (TTE) findings.
Conclusion: When comparing supra-annular and intra-annular valve positioning results in patients undergoing isolated AVR, no significant difference was found between the groups in terms of postoperative complications, gradient differences in postoperative TTE, and ejection fractions. Supra-annular valve positioning should be considered, especially in patients with small annulus, in the presence of suitable anatomical features. However, this issue needs to be investigated in future prospective studies with more patients.

Keywords: Annular, aortic valve surgery, effective orifice area, heart valve prostheses, patient-prosthesis mismatch

İzole Aort Kapak Replasmanında Supra-Anüler ve İntra-Anüler Aort Kapak Replasmanının Erken Sonuçlarının Karşılaştırılması

Osman Fehmi Beyazal1, Tanzer Tokatlioglu2, Veysel Basar2, Ahmet Zengin2, Mehmed Yanartas2
1Başakşehir Cam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı izole aort kapak replasmanı (AVR) yapılan hastaların erken dönem sonuçlarını supraanüler ve intraanüler AVR ile karşılaştırmaktır.
Metot: 2013-2019 yılları arasında izole AVR uygulanan 113 hasta (77 erkek; ortalama yaş 57,8±16,36 yıl) değerlendirildi. Hastalar supraanüler (n=59) ve intraanüler (n=54) AVR uygulananlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ameliyatlarda en sık kullanılan kapaklar St Jude Medical Masters (St. Jude Medical, Minneapolis, MN, ABD), (n=35, %30,9), Sorin Mitroflow (Sorin Group Inc., Mitroflow Division, Kanada), (n=32, %28,3 ve Carbomedics Top Hat (Sulzer, Carbomedics, Austin, TX), (n=31, %27,4).
Bulgular: Supraanüler AVR uygulanan hastaların kros klemp (XCL) ve kardiyopulmoner bypass (KPB) süreleri intraanüler AVR uygulanan hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Ancak ameliyat sonrası advers etkiler açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Ameliyat sonrası birinci hafta transtorasik ekokardiyografi (TTE) bulgularında iki grup arasında anlamlı fark yoktu.
Sonuç: İzole AVR uygulanan hastalarda supraanüler ve intraanüler kapak konumlandırma sonuçları karşılaştırıldığında, postoperatif komplikasyonlar, postoperatif TTE'deki gradyan farklılıkları ve ejeksiyon fraksiyonları açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı. Özellikle küçük anulusa sahip hastalarda uygun anatomik özellikler varlığında supraanüler kapak pozisyonlandırılması düşünülmelidir. Ancak ileride daha fazla hastayla yapılacak prospektif çalışmalarda bu konunun araştırılması gerekmektedir. (SETB-2023-11-215)

Anahtar Kelimeler: Annular, aort kapak ameliyatı, efektif orifis alanı, kalp kapak protezleri, hasta-protez uyumsuzluğu

Osman Fehmi Beyazal, Tanzer Tokatlioglu, Veysel Basar, Ahmet Zengin, Mehmed Yanartas. Comparison of the Early Results of Supra-Annular and Intra-Annular Aortic Valve Replacement in Isolated Aortic Valve Replacement. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 23-29

Corresponding Author: Osman Fehmi Beyazal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale