ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Diffuse cavernous hemangioma of the rectum: magnetic resonance imaging features: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 157-160 | DOI: 10.5350/SEMB.20140327095138

Diffuse cavernous hemangioma of the rectum: magnetic resonance imaging features: a case report

Ahmet Mesrur Halefoğlu1, Emel Kaya2, Betül Duran Özel1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Florence Nightingale Bilim Üniversitesi, İstanbul-Türkiye

Diffuse cavernous hemangioma of the rectum (DCHR) is a rare benign vascular lesion usually seen in young adults. The presenting symptom is painless recurrent rectal bleeding. Herein, we report a 5 yearold male patient with a history of DCHR. He had been diagnosed with DCHR at his birth. The definite diagnosis was made on the basis of biopsy wich was performed during colonoscopic examination. The patient underwent magnetic resonance imaging (MRI) examination which revealed characteristic signal intensity features of the tumor and also determined the exact location and extent of the lesion. The tumor had only minimally progressed in size compared to the last MRI examination. Currently, the patient is on medical treatment and being followed up by MRI. DCHRs are rarely encountered and often misdiagnosed because they can mimic internal hemorrhoids, inflammatory bowel disease, carcinoma and various other pathological conditions. In conclusion, we can emphasize that despite its rarity, DCHR should be considered in the differential diagnosis of young patients presenting with painless recurrent rectal bleeding.

Keywords: Diffuse cavernous hemangioma, diagnosis, rectal bleeding.

Rektumun diffüz kavernöz hemanjiomunda manyetik rezonans görüntüleme özellikleri: Olgu sunumu

Ahmet Mesrur Halefoğlu1, Emel Kaya2, Betül Duran Özel1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Florence Nightingale Bilim Üniversitesi, İstanbul-Türkiye

Rektumun diffüz kavernöz hemanjiomu (RDKH) nadir rastlanan benign vasküler bir lezyon olup, genellikle genç yetişkinlerde görülür. Ağrısız, tekrarlayan rektal kanama ile ortaya çıkar. Olgu bildirimizde RDKH hikayesi olan 5 yaşında bir erkek çocuk hastayı tanımladık. Hastanın tanısı doğum esnasında konulmuştu. Kesin tanı kolonoskopik inceleme sırasında gerçekleştirilen biyopsi ile yapılmıştı. Hastaya yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile hem tümöre ait karakteristik sinyal intensite özellikleri ortaya kondu, hem de lezyonun kesin yeri ve uzanımı saptandı. Tümör son MRG tetkiki ile kıyaslama yapıldığında minimal boyut artışı göstermekteydi. Hasta şu anda medikal tedavi görmekte ve MRG ile takip edilmektedir. RDKH ile nadiren karşılaşılır ve internal hemoroidler, inflamatuar barsak hastalıkları, karsinoma ve çeşitli diğer patolojik durumları taklit edebildiğinden sıklıkla yanlış tanı konulur. Sonuç olarak nadir görülmesine karşın, özellikle genç hastalarda ağrısız, tekrarlayan rektal kanamaların ayırıcı tanısında RDKH’nin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Diffüz kavernöz hemanjiom, tanı, rektal kanama.

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Emel Kaya, Betül Duran Özel. Diffuse cavernous hemangioma of the rectum: magnetic resonance imaging features: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 157-160

Corresponding Author: Ahmet Mesrur Halefoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale