ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Characteristics of pulmonary tuberculosis cases treated in the hospital: A retrospective analysis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 12-15

Characteristics of pulmonary tuberculosis cases treated in the hospital: A retrospective analysis

Levent Dalar1, Firdevs Atabey1, S. Kerem Okutur2, Fatih Ayyildiz1, Salim Sariyildiz1, Nermin Kılıçkesmez1, Hanife Can1, Recep Dodurgali1, Arman Poluman1
1Third Department, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Third Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Aim: Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobecterium tuberculosis that is an important cause of morbidity and mortality. In this retrospective study, 227 cases hospitalised in our clinic between 1999-2002, have been evaluated in terms of clinical, socio-demographical and laboratory features.
Study Design: 227 cases of tuberculosis hospitalised between the years 1999 and 2002 were evaluated retrospectively. In all patients; clinical, bacteriological and demographical features were analyzed. We used SPSS 11.0 Windows packet program to istatistical analysis.
Results: The mean age of the cases was 35.01 ±13.05, mean duration of hospitalisation was 18.80±6.88 days, mean cigarette exposure was 18.23±19.55 pack/years, mean PPD skin test induration was 12.12±5.70 mm and mean erythrocyte sedimentation rate was 78.23±32.33. History of exposure in the family was lacking in 67.4% (n=/53) of the cases and 81.1% (n=184) of the cases were new cases. In 43.8% (n=78) of the cases a BCG scar was lacking, 9.3% (n=21) of the cases had an accompanying disease and in 72.2% (n=164) cases, the sputum was AFB positive. 1.8% (n=4) cases died during hospitalisation. A weak correlation has been found between PPD skin induration and dyspnea at linear regression analysis (r=0.224. p=0.03).
Conclusion: To conclude, tuberculosis remains a cause of morbidity. The lack of exposure in the family in more than half of the cases, point out the importance of screenings at the workplace. Vaccination is important and effective to be protected from the serious forms of tuberculosis.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, Retrospective analysis, Screening, Vaccination.

Yatarak tedavi gören akciğer tüberkülozu olgularının özellikleri: Retrospektif bir analiz

Levent Dalar1, Firdevs Atabey1, S. Kerem Okutur2, Fatih Ayyildiz1, Salim Sariyildiz1, Nermin Kılıçkesmez1, Hanife Can1, Recep Dodurgali1, Arman Poluman1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Klinik, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul

Amaç: Tüberküloz, Mycahacterium tuberculosis basilinin oluşturduğu, önemli morbidite ve mortalite nedeni olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada kliniğimizde 1999-2002 yılları arasında yatarak tedavi gören 227 tüberküloz olgusu klinik, sosyodemografik ve laboratuar özellikleri açısından retrospektif olarak incelendi.
Gereç ve Yöntem: 1999-2002 yılları arasında kliniğimizde yatan akciğer tüberkülozu tandı 227 olgunun yatış dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların sosyodemografik, klinik, ve bakteriyolojik özellikleri ve toplanan bu verilerin birbirleri ile ilişkileri analiz edildi. İstatistik değerlendirme için SPSS 11.O for Windows paket programı kullanıldı.
Bulgular: Olguların ortalama yaşı 35.01 ±13.05, ortalama yatış süresi IS.S0±6.SS, ortalama sigara kullanımı (paket/yıl) 1 S.23±l9.55, PPD‘ de ortalama endürasyon 12.12±5.70 mm, ve ortalama saatlik eritrosit sedimantasyon hızı 73.23±32.33 idi. Olguların %67.4 (n=/53)‘ünde aile teması öyküsü yoktu ve %3/.l (n=134)’i. yeni olguydu. %34.3 (n—73) BCG skarı yoktu. %9.3 (n=21)’inin ek hastalığı vardı ve %72.2 (n=/64) olguda balgamda ARB pozitif idi. %l.3 (n=4) olgu yatış sırasında eksitus oldu. Lineer regresyon analizinde ölçülen PPD endürasyonu ile nefes darlığı semptomu arasında zayıf korelasyon bulundu (r-0.224, p= 0.03).
Sonuç: Sonuç olarak, tüberküloz halen önemli bir morbidite nedenidir. Olguların yarısından fazlasında aile içi temas öyküsünün olmaması işyeri taramalarının önemini göstermektedir. Aşılama tüberkülozun ağır fomlarından korunmada önemli ve etkindir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, Retrospektif inceleme, Tarama, Aşılama.

Levent Dalar, Firdevs Atabey, S. Kerem Okutur, Fatih Ayyildiz, Salim Sariyildiz, Nermin Kılıçkesmez, Hanife Can, Recep Dodurgali, Arman Poluman. Characteristics of pulmonary tuberculosis cases treated in the hospital: A retrospective analysis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 12-15

Corresponding Author: Levent Dalar, Türkiye
LookUs & Online Makale