ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The importance of asymptomatic bacteriuria in women with diabetes mellitus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 19-23

The importance of asymptomatic bacteriuria in women with diabetes mellitus

Soner Güney1, Yusuf Ilker Çömez1, Ayhan Dalkılıç1, Nurettin Cem Sönmez1, Neşe Güney2, Erbil Ergenekon1
1First Department of Urology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Second Department of Internal Medicine, Okmeydanı Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction: Patients with diabetes have an increased risk of urinary tract infections compared with normal population. Even though UTI’s are asymptomatic and does not affect life quality, it may cause serious complications like pyelonephritis, emphysematous cystitis, renal abcesses and bacteriemia.
Matherial and methods: A total of 261 patients with diabetes who had no complaints of urinary tract visiting diabetes outpatient clinic were included in the study in order to determine to determine the prevalance of asymptomatic bacteriuria (ASB) in diabetic women. The mean age of the patients was 46,5 (18-70). Exculision criteria were pregnancy, pathological findings of urinary tract in sonography and vaginal infections. All patients had urinanalysis and urine cultures. ASB was defined as the presence of at least 10 CFG per mililiter in at least two clean voided midstream urine samples.
Results: Seventy four patients (28,6%) had type I DM and 187 patients (71,4%) at type 2 DM. The mean age was 52 and mean duration of DM was 18 years in the patients having ASB, while the mean age was 47 and mean duration of DM was 13 years in patients without ASB. We found the prevalance of ASB in diabetic women as 29%, the ratio of ASB in type 1 DM 22% and the ratio of ASB in type 2 DM women was 31%. The most isolated microorganism was E.Coli. in the follow-up period 78 patients (30%) had cystitis. Altough given apropriate antibiotherapy 20 patients developed 2 UTI’s and 10 patients 3 or more UTI’s. 2 patients had pyelonephritis and I patient had pyonehrosis.
Conclusions: The prevalance of ASB is higher in diabetic women. This situation clinically may be a serious risk factor that can cause renal function loss in diabetic women.


Diyabetik kadın hastalarda asemptomatik bakteriüri

Soner Güney1, Yusuf Ilker Çömez1, Ayhan Dalkılıç1, Nurettin Cem Sönmez1, Neşe Güney2, Erbil Ergenekon1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, İstanbul
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş: Diyabetik kadın hastalarda üriner sistem enfeksiyon riski normal populasyona yöre daha yüksektir. Asemptomatik seyretmesi nedeni ile yaşam kalitesini etkilemese de pyelonefrit, renal abse, amfizömatöz sistit, perinefritik apse ve hakteriyemi gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.
Gereç ve yöntem: Diyabetik kadın hastalarda asemptomatik bakteriiiri (ASB) prevalansını saptamak amacıyla hastanemiz diyabet polikliniğine başvuran, iiriner sistem şikateti bulun¬mayan 261 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşlan 46,5 (18-70) idi. Vajinal akıntısı olanlar, 111trasonagrafide üriner sistem patolojisi saptananlar ve gebe olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların hepsine tam idrar tahlili ve idrar kültürü yapıldı. Üriner sistem semptomları olmayan diyabetik kadın hastaların orta akını idrar örneğinden en az iki kez alınan idrar kültüründe 105 koloni üremesi asemptomatik bakteriüri olarak tanımlandı.
Bulgular: Çalışmaya alman 261 hastanın 74’ii (28,6) tipi DM, /87’si tip 2 DM idi. ASB saptanan grubun yaş ortalaması 52 ve diyabetli yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak tespit edilirken ASB saptanmayan grubun yaş ortalaması 47 ve diyabetli yaşam süresi ise 13 yıl okırak bulunmuştur. Çalışmamızda hastalarda asemptomatik bakteriiiri prevalansını %29 olarak bulduk. Tip 1 DM olan ASB‘li kadınlarda hu oran %22, Tip 2 DM olan ASB’li kadınlarda %31 idi. Bıı hastalarda en sık izole edilen üropatojen E.Coli idi. Hastaların takibinde 78 hasta (%30) sistizm şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Bunların tümüne uygun antibiyoterapi yapılmasına rağmen 20 hastada 2 kez, 10 hastada ise üç veya daha fazla semptomatik üriner sistem enfeksiyonu, iki hastada pyelonefrit, bir hastada pyoııefroz saptandı.
Sonuç: Diyabetli kadın hastalarda asemptomatik bakteriüri normal topluma göre daha sık görülmektedir Klinik olarak bu durum, diyabetik kadınlarda renal fonksiyon kaybına kadar götüren ciddi bir risk faktörü olarak karşımıza çıkabilmektedir.


Soner Güney, Yusuf Ilker Çömez, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Neşe Güney, Erbil Ergenekon. The importance of asymptomatic bacteriuria in women with diabetes mellitus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 19-23

Corresponding Author: Soner Güney, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale