ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effects of Atrioventricular Blocks in Acute Coronary Syndrome: Long-Term Follow-Up [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 61-67 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.37786

Effects of Atrioventricular Blocks in Acute Coronary Syndrome: Long-Term Follow-Up

Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Hakan Kilci, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Omer Alyan
Department of Cardiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Arrhythmias are the common, potentially lethal, and treatable complication of acute coronary syndrome (ACS). Arrhythmic findings of ischemic cardiac events are well-known, but long-term results have not been scrutinized. In the study, we aimed to analyze the long-term findings of the atrioventricular block (AVB) in ACS patients.
Methods: This is a single-center and retrospective study of patients admitted with ACS and AVB. The primary endpoint has combined the outcome of major adverse cardiovascular events and mortality.
Results: Seventy-six (89.4%) patients had 3rd-degree AVB. Fifty (58.8%) patients are needed for temporary ventricular pacing and 4 (4.7%) for a permanent pacemaker. Although no cardiac death occurred during the 5-year follow-up period, the in-hospital mortality ratio was 30.6%. Patients with older age and lower systolic blood pressure (SBP) levels had higher mortality rates (respectively, odds ratio [OR] 1.088, [p=0.003], OR 0.912, [p<0.001]). Even in ST-segment elevation myocardial infarction and complete AVB subgroup analyses, mortality rates were associated with SBP and age (respectively, OR: 0.917, [p<0.001], OR: 1.107 [p=0.002]), (respectively, OR: 0.917 [p<0.001], OR: 1.087 [p=0.004]).
Conclusion: The study results are associated with a better long-term overall prognosis in patients with ACS with AVB, but lower SBP and older in-hospital follow-up are associated with poor prognosis.

Keywords: Acute coronary syndrome, Arrhythmia, Atrioventricular conduction block, AV block, Myocardial ischemia

Akut koroner sendromda atriyoventriküler blokların etkileri: Uzun süreli takip.

Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Hakan Kilci, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Omer Alyan
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Aritmiler, akut koroner sendromun (AKS) yaygın, ölümcül ve tedavi edilebilir komplikasyonudur. İskemik kardiyak olayların aritmik bulguları iyi bilinmektedir, ancak uzun dönem bulguları incelenmemiştir. Çalışmamızda AKS hastalarında eşlik eden atriyoventriküler blokların (AVB) uzun dönem etkileri analiz etmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmamız, tek merkezli ve geriye dönük olarak acil servise AVB eşilk ettiği AKS ile başvuran 85 hasta üzerinde yürütülmüştür.
Bulgular: Yetmiş altı (%89.4) hastada 3. derece AVB izlendi. Elli (%58,8) hastaya geciçi ve dört (%4,7) hastaya kalıcı kalp pili ihtiyaç oldu. Beş yıllık takip döneminde kardiyak ölüm olmamasına rağmen; hastane içi ölüm oranı %30,6 (26) saptandı. Yaşı büyük ve sistolik kan basıncı (SKB) düşük olan hastalarda ölüm oranları daha yüksek saptandı (sırasıyla Odds oranı (OR) 1.088, (p= 0.003), OR 0.912, (p<0.001)).
ST-segment yükselmeli miyokard enfarktüsü ve tam AVB alt grup analizlerinde bile mortalite oranları SKB ve yaşla ilişkiliydi [sırasıyla, OR: 0.917, (p<0.001), OR: 1.107 (p=0.002)], [sırasıyla OR: 0.917 (p<0.001), (OR: 1.087 p= 0.004)].
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, AVB'li ACS hastaları uzun dönem iyi prognoz ile
ilişkilendirilebilir, ancak hastane içi takipte düşük SBP ve/veya yüksek yaş olması kötü prognoz ile ilişkilidir. (SETB-2022-06-143)

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, aritmi, atriyoventriküler iletim bloğu, AV Blok, miyokard iskemisi

Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Hakan Kilci, Ahmet Gurdal, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Omer Alyan. Effects of Atrioventricular Blocks in Acute Coronary Syndrome: Long-Term Follow-Up. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 61-67

Corresponding Author: Mutlu Cagan Sumerkan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale