ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Minimally Invasive Partial Nephrectomy in the Era of Robotic Surgery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 167-172 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.33230

Minimally Invasive Partial Nephrectomy in the Era of Robotic Surgery

Hakan Bahadır Haberal, Meylis Artykov, Ahmet Gudeloglu, Sertac Yazici, Cenk Yucel Bilen
Department of Urology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: The objectives of the study were to compare the operative features, complication rates, functional, and pathological outcomes of laparoscopic partial nephrectomy (LPN) and robotic-assisted partial nephrectomy (RPN).
Methods: The demographics, perioperative, and follow-up data of patients who underwent partial nephrectomy between January 2007 and April 2020 with minimally invasive methods were retrospectively analyzed. Patients with minimum 3 months follow-up were enrolled in the present study. Perioperative and pathological outcomes were compared between the patients underwent LPN and RPN.
Results: A total of 85 patients (65 LPN and 20 RPN) were included in the present study. The mean patient age at the time of surgery was 56.31±10.48 years. Female-to-male ratio was 30/55. Patients in the RPN group had higher R.E.N.A.L. and PADUA scores (p=0.039 and p=0.030, respectively). Median warm ischemia time, median operation time, median intraoperative estimated blood loss, mean post-operative hemoglobin change, and median hospitalization time were similar between groups (p=0.133, p=0.753, p=0.079, p=0.882, and p=0.473, respectively). Artery-only clamping rate was significantly higher in RPN group (p=0.033). The cost of RPN was significantly greater than LPN (p<0.001). Transfusion rates, post-operative complication rates, percent of estimated glomerular filtration rate change at the last follow-up, and trifecta achievement were similar between the groups (p=0.622, p=0.238, p=0.428, and p=0.349, respectively).
Conclusion: In this series, similar perioperative and functional outcomes were achieved by RPN compared to LPN in more complex renal masses.

Keywords: Intraoperative complications, laparoscopic surgery; nephrectomy; robotic surgical procedures; treatment outcome.

Robotik cerrahi çağinda minimal invasiv parsiyel nefrektomi

Hakan Bahadır Haberal, Meylis Artykov, Ahmet Gudeloglu, Sertac Yazici, Cenk Yucel Bilen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) ile robot yardımlı parsiyel nefrektominin (RPN) cerrahi özelliklerinin, komplikasyon oranlarının, fonksiyonel ve patolojik sonuçlarının karşılaştırılması.
Yöntem: Ocak 2007 ve Nisan 2020 arasında minimal invasive yöntemlerle parsiyel nefrektomi yapılan hastaların demografik, perioperative ve takip verileri retrospektif olarak incelenmiştir. En az 3 aylık takip süresine sahip olan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. LPN ile RPN grupları arasında perioperatif ve patolojik sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 85 hasta (65 hasta LPN grubu ve 20 hasta RPN grubu) dahil edilmiştir. Cerrahi esnasında ortalama hasta yaşı 56.31 ± 10.48 yıl olarak belirlenmiştir. Kadın erkek oranı 30/55’dir. RPN grubundaki hastaların R.E.N.A.L. ve PADUA skorlarının anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0.039, p=0.030, sırasıyla). Median sıcak iskemi süresi, median operasyon süresi, median intraoperative kan kaybı, ortalama postoperative hemoglobin değişimi ve median hospitalizasyon süresinin gruplar arasında benzer olduğu belirlenmiştir (p=0.133,p=0.753, p=0.079, p=0.882, p=0.473, sırasıyla). Sadece arteriyal klempleme oranının RPN grubunda anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür (p=0.033). RPN’nin operasyon maliyetinin LPN’ye oranla belirgin olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Transfüzyon oranının, postoperative komplikasyon oranının, son takipte glomerüler filtrasyon oranındaki değişim yüzdesinin ve trifecta başarısının iki grup arasında benzer olduğu belirlenmiştir (p=0.622, p=0.238, p=0.428, p=0.349, sırasıyla).
Sonuç: Serimizde, RPN ile daha kompleks böbrek kitlelerinde LPN’ye benzer perioperatif ve fonksiyonel sonuçlar elde edilmiştir. (SETB-2020-07-130)

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, Nefrektomi; Intraoperatif komplikasyonlar; Robotik cerrahi prosedürler; Tedavi sonucu

Hakan Bahadır Haberal, Meylis Artykov, Ahmet Gudeloglu, Sertac Yazici, Cenk Yucel Bilen. Minimally Invasive Partial Nephrectomy in the Era of Robotic Surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 167-172

Corresponding Author: Hakan Bahadır Haberal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale