ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effect of Chemo-radiotherapy on Survival in Locally Advanced Nasopharynx Cancers [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 22-26

Effect of Chemo-radiotherapy on Survival in Locally Advanced Nasopharynx Cancers

Altay Martı, Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, Hasan Özyurt, Oktay Incekara
Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniği

PURPOSE: We evaluated the effect of neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy on survival in locally advanced nasopharynx cancers.
MATERIAL AND METHOD: The study included 42 patients who applied to the Radiation Oncology Clinics of Şişli Etfal Hospital between 1991 and 1997. All the patients received neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy. Survival rates of 40 patients were retrospectively assessed.
RESULTS: Thirty patients were males (70.1%) and 12 were females (29.9%). Average age was 51 years (range, 12- 66 years). Twenty-nine patients (69%) had indifferentiated carcinoma and 13 patients (31%) had squamous cell carcinoma.
CONCLUSION: Follow-up period ranged from 6 months to 66 months, with mean and median follow-up periods being 29 and 40 months, respectively. Two and three year survival rates were higher in patients with indifferentiared carcinoma.

Keywords: Radiotherapy, chemotherapy, nasopharynx carcinoma.

Lokal İleri Evre Nazofarenks Kanserlerinde Neoadjuvan Kemo-Radyoterapinin Sağkalım Üzerine Etkisi

Altay Martı, Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, Hasan Özyurt, Oktay Incekara
Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapinin lokal ileri evre nazofarenks kanserlerinde sağ kalım üzerindeki etkisi incelenmiştir.
MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne, 1991-1997 yılları arasında müracaat eden 42 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların tümüne neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. 42 hastanın 40'ında sağ kalım oranları retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Hastalarımızın 10'u erkek (%70.1), 12'si kadındır (%29.9). Mediyan yaş 51'dir (12-66 yaş). 29 hastada indiferansiye karsinom (%69), 13 hastada skuamöz hücreli karsinom (%31) tespit edilmiştir.
SONUÇ: Çalışma grubumuzda minimum izlem süresi 6 ay, maksimum izlem süresi 66 aydır, aritmetik ortalama 29 ay ve medyan ortalama 40 aydır. İndiferansiye karsinomalı hastalarda 2 ve 3 yıllık sağ kalım oranları daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, Kemoterapi, Nazofarenks karsinoması.

Altay Martı, Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, Hasan Özyurt, Oktay Incekara. Effect of Chemo-radiotherapy on Survival in Locally Advanced Nasopharynx Cancers. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 22-26

Corresponding Author: Yılmaz Tezcan, Türkiye
LookUs & Online Makale