ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Clinical Features and Evaluation in Terms of Prophylaxis of Patients With Febrile Seizures [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 276-283 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.30633

Clinical Features and Evaluation in Terms of Prophylaxis of Patients With Febrile Seizures

Betül Kılıç
Department of Pediatric Neurology, Health Sciences University Faculty of Medicine, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

Objectives: Febrile seizures are the most common seizure type of childhood, and prognosis is usually good. Many factors that increase the risk of recurrence and develop epilepsy have been identified. This study aims to determine the clinical characteristics of patients who were admitted with the febrile seizure, and determine the outcomes of the treatment, and the risk factors.
Methods: Between January 2017 and January 2019, 147 (42.6%) female and 198 (57.4%) male patients who were admitted with febrile seizure, and aged between 3-60 months were included in the study.
Results: The mean age at the time of admission was 30.4±15.4 months, and the mean age of the first seizure was 21.2±12.8 months. Simple febrile seizure was seen in 247 (71.6%) patients, and complex febrile seizure was seen in 89 (25.8%) patients while febrile status epilepticus was present in 9 (2.6%) patients. Amongst the patients, 59.1% of them had a history of repetitive febrile seizure. First-degree relatives of thirty (8.69%) patients had a history of epilepsy, while 176 (51%) patients had a family history of febrile seizure. Two hundred and seventy-five patients (79.7%) found to have an infection, most frequently respiratory tract infection (53.8%), during the examination, which might cause fever. One hundred and ninety-five patients were followed without treatment, while 48.6% of the patients were treated with rectal diazepam, 23.3% with sodium valproate, 23.3% with levetiracetam and 4.6% with phenobarbital. At the end of the one-year follow-up, only four patients (1.15%) with complex febrile seizure were diagnosed with epilepsy. The age of the onset of febrile seizures, family history of febrile seizures, short episodes of febrile seizure and the presence of epilepsy in the family history were found to be the significant risk factors for repetitive seizures.
Conclusion: Febrile seizures are generally benign and have a low risk of developing epilepsy. Determining the risk factors is essential for the treatment and follow-up plan.

Keywords: Febrile seizure, prophylaxis; risk factors.

Febril Nöbeti Olan Vakaların Klinik Özellikleri ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi

Betül Kılıç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Çocuk Nöroloji.

Amaç: Febril nöbetler, çocukluk çağında en sık görülen nöbet türüdür. Çoğu çocukta prognoz iyidir. Nöbet tekrarı ve epilepsi gelişim riskini artıran birçok faktör tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı febril nöbet nedeniyle başvuran hasta¬ların klinik özellikleri, aldıkları tedavi ve izlem sonuçlarını araştırmak ve risk faktörlerini belirlemektir.
Yöntem: Mart 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında febril nöbet nedeniyle yönlendirilen yaşları 3-60 ay arasında olan 147’si (%42,6) kız, 198’i (%57,4) erkek olan toplam 345 hasta dahil edildi.
Bulgular: Başvuru sırasında ortalama yaş 30,4±15,4 ay, ilk nöbet geçirme yaşı ise ortalama 21,2±12,8 aydı. Basit febril nöbet 247 (%71,6), komplike febril nöbet 89 (%25,8), febril status epileptikus 9 (%2,6) hastada saptandı. Hastaların %59,1’inde tek¬rarlayan febril nöbet öyküsü vardı. Otuz (%8,69) has¬tanın birinci derece akrabalarında epilepsi öyküsü, 176 (%51) hastanın ailesinde ise febril nöbet öyküsü vardı. En sık üst solunum yolu enfeksiyonu (%53,8) olmak üzere iki yüz yetmişbeş ( %79,7) hastada muayene esnasında ateşe neden olabilecek enfeksiyon tespit edildi. Yüz doksanbeş hasta tedavisiz izlenirken, tedavi verilen hastaların %48,6’sına rektal diazepam, %23,3’üne sodyum valproat, %23,3’üne levetirasetam, %4,6’sına fenobarbital başlandı. Bir yıllık izlem sonunda sadece komplike febril nöbeti olan 4 hasta (% 1,15) epilepsi tanısı aldı. Febril nöbetin başlangıç yaşı, ailede febril nöbet öyküsü, nöbet öncesi ateşli dönemin kısa olması ve ailede epilepsi varlığı nöbetlerin tekrarı açısından anlamlı risk faktörleri olarak bulundu.
Sonuç: Febril nöbetler genel olarak iyi huylu nöbetler olup epilepsi gelişim riski düşüktür. Risk faktörlerini belirlemek tedavi ve takip planı için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Febril nöbet, proflaksi, risk faktörleri

Betül Kılıç. Clinical Features and Evaluation in Terms of Prophylaxis of Patients With Febrile Seizures. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 276-283

Corresponding Author: Betül Kılıç
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale