ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Outcome of surgery in endometrium cancer cases treated in our gynecology clinic in last 2 years and role of laparascopy in surgical oncology [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 279-283 | DOI: 10.5350/SEMB.20150326042839

Outcome of surgery in endometrium cancer cases treated in our gynecology clinic in last 2 years and role of laparascopy in surgical oncology

Osman Temizkan1, Osman Aşıcıoğlu1, Bülent Arıcı1, İlhan Şanverdi2, Işıl Ayhan1, Özlem Çetin1, Berhan Besimoğlu3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: To evaluate the safety and efficacy of laparascopic surgery; and retrospective analysis of the follow up data of surgically treated endometrium cancer patients in our gynecology clinic in last 2 years
Material and Method: 31 patients who are operated for endometrium cancer were analysed retrospectively.
Results: Mean age of patients were 58.4±11.7. Mean tumor size was 2.1±1.5 cm. 45.1% of patients were post menopausal and 29.0% of patients had diabetes. 87.0% of patients were diagnosed as endometrioid type adenocarcinoma.2 patients had cervical and 3 patients had lymphovascular area invasion. Laparascopy was successfully performed in 93.5% of patients, obturator nerve injury occured in only 1 patient. CA125 level was found to be related with the stage of disease in regression analysis.
Conclusion: Laparascopy is very effective and safe method of surgery in oncology, if experience is sufficient. CA125 level might be used in prediction of advanced stage disease.

Keywords: Endometrium cancer, laparascopy, CA 125, stage.

Jinekoloji kliniğimizde son 2 yıllık endometrium kanseri cerrahi tedavi sonuçları ve laparaskopinin cerrahi onkolojideki yeri

Osman Temizkan1, Osman Aşıcıoğlu1, Bülent Arıcı1, İlhan Şanverdi2, Işıl Ayhan1, Özlem Çetin1, Berhan Besimoğlu3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Hastanemiz jinekoloji kliniğinde 2 yıldır endometriyum kanseri tanısıyla opere edilen hastaları retrospektif inceleyerek hastaların cerrahi ve takip sonuçlarını incelemek ve laparaskopik cerrahinin onkolojide güvenlilik ve etkililiğini araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde endometriyum kanseri nedeni ile opere edilen 31 hasta retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Yapılan araştırmada hastaların yaş ortalaması 58.4±11.7 olarak bulundu. Tümor boyutu ortalama 2.1±1.5 cm olarak belirlendi. Hastaların %45.1 kadarı menopozda ve %29.0 kadarı diabetik olarak belirlendi. Hastaların %87’si endometrioid tip adenokanser tanısı aldı. 2 hastada servikal invazyon ve 3 hastada lenfovasküler alan invazyonu belirlendi. Hastaların %93.5 kadarına başarı ile laparaskopi yapıldı ve toplamda sadece 1 hastada obturatör sinir kesisi meydana geldi. Regresyon analizi ile bakıldığında sadece CA 125 düzeyi hastalığın evresi ile ilişkili bulundu.
Sonuç: Onkoloji cerrahisinde laparaskopi yeterli tecrübe varsa oldukça etkili ve güvenli bir yöntemdir. CA 125 düzeyi hastalığın ileri evre olmasında fikir verebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, laparaskopi, CA 125, evre.

Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, Bülent Arıcı, İlhan Şanverdi, Işıl Ayhan, Özlem Çetin, Berhan Besimoğlu. Outcome of surgery in endometrium cancer cases treated in our gynecology clinic in last 2 years and role of laparascopy in surgical oncology. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 279-283

Corresponding Author: Osman Temizkan, Türkiye
LookUs & Online Makale