ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effective of Pre-operative 2-Deoxy-2-[fluorine-18] fluoro-d-glucose/Positron Emission Tomography/Computed Tomography in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy after Breast-conserving Surgery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 81-85 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.25986

Effective of Pre-operative 2-Deoxy-2-[fluorine-18] fluoro-d-glucose/Positron Emission Tomography/Computed Tomography in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy after Breast-conserving Surgery

Berrin Inanc1, Kubilay Inanc2, Begum Okten1, Ozlem Mermut1
1Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Determining boost volume (BV) during breast radiotherapy can be challenging at times. Therefore, surgical clips are now being widely used. At times, when surgical clips are inadequate in determining the BV, other additional imaging methods are required. In the present study, we aimed to demonstrate that pre-operative positron emission tomography/computed tomography (PET-CT) can be used to determine the BV after a breast-conversing surgery.
Methods: We selected thirty patients who underwent breast-conserving surgery with surgical clips and had preoperative Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose PET (18 FDG PET/CT). The BV in planning tomography (CT) and primary tumor volume (TV) in pre-operative F-18 FDG PET/CT was contoured by a radiation oncologist. These two volumes were superposed using rigid image fusion. In every patient, two BVs were measured. The mean shift between the two volumes by the calculation of the center of mass and percentage of the PET-CT TV (PET-CT TV) in planning the BV (planning target volume [PTV]-BV) was calculated.
Results: The median age was 52 years (range 25–72 years). The pre-operative PET-CT TV median was 8.89 cm3 (range 1.00–64.30 cm3). The median PTV-BV was 62.92 cm3 (12.57–123.07 cm3). The median shifts between the center of volumes were 1.76 cm (range 0.90–3.50) in X(coronal), 1.73 cm (range 0.60–3.60) in the Y(axial), and 1.20 cm (0.40–2.80) in the Z(sagittal) directions, respectively. The shifts in these three planes were determined to be statistically significant (p<0.001). The percent volume of PET-CT TV included PTV TV, ranging from 35% to 100% (mean 54%, standard deviation 29.53) and 100% in two out of 31 patients.
Conclusion: Our study has shown that pre-operative PET-CT cannot be used to determine the BV in patients who replaced surgical clips and had undergone breast-conserving surgery. To define a more accurate BV, surgical clips should be placed in four planes, and more PTV margins should be given in treatment planning.

Keywords: Boost volume, breast cancer; positron emission tomography/computed tomography; radiotherapy; surgical clips.

Cerrahi Öncesi 18 FDG/PET-BT’nin Meme Koruycu Cerrahi sonrasında Adjuvan Radyoterapide Boost Hacminin Belirlenmesinde Etkinliği

Berrin Inanc1, Kubilay Inanc2, Begum Okten1, Ozlem Mermut1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Meme radyoterapisi sırasında Boost hacmini belirlemek bazen zor olabilir, bu nedenle cerrahi klipsler günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bazen cerrahi klipsler Boost hacmini belirlemekte yetersiz kalabilir, başka görüntüleme yöntemi gerekeli olur.Biz bu çalışmamızda, cerrahi öncesinde çekilen 18-FDG /PET-BT’nin Boost hacminin belirlenmesideki etkinliğini agöstermeyi amaçladık.
Yöntemler: Meme koruyucu cerrahi sırasında cerrahi klips yerleştirilen ve cerrahi öncesinde 18-FDG /PET-CT’si bulunan otuz hasta incelendi.Boost hacmi planlama tomograsinde ve cerrahi öncesinde 18-FDG /PET-BT’sinde aynı radyasyon onkoloğu tarafından belirlendi.Her iki hacim birbiri üstüne füzyon yapıldı.Her iki hacminde orta noktası belirlenip hacimlerin ortalama farkları ölçüldü ve planlama tomograsindeki Boost hacmi (PTV-BV), PET-BT’deki tümör hacmi( PET-CT TV)’nin yüzde kaçını içerdiği hesaplandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 52 (25-72 yaş)’dur.Cerrahi öncesi PET-BT TV ortalama 8.89 cm3 ( 1.00-64.30 cm3). PTV-BV’nin ortalama hacmi 6.92 cm3 (12.57-123.07 cm3).Her iki hacmin orta noktalarından, X (Coronal) düzlemde ortalama 1.76 cm (0.90-3.50), Y(aksiyel) düzleminde ortalama 1.73 cm (0.60-3.60), Z (sagittal) düzleminde ortalama1.20 cm(0.40-2.80) fark tespit edildi.Üç düzlemdeki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001).PTV BV ortalama %54±29.53 (%35-%100) oranında PET-BT TV’ni içerir ve 30 hastanın 2 tanesinde
PET-BT TV’ü PTV BV’nin tamanen dışındadır.
Sonuç: Meme koruyucu cerrahi sonrasında cerrahi klips yerleştirilen hastalarda boost hacminin belirlenmesinde cerrahi öncesi çekilen PET-BT kullanılmamalıdır.Daha doğru bir boost hacmi tanımlanması için cerrahi klipsler 4 düzleme yerleştirilmeli ve tedavi planlanmasında daha fazla PTV marjları verilmesi gerekir. (SETB-2019-12-156)

Anahtar Kelimeler: PET-BT, Boost hacmi, meme kanseri, cerrahi klipsler, radyoterapi

Berrin Inanc, Kubilay Inanc, Begum Okten, Ozlem Mermut. Effective of Pre-operative 2-Deoxy-2-[fluorine-18] fluoro-d-glucose/Positron Emission Tomography/Computed Tomography in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy after Breast-conserving Surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 81-85

Corresponding Author: Berrin Inanc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale