ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Association of Plasma Apelin Levels with Plaque Vulnerability [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 267-271 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.25582

The Association of Plasma Apelin Levels with Plaque Vulnerability

Kudret Keskin1, Süleyman Sezai Yıldız1, Gökhan Çetinkal1, Hakan Kilci1, Nurcihan Çalışkan2, Elmas Biberci Keskin3, Kadriye Orta Kılıçkesmez1
1Department of Cardiology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Biochemistry, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: Apelin is a recently discovered peptide that is expressed in many tissues particularly in the cardiovascular system and exerts several actions, most of which are vasodilatory and positive inotropic effects. Based on this, an apelin deficiency is believed to play a significant role in the development of hypertension and heart failure. However, the association of apelin with the pathogenesis of atherosclerosis and especially plaque vulnerability remains unestablished. Thus, to contribute to the literature, in this study, we sought to determine the association of apelin concerning plaque vulnerability in the setting of the acute coronary syndrome.
Methods: In this study, we prospectively enrolled a total of 80 patients; 40 with acute coronary syndrome and 40 patients with stable chronic ischemic heart disease. Plasma apelin levels were measured in all patients along with other routine biochemical parameters, and all patients underwent a transthoracic echocardiographic examination.
Results: Plasma apelin levels were significantly lower in patients with the acute coronary syndrome (221.2±66.7 vs 254.3±77.9 p=0.04). However, there was no correlation between plasma apelin levels and serum inflammatory markers or coronary artery disease severity.
Conclusion: Low plasma apelin levels may create a tendency towards vulnerable plaque and acute coronary syndrome.

Keywords: Acute coronary syndrome, apelin; atherosclerosis; plaque vulnerability.

Plazma apelin düzeylerinin hassas plak ile ilişkisi

Kudret Keskin1, Süleyman Sezai Yıldız1, Gökhan Çetinkal1, Hakan Kilci1, Nurcihan Çalışkan2, Elmas Biberci Keskin3, Kadriye Orta Kılıçkesmez1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloj Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Giriş: Apelin, yakın zamanda keşfedilen, başta kardiovasküler sistem olmak üzere birçok dokuda yaygın olarak bulunarak vazodilatatör ve pozitif inotropik etkiler gösteren bir peptiddir. Bu etkilerinden dolayı apelin eksikliğinin hipertansiyon ve kalp yetersizliğinin gelişminde önemli rolü olduğuna inanılmaktadır. Öte yandan apelinin ateroskleroz gelişminde ve özellikle hassas plak oluşumundaki yeri ise net bilinmemektdir. Dolayısıyla bu çalışmada akut koroner sendrom zemininde oluşan hassas plak ve apelin arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya 40 akut koroner sendrom, 40 stabil koroner arter hastası olmak üzere toplam 80 hasta alındı. Tüm hastaların rutin biyokimyasal testleri yanında plazma apelin seviyeleri ölçüldü ve transtorasik ekokardiyografileri yapıldı.
Bulgular: Akut koroner sendromu olan hastaların plazma apelin seviyeleri belirgin olarak daha düşük bulundu (221.2±66.7 vs 254.3±77.9 p=0.04). Öte yandan, plazma apelin seviyesi ile serum enflamasyon belirteçleri ve koroner arter hastalığının yaygınlığı arasında ilişki saptanmadı.
Sonuç: Plazma apelin seviyesindeki düşüklük plak hassasiyetine ve akut koroner sendroma yatkınlık oluşturabilir.

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, apelin, ateroskleroz, hassas plak

Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Hakan Kilci, Nurcihan Çalışkan, Elmas Biberci Keskin, Kadriye Orta Kılıçkesmez. The Association of Plasma Apelin Levels with Plaque Vulnerability. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 267-271

Corresponding Author: Kudret Keskin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale