ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
One Virus, Two Diseases: Evaluation of Clinical and Immunological Differences in Covid-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 82-90 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.23316

One Virus, Two Diseases: Evaluation of Clinical and Immunological Differences in Covid-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome Cases

Sefika Ilknur Kokcu Karadag1, Emine Hafize Erdeniz2, Esra Ozkan3, Alisan Yildiran1
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
2Department of Pediatric Infection, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
3Department of Pediatric Child Emergency, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye

Objectives: This study aims to uncover early detection markers through the immunological analysis of children diagnosed with multisystem inflammatory syndrome (MIS-C) and coronavirus disease-2019 (COVID-19).
Methods: We retrospectively analyzed immunological data from thirty-three MIS-C patients and an equivalent number of patients under the age of 18 with a positive polymerase chain reaction (PCR) test for COVID-19. These individuals were admitted to Ondokuz Mayis University between November 2020 and February 2021. In total, the study group consisted of 66 patients and an additional 10 healthy controls.
Results: Lymphopenia, thrombocytopenia, anemia, and neutrophilia, along with elevated levels of ferritin, D-dimer, and C-reactive protein, were more pronounced in MIS-C patients (p<0.001). No significant disparities were found in serum IgG, A, M, and E concen-trations. Notably, there was an increased proportion of B cells (p<0.001), an inversion of the CD4/CD8 ratio, and a marked presence of CD3+CD38+HLA-DR+active T cells (p=0.009) in the MIS-C cohort.
Conclusion: In the early diagnosis of MIS-C, lymphopenia, increase in B cells, reversal of CD4/CD8 ratio, and demonstration of CD3+CD38+HLA-DR+active T cells may be helpful.

Keywords: Child, COVID-19, immunology, multisystem inflammatory syndrome

Bir Virüs, İki Hastalık: Covid-19 ve Multisistemik Enflamatuar Sendrom Vakalarında Klinik Ve İmmünolojik Farklılıkların Değerlendirilmesi

Sefika Ilknur Kokcu Karadag1, Emine Hafize Erdeniz2, Esra Ozkan3, Alisan Yildiran1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Anabilim Dalı, Samsun

Giriş: COVID-19, dünya genelinde ciddi bir sağlık tehdidi olarak kabul edilen bir viral hastalıktır. Bununla birlikte, bazı çocuklarda COVID-19 sonrası MIS-C olarak bilinen multisistemik enflamatuar bir sendrom gelişebilir. Bu çalışma, bu iki hastalık arasındaki klinik ve immunolojik farklılıkları belirlemeyi hedeflemektedir.
Materyal ve metod: Kasım 2020 ve Şubat 2021 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde yatan 18 yaşın altındaki 33 MIS-C hastası ve eşit sayıda pozitif polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi sonucu olan COVID-19 hastası geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Immunolojik veriler de incelenmiştir. Çalışmaya toplamda 66 hasta ve 10 sağlıklı birey dahil edilmiştir.
Bulgular: COVID-19 hastalarında ve MIS-C hastalarında farklı klinik özellikler saptanmıştır. MIS-C hastalarında lenfopeni, trombositopeni, anemi, nötrofilia gibi belirtiler COVID-19 hastalarına göre daha belirgin olarak görülmüştür (p<0.001). Serum Ig G, A, M ve E düzeyleri arasında önemli bir farklılık saptanmamıştır. Ancak, MIS-C hastalarında B hücrelerinde anlamlı bir artış (p<0.001), T hücrelerinde CD4/CD8 oranının tersine dönmesi ve CD3+CD38+HLA-DR+ aktif T hücrelerinde artış (p=0.009) gözlemlenmiştir.
Sonuç: Bu çalışma, COVID-19 ve MIS-C arasındaki klinik ve immunolojik farklılıkların varlığını ortaya koymuştur. Lenfopeni, B hücrelerinde artış, CD4/CD8 oranının tersine dönmesi ve CD3+CD38+HLA-DR+ aktif T hücrelerinin gösterilmesi, MIS-C'nin erken teşhisinde yardımcı olabilecek potansiyel belirteçler olarak değerlendirilebilir. (SETB-2023-07-116)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, COVID-19, immünoloji, multisistemik enflamatuar sendrom

Sefika Ilknur Kokcu Karadag, Emine Hafize Erdeniz, Esra Ozkan, Alisan Yildiran. One Virus, Two Diseases: Evaluation of Clinical and Immunological Differences in Covid-19 and Multisystem Inflammatory Syndrome Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(1): 82-90

Corresponding Author: Sefika Ilknur Kokcu Karadag
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale