ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
An Evaluation of the Vestibular System in Individuals Aged 40-65 Years with Sensorineural Hearing Loss [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 197-203 | DOI: 10.14744/SEMB.2024.23080

An Evaluation of the Vestibular System in Individuals Aged 40-65 Years with Sensorineural Hearing Loss

Fatmanur Uysal1, Selim Sermed Erbek2, Osman Halit Cam3
1Department of Audilogy, Dogus University, Istanbul, Türkiye
2Department of Otolaryngology, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Otolaryngology, Baskent University, Istanbul, Türkiye

Objectives: Vestibular dysfunction occasionally accompanies sensorineural hearing loss (SNHL) due to anatomical proximity of cochlea and vestibule. The aim of the present study was to evaluate the vestibular system objectively and subjectively in 40-to 65-year-old individuals with and without SNHL.
Methods: This study included participants of both sexes, between the ages of 40 and 65 years old. There were 31 participants with SNHL and 31 control participants. First of all, participants were grouped in the control and SNHL groups based on the results of their hearing test, which included audiometry and immitance evaluation. Subsequently, for vestibular evaluation, each participant was evaluated subjective with "Dizziness Handicap Inventory" (DHI) as well as with objective tests battery that included positional tests with videonystagmogrophy (VNG) and vestibuloocular reflex (VOR) assessment using the vestibular head impulse test (vHIT). Results: Peripheral nystagmus was found to be significantly higher in patients with SNHL based on the head shake and positional tests (p<0.05). There was a positive correlation between DHI scores and positional test findings of the participants with SNHL (p<0.05). When the VHIT VOR gain values were compared between groups, there was no significant difference (p<0.05). Conclusion: In our study, vestibular involvement was frequently observed in 40- to 65-year-old individuals with SNHL. Therefore, vestibular evaluation should be considered along with the assessment of hearing in individuals with SNHL who are over 40 years old.

Keywords: Dizziness Handicap Inventory, sensorineural hearing loss, vestibular system

40-65 Yaş Arası Sensörinöral İşitme Kaybı Olan Bireylerde Vestibüler Sistemin Değerlendirilmesi

Fatmanur Uysal1, Selim Sermed Erbek2, Osman Halit Cam3
1Doğuş Üniversitesi, Audilogy Anabilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı; 40-65 yaş aralığında sensörinöral işitme kaybı olan ve olmayan bireylerde hem objektif hem subjektif olarak vestibüler sistemin değerlendirilmesidir.
Materyal ve metot: Çalışma prospektif vaka-kontrol çalışması olup 40-65 yaş aralığında cinsiyet farkı gözetmeksizin her bir grupta 31 kişi olmak üzere toplam 62 kişi dahil edilmiştir. Vaka grubu içerisinde yer alan bireyler işitme kaybı derecesi olan hafif, orta, ileri ve çok ileri şeklinde sınıflandırılmıştır. Tüm katılımcılara saf ses odyometri testi ile hava yolu ve kemik yolu eşikleri, konuşmayı alma eşiği, konuşmayı ayırt etme yüzdesi, rahatsız edici ses yüksekliği, immitansmetrik değerlendirme, VNG (videonistagmografi), VHIT (video head ımpulse test) gibi objektif test bataryasının yanı sıra Dizziness Engellilik Envanteri (Dizziness Handikap Inventory) ile subjektif değerlendirme de yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmamızda vaka ve kontrol grupları arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Ancak VNG(Videonistagmografi) bulguları karşılaştırıldığında HeadShake testi, sağ ve sol Dix-Hallpike testi ve sağ Roll testinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Tüm katılımcıların Dizzines Handikap Envanteri Skorları ile VNG bulguları arasında pozitif yönlü korelayon mevcuttur. VHIT (video head ımpulse test) Velocity Regression Gain Asymmerty (VRG) değerleri karşılaştırıldığında sadece LARP (sol anterior-sağ posterior) pozisyonu istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. (p<0,05)
Sonuç: Koklea ile vestibüler sistem anatomik olarak yakın komşuluklarından dolayı sensörinöral işitme kaybı beraberinde vestibüler fonksiyon bozukluklarına da neden olabilir. Yaptığımız bu çalışma literatürdeki diğer çalışmalara göre yaş sınırlaması ve işitme kaybı derecesi ile sınıflandırıldığından daha değerlidir. Ayrıca objektif test yöntemlerinin uygulanmasının yanı sıra subjektif olarak da değerlendirilerek de bir bütün olarak ele alınmıştır. (SETB-2023-10-196)

Anahtar Kelimeler: Dizziness Engellilik Envanteri, senserinöral işitme kaybı, vestibüler sistem

Fatmanur Uysal, Selim Sermed Erbek, Osman Halit Cam. An Evaluation of the Vestibular System in Individuals Aged 40-65 Years with Sensorineural Hearing Loss. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 197-203

Corresponding Author: Fatmanur Uysal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale