ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Long-Term Effects of Metal-on-Metal Cobalt-Chromium-Containing Prostheses Used in Total Knee Arthroplasty on Hearing and Tinnitus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 212-219 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.22587

Long-Term Effects of Metal-on-Metal Cobalt-Chromium-Containing Prostheses Used in Total Knee Arthroplasty on Hearing and Tinnitus

Ozan Ozdemir1, Alican Baris2, Abdurrahman Cagliyan1, Ozgur Yigit1
1Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, University of Health Sciences Turkey, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Turkey, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: We aimed to determine the long-term effects of metal-on-metal (MoM) cobalt (Co)-chromium-containing prostheses used in total knee arthroplasty (TKA) on hearing and tinnitus.
Methods: A total of 88 patients with the normal otoscopic examination and normal blood B12 levels, consisting of 44 patients who had been using MoM Co-chromium-containing total knee prosthesis for more than 5 years, and 44 non-implanted patients with similar demographic characteristics, were randomly selected and included in the study. Patients with previous ear surgery, chronic middle ear disease, or conductive hearing loss were excluded from the study. All participants were evaluated with pure-tone audiometry (PTA), distortion product otoacoustic emission (DPOAE), tinnitus handicap inventory (THI), and tinnitus reaction questionnaire (TRQ).
Results: The mean age of the 88 patients was 67.22±10.4 years. The mean age of 44 patients who underwent TKA at least 5 years ago was 72.89±7.18 years, 75% of these patients had bilateral prostheses, and the mean prosthesis duration was 11.00±5.08 years (range 5–25). The two groups were compared statistically using PTA, DPOAE, THI, and TRQ scores. When the patient groups with and without prostheses were compared in terms of hearing and tinnitus, we did not find a significant difference between the two groups (p>0.05).
Conclusion: In our study, we observed that the long-term use of MoM Co-chromium total knee prostheses did not have an ototoxic effect, contrary to what was believed. We also found that prolonged prosthesis duration or undergoing bilateral surgery did not worsen hearing and tinnitus.

Keywords: Arthroplasty, cobalt, hearing loss, ototoxicity, tinnitus

Total diz artroplastisinde kullanılan metal yüzeyli Kobalt-Krom içerikli protezlerin işitme ve kulak çınlaması üzerine uzun süreli etkileri

Ozan Ozdemir1, Alican Baris2, Abdurrahman Cagliyan1, Ozgur Yigit1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz/Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç. Total diz artroplastisinde kullanılan metal yüzeyli Kobalt-Krom içerikli protezlerin işitme ve kulak çınlaması üzerine uzun dönemli etkilerini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem. 5 yıldan uzun süredir Kobalt-Krom içeren total diz protezi kullanan 44 hasta ve benzer demografik özelliklere sahip implant uygulanmamış 44 hasta olmak üzere otoskopik muayenesi ve kan B12 düzeyi normal olan toplam 88 hasta, rastgele seçilmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcılar saf ses odyometrisi, distorsiyon product otoakustik emisyon (DPOAE), tinnitus handikap envanteri ve tinnitus reaksiyon anketi ile değerlendirildi ve iki grup karşılaştırıldı.
Bulgular. 88 hastanın yaş ortalaması 67,22±10,4 yıl, en az 5 yıl önce total diz artroplastisi uygulanan 44 hastanın yaş ortalaması 72.89±7.18 yıl idi. Bu hastaların %75'inde bilateral protez vardı ve ortalama protez süresi 11.00±5.08 yıl (5-25 arası) idi. Protezli ve protezsiz hasta grupları karşılaştırıldığında, işitme ve kulak çınlaması açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. (p>0.05).
Sonuç. Çalışmamızda metal yüzeyli Kobalt-Krom total diz protezlerinin uzun süreli kullanımının sanılanın aksine ototoksik etkisinin olmadığını gözlemledik. Ayrıca protez süresinin uzamasının veya bilateral cerrahi geçirmenin işitme ve kulak çınlamasını kötüleştirmediğini bulduk. (SETB-2022-04-097)

Anahtar Kelimeler: Kobalt, ototoksisite, tinnitus, işitme kaybı, artroplasti.

Ozan Ozdemir, Alican Baris, Abdurrahman Cagliyan, Ozgur Yigit. Long-Term Effects of Metal-on-Metal Cobalt-Chromium-Containing Prostheses Used in Total Knee Arthroplasty on Hearing and Tinnitus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 212-219

Corresponding Author: Ozan Ozdemir
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale