ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Electrocardiographic evaluation of right ventricle involvement in acute inferior myocardial infarction [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 16-22

Electrocardiographic evaluation of right ventricle involvement in acute inferior myocardial infarction

Cemal Bes Cangül1, S. Kerem Okutur1, Erkan Öztekin2, Çiğdem Yazıcı Ersoy1, Kerim Küçükler1, Murat Kemahlı1, Fatih Borlu1
1Third Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Coronary Intensive Care Unit, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Aim: inferior M! accompanied by right ventricular Ml has a high mortality and morbidity rate therefore early diagnosis and treatment carries a vital role. This study was designed to evaluate right ventricular involvement by means of electrocardiographic methods and examine the role of age, gender, additional disease and thrombolytic usage in prognosis of the patients.
Material and Methods: Sixty patients with inferior myocardial infarction and right ventricle involvement, who were admitted to the coronary care unit of Sisli Etfal Hospital between the years 2000 and 2002, are clinically and electrocardiographically evaluated.
Results: Of the sixty patients, 45 were male and 15 were female, and the mean age was calculated as 58.72 ± 12.51. There were no significant correlation between age and ST segment depression, though there was a poor and inverse correlation between age and ST segment elevation. No prognostically significant differance was noticed between the two genders, with cases who have a concomittant disease and who have not. When compared to the cases who received thrombolytic therapy; prognosis was significantly worse with cases who did not. Mortality was apparently high with those had not been utilized thrombolytic therapy. Right ventricle involvement in inferior myocardial infarction was electrocardiographically asesscd. ST segment depression on D1 and aVL of the patients with inferior myocardial infarction was found to he as sensitive as V4R ST segment elevation, with intention to detect right ventricle involvement.
Conclusion: ST segment depression on Dl and aVL derivations should be meticulously evaluated as well as V4R for inferior myocardial infarction patients with right ventricle involvement to reduce mortality, and thrombolytic therapy should he initiated as soon as possible.

Keywords: Inferior myocardial infarction, Right ventricle involvement, Electrocardiographic evaluation.

Akut inferior miyokard infarktüsünde sağ ventrikül tutulumunun elektrokardiyografik olarak incelenmesi

Cemal Bes Cangül1, S. Kerem Okutur1, Erkan Öztekin2, Çiğdem Yazıcı Ersoy1, Kerim Küçükler1, Murat Kemahlı1, Fatih Borlu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Inferior miyokard infarktüsüne (MI) eşlik eden sağ ventrikül infarktüsü mortalité ve morhiditenin önemli bir nedenidir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi büyük önem kazanmaktadır. Çalışmamızın aman akut inferior MI sırasında sağ ventrikiU tutulumunu elektrokardiyografik incelemelerle tespit etmek; yaş, cinsiyet, ek hastalık, trombolitik tedavi ile prognoz arasındaki korelasyonu araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi‘nde 2000-2002 tarihleri arasında inferior MI geçiren ve sağ ventrikül tutulumu gösteren 60 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalar klinik ve elektrokardiyografik olarak incelendi.
Bulgular: Vakaların 45‘i erkek, 15‘i kadın olup yaş ortalaması 55.72 ± 12.51 olarak saptandı. Yaş ile ST depresyonu arasında anlamlı korelasyon tespit edilemezken yaş ile ST elcvasyonu arasında zayıf derecede negatif korelasyon saptandı. Cinsiyetler arasında, ek hastalığı olan ve olmayan olgular arasında prognoz bakımından anlamlı bir fark tespit edilmedi. Trombolitik tedavi almayanların prognozu, ahin olgulara göre anlamlı derecede daha kötü saptandı. Trombolitik tedavi almayan olgularda mortalité daha yüksek bulundu. Akut inferior MI’da sağ ventrikül tulumu elektrokardiyografik olarak incelendi. Çekilen EKG‘de D1 ve aVL’deki ST depresyonu, sağ ventrikül tutulumunu göstermesi açısından V4R‘daki ST elevasyonu kadar anlamlı derecede duyarlı bulundu.
Sonuç: Mortaliteyi azaltmak amacıyla; akut inferior MI’ lı hastalarda sağ ventrikül tutulumu elektrokardiyografik olarak değerlendirilirken, V4R ile birlikte D1 ve aVL‘deki ST depresyonunun dikkatlice incelenmesi gerektiği, trombolitik tedavinin erken dönemde uygulanmasının şart olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: İnferior miyokard infarktüsü, Sağ ventrikül tutulumu, Elektrokardiyografik değerlendirme.

Cemal Bes Cangül, S. Kerem Okutur, Erkan Öztekin, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Kerim Küçükler, Murat Kemahlı, Fatih Borlu. Electrocardiographic evaluation of right ventricle involvement in acute inferior myocardial infarction. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 16-22

Corresponding Author: S. Kerem Okutur, Türkiye
LookUs & Online Makale