ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Relationship of blood lipid levels with Hba1c and obesity in patients with type 2 diabetes mellitus. [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 248-254 | DOI: 10.5350/SEMB.20150903125636

Relationship of blood lipid levels with Hba1c and obesity in patients with type 2 diabetes mellitus.

Ebru Özdoğan1, Osman Özdoğan2, Esma Güldal Altunoğlu2, Ali Rıza Köksal3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul-Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Dyslipidemia play an important role in the development of coronary artery disease (CAD) which is the world’s leading cause of mortality. Diabetes mellitus and obesity can cause CAD by different ways; dyslipidemia is common in both of them, that can lead to CAD. We investigate the effect of obesity and poor glycemic control on lipid profile in diabetic patients, in our country.
Material and Method: One hundred and sixty five patients (82 male) who admitted to Istanbul Education and Research Hospital Outpatient Diabetes department, whose known diabetes age was less than 5 years, not taking any anti-lipidemic medicine in the last 6 months, not having ischemic heart disease, diabetes controlled by only oral antidiabetics, non-smoker and not drinking alcohol, don’t having any endocrine disorder with possible affect on blood lipid levels, were enrolled to the study. The relationship between lipid levels and HbA1c, body mass index (BMI) and diabetes age were assessed. Student’s t test, ANOVA and Pearson correlation tests were used for comparisons. p<0.05 was considered significant.
Results: It was determined that when BMI value increased, cholesterol, triglyceride and LDL levels increased (r=0.46 p<0.001, r=0.58 p<0.001, r=0.34 p<0.01, respectively) and HDL levels decreased (r=-0.37 p<0.001 ). In patients having high HbA1c levels, total cholesterol, triglyceride and LDL cholesterol levels were found high (r=0.27 p<0.001, r=0.29 p<0.001, r=0.20 p<0.05, respectively). A positive correlation was found between the increasing diabetes age and HbA1c levels (r=0.28, p <0.001) was determined, but no significant corelation with blood lipid levels was detected.
Conclusion: We found similar but not identical results with previous international studies, in this study done in our country. Lipid profile was adversely effected in diabetic patients having obesity and poor glycemic control.

Keywords: Type 2 diabetes, BMI, HbA1c, lipid profile.

Tip 2 diyabet hastalarında kan lipid düzeylerinin Hba1c ve obezite ile ilişkisi

Ebru Özdoğan1, Osman Özdoğan2, Esma Güldal Altunoğlu2, Ali Rıza Köksal3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul-Türkiye
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Dislipidemi, dünyadaki bir numaralı mortalite nedeni olan koroner arter hastalığının (KAH) gelişiminde önemli yere sahiptir. Diyabet ve obezite farklı yollarla KAH gelişimine neden olmakla birlikte, dislipidemi KAH’na neden olan ortak yönlerinden biridir. Biz de ülkemizde diyabet hastalarında obezite ve kötü glisemik kontrolün lipid profili üzerinde nasıl bir etki yaptığını araştırdık.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Polikliniği’ne başvuran, bilinen diyabet yaşı 5‘i geçmeyen, son 6 ay içerisinde herhangi bir hiperlipidemi tedavisi almayan, kanıtlanmış iskemik kalp hastalığı olmayan, sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan, sigara ve alkol kullanmayan, kan lipid düzeyini etkileyecek bilinen bir endokrin bozukluğu olmayan 82’si erkek 165 hasta alındı. Lipid düzeyleri ile HbA1c, vücut kitle indeksi (VKİ) ve diyabet yaşı arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Karşılaştırmalarda student’s t, ANOVA ve Pearson korelasyon testleri kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: VKİ değerleri arttıkça total kolesterol, trigliserid ve LDL kolesterol düzeylerinin de arttığı (r=0.46 p<0.001, r=0.58 p<0.001, r=0.34 p<0.01, sırasıyla), HDL kolesterol düzeylerinin ise düştüğü
saptandı (r=-0.37 p<0.001). HbA1c değeri yüksek olan hastalarda total kolesterol, trigliserid ve LDL kolesterol düzeylerinin yüksek olduğu (r=0.27 p<0.001, r=0.29 p<0.001, r=0.20 p<0.05, sırasıyla) görüldü. Diyabet yaşı artıkça HbA1c düzeyleri arasında doğru bir orantı (r=0.28 p<0.001) saptanırken, kan lipid düzeyinde anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Ülkemizde yaptığımız bu çalışmada bire bir olmasa da daha önce yapılan uluslararası çalışmalarla benzer sonuçlara ulaştık. Obez ve kötü glisemik kontrole sahip diyabet hastalarında lipid profili olumsuz etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, VKİ, HbA1c, lipid profili.

Ebru Özdoğan, Osman Özdoğan, Esma Güldal Altunoğlu, Ali Rıza Köksal. Relationship of blood lipid levels with Hba1c and obesity in patients with type 2 diabetes mellitus.. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 248-254

Corresponding Author: Ebru Özdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale