ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Preoperative Parameters Predicting Hemoglobin Decline Related to Percutaneous Nephrolithotomy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-21284 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.21284

Preoperative Parameters Predicting Hemoglobin Decline Related to Percutaneous Nephrolithotomy

Mithat Eksi1, Deniz Noyan Ozlu2, Taner Kargi2, Abdullah Hizir Yavuzsan3, Ahmet Haciislamoglu2, Serdar Karadag2, Selcuk Sahin2, Ali Ihsan Tasci2
1Arnavutköy State Hospital, Department of Urology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Urology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Urology, İstanbul, Turkey

Introduction
Percutaneous Nephrolithotomy (PNL) for upper urinary tract stones is a minimally invasive, effective treatment modality. Despite its high success rates, its potential complications pose a risk. In this study, we aimed to determine the risk factors associated with bleeding which is one of PNL’s most important complications.
Materials and Methods
The data of patients who underwent PNL between January 2017 and December 2018 were retrospectively analyzed. The median reduction in postoperative hemoglobin levels compared to preoperative levels was found to be 1.6 g/dl, which was accepted as the threshold value. The patients with hemoglobin decrease above the threshold were assigned as Group 1, and below the threshold as Group 2. Preoperative, perioperative data and stone characteristics of the patients were recorded.
Results
169 patients, 85 patients in Group 1 and 84 patients in Group 2, were included. The mean age of Group 1 was significantly higher (47.4 ± 7.9 and 32 ± 9.4 years, respectively, p = 0.001) Sixteen in Group 1 (18.8%) and six in Group 2 (7, 1%) had a diagnosis of hypertension (HT) and a significant difference was found (p = 0.038). The average stone burden was 2733 ± 1121.3 mm3 in Group 1, and 2326.5 ± 975.6 mm3 in Group 2. It was observed that there was a significantly higher stone burden in Group 1 (p = 0.001). There was a significant difference between the groups in terms of mean operation time (84.4 ± 7 and 76.2 ± 9.9 minutes, respectively, p <0.001). When the complication rates were analyzed, complications were observed in 25 (29.4%) patients in Group 1 and 12 (14.2%) patients in Group 2, and a significant difference was found between both groups (p = 0.019). Age and HT were found to be significant independent risk factors associated with hemoglobin decline in multivariate analyzes (p <0.001, p <0.027, respectively).
Conclusion
In this study; advanced age, presence of HT, and high stone burden were found to be predictive of reductions in hemoglobin levels. Furthermore, a correlation of decreased hemoglobin levels was detected with operative times and occurrence of complications.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, kidney calculi, hemorrhage

Perkütan Nefrolitotomi ile İlgili Hemoglobin Düşüşünü Öngören Preoperatif Parametreler

Mithat Eksi1, Deniz Noyan Ozlu2, Taner Kargi2, Abdullah Hizir Yavuzsan3, Ahmet Haciislamoglu2, Serdar Karadag2, Selcuk Sahin2, Ali Ihsan Tasci2
1Arnavutköy Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Amaç
Perkütan nefrolitotomi (PNL), üst sistem kalküllerinde minimal invaziv, efektif bir tedavi modalitesidir. Yüksek başarı oranlarına rağmen, potansiyel komplikasyonları risk teşkil etmektedir. Biz bu çalışmamızda, en önemli komplikasyonlarından biri olan PNL sonrası kanamayla ilişkili risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Materyal-Method
Ocak 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında PNL uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Preoperatif düzeylere göre postoperatif hemoglobin düzeylerindeki medyan düşüş 1,6 g/dl hesaplanarak eşik değer olarak alındı. Eşiğin üzerinde hemoglobin düşüşü gerçekleşen hastalar Grup 1, altında düşüş gerçekleşenler Grup 2 olarak belirlendi. Hastaların preoperatif, perioperatif verileri ve taş karakteristiğine ait veriler kaydedildi.
Bulgular
Grup 1’de 85 ve Grup 2’de 84 hasta olmak üzere 169 hasta dahil edildi. Grup 1’in yaş ortalamasının anlamlı olarak yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla 47,4 ± 7,9 ve 32 ± 9,4 yıl, p= 0,001) Grup 1’de 16 (18,8%) Grup 2’de 6 (7,1%) hastada hipertansiyon (HT) tanısı mevcuttu ve anlamlı bir fark saptandı (p=0,038). Grup 1’de ortalama taş yükü 2733 ± 1121,3 mm3, Grup 2’de 2326,5 ± 975,6 mm3 bulundu. Grup 1’de anlamlı olarak daha yüksek taş yükü olduğu görüldü (p=0,001). Gruplar arasında ortalama operasyon süresi açısından anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla 84,4 ± 7 ve 76,2 ± 9,9 dakika, p<0,001). Komplikasyon oranları incelendiğinde, Grup 1’de 25 (29,4%), Grup 2’de 12 (14,2%) hastada komplikasyon izlendi ve her iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p=0,019). Multivaryant analizlerde yaş ve HT, hemoglobin düşüşü ile ilişkili anlamlı birer bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur (sırasıyla p<0,001, p<0,027).
Sonuç
Bu çalışmada ileri yaş, HT varlığı ve taş yükünün fazlalığının hemoglobin düşüşünü predikte eden değerler olduğu bulunmuştur. Ayrıca hemoglobin düşüşü ile operasyon süresi ve komplikasyon gelişmesi arasında korelasyon olduğu tespit edilmiştir. (SETB-2021-03-078)

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı, kanamaCorresponding Author: Deniz Noyan Ozlu
LookUs & Online Makale