ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of children with intoxication admitted to Sisli Etfal Hospital 1st Clinic of Pediatrics [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 41-45

Evaluation of children with intoxication admitted to Sisli Etfal Hospital 1st Clinic of Pediatrics

Müjde Arapoğlu, Cem Keskin, Leyla Telhan, Ela Erdem, Ayşe Palanduz
Department of Pediatrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Intoxication is a common cause of morbidity and mortality during childhood. The aim of this study was to evaluate the characteristics of patients who were hospitalized for intoxication.
Study Design: Medical records of 300 cases of intoxication followed up in our clinic between January 2001 and March 2005 were retrospectively evaluated. The patients were evaluated regarding age, gender, ingested agent., time interval between ingestion and admission, clinical signs and symptoms, and mean duration of hospitalization.
Results: A total of 300 patients were included; 154 of them (51.3 %) were girls and 146 (48.7 %) were boys. Mean age was 4.9 ± 3.2 (1.9-14) years. The most common ingested agents were drugs and corrosive agents. The mean time interval between ingestion and admission was 5.4 ± 6.2 (0.5-48) hours, the mean duration of hospitalization was 2.5 ± 2.3 ( I - 17) days. 154 patients (51 %) did not have any signs or symptoms of poisoning. 24 patients had (8%) ingested drugs for suicide. 20 of them (83 %) were girls and over 11.5 years old. Intensive care management was required in 12 (4 %) patients. None of the patients died.
Conclusions: Intoxication is a serious health problem threatening children. Education is the main principle for both prevention and proper management in case of intoxication.

Keywords: intoxication, drug, childhood

Şişli Etfal Hastanesi 1. Çocuk Kliniği’ne başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Müjde Arapoğlu, Cem Keskin, Leyla Telhan, Ela Erdem, Ayşe Palanduz
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Zehirlenmeler çocukluk çağında sık görülen morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı zehirlenme olgularının değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz 1. Çocuk Kliniğinde Ocak 2001- Mart 2005 tarihleri arasında zehirlenme tanısı ile izlenen 300 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Yaş. cinsiyet, alman madde veya ilaç, başvuruya kadar geçen süre, klinik bulgular ve ortalama yatış süresi değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 300 olgu çalışmaya alındı, bunların 154’ü (% 51.3) kız, 146’sı (% 48.7) erkek idi. Ortalama yaş 4.9 ± 3.2 (1.9-14) yıldı. En sık zehirlenme nedeni ilaçlar ve korozif maddelerdi. Başvuruya kadar geçen süre 5.4 ± 6.2 (0.5-48) saat, ortalama yatış süresi 2.5 ± 2.3 (1-17) gündü. 154 hastada (% 51) intoksikasyona ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olguların 24’ü (% 8) intihar amaçlı ilaç almıştı. Bunların 20’si (% 83) kız hasta ve 11.5 yaş üzerindeydi. 12 hasta (% 4) yoğun bakını ünitesine sevk edildi. Kaybedilen hasta yoktu.
Sonuç: Zehirlenmeler çocuk sağlığını tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. Gerek önlenmesi, gerekse karşı karşıya kalındığında uygun davranılması için eğitim şarttır.

Anahtar Kelimeler: zehirlenmeler, ilaç, çocukluk dönemi

Müjde Arapoğlu, Cem Keskin, Leyla Telhan, Ela Erdem, Ayşe Palanduz. Evaluation of children with intoxication admitted to Sisli Etfal Hospital 1st Clinic of Pediatrics. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 41-45

Corresponding Author: Müjde Arapoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale