ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Factors Affecting Bile Complications After Liver Transplantation: Single-Center Experience [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 227-231 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.17362

Factors Affecting Bile Complications After Liver Transplantation: Single-Center Experience

Murat Sevmis1, Elbrus Zarbaliyev2, Hakan Yildiz3, Utku Alkara4, Sema Aktas1, Sinasi Sevmis1
1Department of General Surgery and Transplantation, Gaziosmanpaşa Hospital, Yeni Yüzyil University, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Gaziosmanpaşa Hospital, Yeni Yüzyil University, İstanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Gaziosmanpaşa Hospital, Yeni Yüzyil University, İstanbul, Turkey
4Department of Radiology, Gaziosmanpaşa Hospital, Yeni Yüzyil University, İstanbul, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to investigate the surgical technique and biochemical parameters that affect biliary complications in liver transplants from live and cadaver in our center.
Methods: In this study, 141 patients who underwent liver transplants at Istanbul Yeni Yüzyıl Universty Gaziosmanpaşa Hospital organ transplant center between January 2018 and January 2020 were included in the study. The patients were monitored for 12–24 months. The patients included in the present study were examined retrospectively. Factors that may cause biliary tract complications and treatment modalities for complications were examined.
Results: In this study, liver transplantation from 124 living donors and 17 cadavers was performed. Twenty-three patients were under the age of 18. Only seven of 39 biliary complications were operated on. The rate of finding the right graft in patients with biliary complications was higher (p<0.05). There was no statistically significant difference between the groups concerning left, left lateral, and whole graft presence (p=0.561, p=0.172, and p=0.057, respectively). Double biliary anastomosis was to be higher in the biliary complication group, but there was no statistically significant difference (p=0.086).
Conclusion: Biliary complications are common, especially in liver transplants taken from the right lobe. Significant patient survival can be achieved with an early diagnosis and an appropriate treatment approach.

Keywords: Biliary complication, ERCP, liver transplantation, risk factors

Karaciğer Nakli Sonrası Safra Komplikasyonlarını Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Murat Sevmis1, Elbrus Zarbaliyev2, Hakan Yildiz3, Utku Alkara4, Sema Aktas1, Sinasi Sevmis1
1Yeni Yüzyil Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Genel Cerrahi ve Transplantasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeni Yüzyil Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul
3Yeni Yüzyil Üniversitesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul
4Yeni Yüzyil Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul

Giriş: Bu çalışmada, kendi merkezimizde canlıdan ve kadavradan yapılan karaciğer nakillerinde bilyer komplikasyonları etkileyen cerrahi teknik ve biyokimyasal parametreleri araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmaya, Ocak 2018 - Ocak 2020 tarihleri arasında XXX Hastanesi organ nakli merkezinde karaciğer nakli yapılan 141 hasta dahil edildi. Hastalar, 12-24 ay boyunca izlendi. Bu çalışmamızda, hastalar geriye dönük olarak incelendi. Safra yolu komplikasyonlarına neden olabilecek faktörler ve komplikasyonlara yönelik tedavi modaliteleri incelendi.
Bulgular: Bu çalışmada, 124 canlı donörden ve 17 kadavradan karaciğer nakil işlemi gerçekleşti. Yirmi üç hasta 18 yaşın altındaydı. Toplam 39 safra komplikasyonunun sadece yedisi ameliyat edildi. Safra komplikasyonu olan hastalarda sağ greft bulunma oranı daha yüksekti (p < 0,05). Sol, sol lateral ve tüm greft varlığı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p = 0,561, p = 0,172 ve p = 0,057). Biliyer komplikasyon grubunda çift biliyer anastomoz daha yüksek bulundu ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p = 0,086).
Sonuç: Biliyer komplikasyonlar, özellikle sağ lobdan alınan karaciğer nakillerinde yaygındır. Erken teşhis ve uygun tedavi yaklaşımı ile önemli hasta sağkalımı sağlanabilir. (SETB-2021-06-184)

Anahtar Kelimeler: karaciğer nakli, safra komplikasyonları, ERCP, risk faktörleri

Murat Sevmis, Elbrus Zarbaliyev, Hakan Yildiz, Utku Alkara, Sema Aktas, Sinasi Sevmis. Factors Affecting Bile Complications After Liver Transplantation: Single-Center Experience. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 227-231

Corresponding Author: Elbrus Zarbaliyev
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale