ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Split bolus method in computerized tomography [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-17003 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.17003

Split bolus method in computerized tomography

Huseyin Ozkurt, Sidal Ozdogan, Eyup Camurcuoglu
Seyrantepe Etfal Hospital

The Split-bolus method in computed tomography is the method used in the evaluation of renal dynamic enhancement stages and in the detection of pathologies. When designing the computed tomography urography technique there are several important options such as single-bolus and split bolus techniques. The single-bolus method consists of three separate post-contrast phases: arterial, nephrographic and excretory (pyelogram), as a result raising the total radiation dose imparted to patients. On the other hand, in the split bolus technique, the contrast dose is divided into several separate administrations to obtain the nephrographic and excretory phases simultaneously. With the split bolus technique, by reducing the radiation dose and the number of phases that the patient will be exposed to, urinary system evaluation and the whole abdomen pathological evaluations can be performed. The device to be used in imaging must be a tomography device with at least 16 Multidetector computed tomography (MCDT) sections. The bolus Tracking method is one of the most accurate contrast delivery methods for renal dynamics and the Split-bolus technique. Automatic dose calibration is used.

Keywords: Split-bolus method, Computed tomography (CT), Renal dynamics, Renal arterial phase...

Split-bolus yönteminde bilgisayarlı tomografi teknikleri

Huseyin Ozkurt, Sidal Ozdogan, Eyup Camurcuoglu
Seyrantepe Etfal Hastanesi

Bilgisayarlı tomografide (BT) split bolus yöntemi, renal dinamik güçlenme evrelerinin değerlendirilmesinde ve patolojilerin saptanmasında kullanılan yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ürografi tekniği tasarlanırken tek bolus ve bölünmüş bolus teknikleri gibi birkaç önemli seçenek vardır. Tek bolus yöntemi üç ayrı post-kontrast fazdan oluşur: arteriyel, nefrografik ve boşaltım (ekskretuar, piyelogram), bunun sonucunda hastalara verilen toplam radyasyon dozu artar. Bölünmüş bolus tekniğinde ise kontrast dozu birkaç ayrı uygulamaya bölünerek nefrografik ve boşaltım fazları aynı anda elde edilir. Split bolus tekniği ile radyasyon dozu ve hastanın maruz kalacağı faz sayısı azaltılarak, üriner sistem değerlendirmesi ve tüm batın patolojik değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Görüntülemede kullanılacak cihaz, en az 16 Multidetektör bilgisayarlı tomografi (MDCT) kesiti olan bir tomografi cihazı olmalıdır. Bolus İzleme yöntemi, renal dinamikler ve Split-bolus tekniği için en doğru kontrast verme yöntemlerinden biridir. Otomatik doz kalibrasyonu kullanılır. (SETB-2022-09-204)

Anahtar Kelimeler: Split-bolus yöntemi, Bilgisayarlı tomografi (BT), Renal dinamikler, Renal arteriyel faz...Corresponding Author: Eyup Camurcuoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale