ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Before and after dialysis antithrombin III levels in patients on continuous hemodialysis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 26-29

Before and after dialysis antithrombin III levels in patients on continuous hemodialysis

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Bahar Türkmen, Nezaket Eren
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul

Objective: Both bleeding tendency and thrombotic complica¬tions are seen together in advance renal failure. Because oj the blood contacts on artificial surface during hemodialysis the activation of platelets and clotting factors lead to clot for¬mation in the extracorporeal circuit and this still remains as a potential problem. Patients undergoing regular hemodialysis are subject to height risk of thrombotic complications. The low levels of antithrombin III play a role with the genesis oj these complications. AT III is a major inhibitor of blood co¬agulation and hereditary deficiency is associated with venous thrombotic disease. We measured plasma AT III, fibrinojen, active partial thromhoplastine time (aPTT) and protrombin time (PTT) in order to investigate the activation of coagulati¬on before and after dialysis in patients with chronic renal fa¬ilure undergoing regular hemodialysis.
Study Design: Patient group was 50 people and control gro¬up was 20 people. We determined AT III via cromogenic substrat method, by using Hitachi-717 otoanalyzer produced by Boehringer Mannheim.
Results: We found the mean value for AT III activity 103,8%±8,85 in healthy controls. The mean values for AT III before dialysis and after dialysis were respectively 84,56%±I3,0 and 99%±J4,12 in patients with chronic renal failure. Conclusions: As compared with the healthy controls, the pa¬tients with chronic renal failure had significantly lower (p: 0.000) AT III activity before dialysis and significantly inc¬reased AT III activity after dialysis, (p: 0.000)

Keywords: AT III, Hemodialysis, Chronic Renal Failure

Hemodiyalize giren hastalarda diyaliz öncesi ve sonrası Antitrombin III değerleri

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Bahar Türkmen, Nezaket Eren
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul

Amaç: Heri dönem böbrek yetersizliğinde trombotik kompli- kasyonlar ve kanamaya eğilim bir arada görülür. Hemodiya- liz esnasında karım suni yüzeylerle teması sonucunda trombo- sitlerin ve pıhtılaşma faktörlerinin aktivasyonuyla ekstrakor- poral pıhtılaşmanın meydana gelmesi güçlü bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Regüler hemodiyalize giren iiremik hastalar tromhoz komplikasyonları açısından büyük risk al- tındadır. Bu komplikasyonların oluşmasında düşük antitrom- bin III (AT III) seviyeleri de rol oynaı: Kan pıhtılaşmasının majör doğal inhibitörü olan AT III’iin kalıtsal eksikliği venoz trombotik hastalıklarla birliktelik gösterir. Biz düzenli olarak hemodiyalize giren kronik böbrek yetersizliği hastalarında (koagiilasyon aktivasyonunu incelemek için) diyalize girme- den hemen önce ve diyalizden hemen sonra fibrinojen, aPTT, protrombin zamanı ve ÂT III aktivitelerini tayin ettik.
Gereç ve Yöntem: Hasta grubu düzenli diyalize giren 50 kişi, kontrol grubu ise sağlıklı 20 kişiydi. AT III tayinleri kromoje- nik substrat yöntemi kullanılarak Boehringer Mannheim- Hi- tachi 717 otoanalizoründe çalışıldı.
Bulgular: Kontrol grubunda AT III aktivitesini ortalama %I03,8±8,85 bulduk. Hasta grubunda; diyaliz öncesi AT III aktivitesini ortalama %84,56±I3,0, diyalizden sonra %99± 14,12 olarak bulduk.

Sonuç: Hasta grubunda diyaliz öncesi AT III aktivitesi kont- rol grubuna kıyasla anlamlı bir şekilde düşüktür p: 0.000 Di- yaliz sonrası AT III aktivitesinde anlamlı bir artış kaydedil- miştir (p: 0.000).

Anahtar Kelimeler: AT III, Hemodiyaliz, Kronik Böbrek Yetersizliği.

Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Bahar Türkmen, Nezaket Eren. Before and after dialysis antithrombin III levels in patients on continuous hemodialysis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 26-29

Corresponding Author: Fatma Turgay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale