ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The distribution of the microorganisms that have been isolated from wound and abscesses in consideration of clinics and their antibiotic susceptibility [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 13-18

The distribution of the microorganisms that have been isolated from wound and abscesses in consideration of clinics and their antibiotic susceptibility

Mustafa Gül1, Engin Seber2
1Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Istanbul
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: In this study, the distribution of wound and abscess samples according to clinics and isolated bacteria antibiotic susceptibility were examined which were sent to Microbiology and Clinical Microbiology Laboratory.
Study Design: 388 wound and abscess samples which were sent to Şişli Etfal Training and Research Hospital were inoculated 5% blood agar, chocolate agar and Eozin-Methylen Blue agar. In these media, reproduced bacteria were defined and antibiotic susceptibility was determined by using disc diffusion test.
Result: The samples were usually from Surgical departments, mostly belong to Ortopedics Clinics. Although 239 (61.5%) of samples were reproduced, 149 (38.4%) of them were not reproduced. Among the 239 of samples, 122 (51%) were Gram positive bacteria, 117 (48.9%) were Gram negative bacteria. Although methicillin resistant Staphylococcus aureus and methicillin resistant coagulase negative staphylococcus which were isolated from Gram positive bacteria were found to be 100% sensitive to vancomycin and teicoplain, they found less sensitive (17%- 65%) to other antibiotics. Methicillin sensitive Staphylococcus aureus and methicillin sensitive coagulase negative staphylococcus were found I2%-38% sensitive to other antibiotics. Alfa hemolytic streptococcus were determined 75% sensitive to penicillin G and beta hemolytic streptococcus were ¡00% sensitive to penicillin G. From Gram negative bacteria, Pseudomonas spp. were found to be 89% susceptible to imipenem and 75% susceptible to amikacin, Acinetobacter spp. 90% susceptible to imipenem, 76% susceptible to ciprofloxacin and 75% susceptible to amikacin, Klebsiella spp. 100% susceptible to imipenem, 90% susceptible to ciprofloxacin and ofloxacin, 80% susceptible to ceftriaxone, 76% susceptible to cefoxitin but they found to be 20%-70% susceptible to other antibiotics. E.coli and Proteus spp. were found to be 35%-55% susceptible to ampicillin but 65%-100% susceptible to other antibiotics.
Conclusions: Wound infections and abscess were encountered mostly at Surgical departments. The factors that were occured in infections showed difference to clinics. For an effective treatment, clinicians have to start empirical treatment on the necessary situations and it is useful for them to know the antibiotic susceptibility of agent bacteria.

Keywords: Wound and abscess, Microorganisms, Antibiotic Susceptibility.

Yara ve apselerden izole edilen mikroorganizmaların kliniklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları

Mustafa Gül1, Engin Seber2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikobiyoloji ve Klinik Mikrobioyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen yara ve apse örneklerinin kliniklere göre dağılımı ile örneklerden izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarını araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikro-biyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Lahoratuvanna gönderilen 388 yara ve apse örneği, %5 kanlı a gar, çııkıılatamsı agar ve Eozin-Methylen Bine agar besiyerleriııe ekilmiştir. Besiyerlerinde üreyen bakteriler tanımlanmış ve disk difüzyoıı yöntemi ile antibiyotik duyarlılıkları saptanmıştır.
Bulgular: Gönderilen 388 yara ve apse örneğinin çoğunluğu cerrahi bölümlerden olııp en fazla Ortopedi Kliniğine (%29.8) aittir. Örneklerin 239’unda (%61.5) iireme olurken 149’unda (%38.4) üreme olmamıştır. Üreme olanların 122’sinde (%5I) gram pozitif bakteriler, 117’sinde (%48.9) gram negatif bakteriler saptanmıştır. İzole edilen gram pozitif bakterilerden metis il in dirençli Stafilokok aureus ile metisilin dirençli koagülaz negatif stafilokoklar vankomisin ve teikoplanine %100 duyarlı bulunurken diğer antibiyotiklere düşük oranlarda (%17-%65) duyarlılık bulunmuştur. Metisilin duyarlı Stafilokok aureus ile metisiliıı duyarlı koagülaz negatif stafilokoklar, penisilin G ve ampisiline %l2-%38 duyarlı bulunurken diğer antibiyotiklere %70-%I00 duyarlı bulunmuştur. Alfa hemolitik streptokoklar penisilin G‘ye %75, beta hemolitik streptokoklar %I00 duyarlı olarak saptanmıştır. Gram negatif bakterilerden Pseudomonas spp. imipeneme %89, amikasine %75 duyarlı, acinetobacter spp. imipeneme %90, siprofloksasiııe %76, amikasine %75 duyarlı, Klebsiella spp. imipeneme %I00, siprofloksasin ve ofloksasine %90, seftriaksona %80, sefoksitine %76 duyarlı bulunurken, suşlar diğer antibiyotiklere %20-%70 duyarlı bulunmuştur. E.coli ve Proteus spp. ampisiline %35-%55 duyarlı bulunurken diğer antibiyotiklere c/o65-%IOO duyarlı bulunmuştur.
Sonuç: Yara enfeksiyonu ve apselere cerrahi bölümlerde daha sık karşılaşılmaktadır. Oluşan enfeksiyonlarda etkenler kliniklere göre farklılıklar gösterebilmektedir. Etkili tedavi için klinisyenlerin, gerekli durumlarda buna göre ampirik tedavi başlamaları ve etken bakterilerin antibiyotik duyarlılığını bilmeleri yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yara ve apseler, mikroorganizmalar, antibiyotiklere duyarlılık.

Mustafa Gül, Engin Seber. The distribution of the microorganisms that have been isolated from wound and abscesses in consideration of clinics and their antibiotic susceptibility. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 13-18

Corresponding Author: Mustafa Gül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale