ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of Peripapillary and Macular Vascular Flow Changes with OCT-A in Patients with Superficial Optic Disk Drusen [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 196-201 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.07348

Evaluation of Peripapillary and Macular Vascular Flow Changes with OCT-A in Patients with Superficial Optic Disk Drusen

Ibrahim Cagri Turker, Saniye Uke Uzun, Ceylan Uslu Dogan, Burcu Dirim, Emine Betul Akbas Ozyurek, Sumeyra Keles Yesiltas, Dilek Guven
Department of Ophthalmology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The purpose of this study was to compare the peripapillary and macular vascular flow changes between healthy adults and adult patients with superficial optic disk drusen (ODD), as evaluated by optical coherence tomography angiography (OCT-A).
Methods: In this retrospective study, 44 eyes of 22 patients with superficial ODD followed-up in our neuro-ophthalmology unit and 54 eyes of 27 healthy individuals admitted to our clinic for routine ophthalmological examination were included in the study. The superior, inferior, nasal, and temporal radial peripapillary capillary plexus (RPC) vessel density (VD) values; superior, inferior, nasal, and temporal parafoveal and foveal region superficial capillary plexus (SCP) and deep capillary plexus (DCP) VD values; and choriocapillaris flow (CCF) area and foveal avascular zone area were evaluated by OCT-A.
Results: There was no statistically significant difference between groups in terms of age and sex. While there was a significant decrease in the temporal RPC VD values in cases with ODD (p=0.02), no significant difference was observed in other quadrants. No significant differences in either parafoveal zone four quadrant, foveal SCP and DCP VD values, or foveal avascular zone measurements were found between groups, while CCF area values were significantly higher in the study group (p=0.012).
Conclusion: Compared to healthy controls, our results showed a decrease in the RPC temporal quadrant VD values, and an increase in CCF area in cases with superficial ODD. To evaluate the effects of ODD on optic nerve head and macular perfusion, and to understand its underlying mechanisms and secondary complications, longer follow-up studies with larger case series are needed.

Keywords: Macular vascular flow, neuro-ophthalmology, optic disk drusen, optical coherence tomography angiography, peripapillary vascular flow, retina

Yüzeyel Optik Disk Drusenli Hastalarda OCT-A ile Peripapiller ve Maküler Vasküler Akım Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Ibrahim Cagri Turker, Saniye Uke Uzun, Ceylan Uslu Dogan, Burcu Dirim, Emine Betul Akbas Ozyurek, Sumeyra Keles Yesiltas, Dilek Guven
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Yüzeyel optik disk druseni (ODD) olan erişkin hastalar ile sağlıklı erişkinler arasında, optik koherens tomografi anjiyografi (OKT-A) ile değerlendirilen peripapiller ve makuler vasküler akım değişikliklerini karşılaştırmak.
Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya nörooftalmoloji birimimizde takip edilen 22 yüzeyel ODD hastasının 44 gözü ve rutin oftalmolojik muayene için kliniğimize başvuran 27 sağlıklı bireyin 54 gözü dahil edildi. Üst, alt, nazal ve temporal radyal peripapiller kapiller pleksus (RPK) damar yoğunluğu (DY) değerleri; üst, alt, nazal ve temporal parafoveal ve foveal bölge yüzeyel kapiller pleksus (YKP) ve derin kapiller pleksus (DKP) DY değerleri; koryokapillaris akım alanı ve foveal avasküler zon (FAZ) alanı OKT-A ile değerlendirildi.
Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. ODD'li olgularda temporal RPK DY değerlerinde anlamlı bir azalma olurken (p = 0.02), diğer kadranlarda anlamlı bir fark saptanmadı. Gruplar arasında parafoveal bölge 4 kadran, foveal YKP ve DKP DY değerlerinde veya foveal avasküler zon ölçümlerinde anlamlı farklılık bulunmazken, koryokapillaris akım alanı değerleri çalışma grubunda anlamlı olarak yüksekti (p = 0,012).
Sonuçlar: Sonuçlarımız, yüzeyel ODD'li olgularda RPK temporal kadran DY değerlerinde azalma ve koryokapillaris akım alanında artış olduğunu gösterdi. ODD'nin optik sinir başı ve makula perfüzyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve altta yatan mekanizmaları ve ikincil komplikasyonları anlamak için daha geniş vaka serileri ile daha uzun takip süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2021-05-139)

Anahtar Kelimeler: optik disk druseni, optik koherens tomografi anjiyografi, makuler vasküler akım, peripapiller vasküler akım, retina, nörooftalmoloji.

Ibrahim Cagri Turker, Saniye Uke Uzun, Ceylan Uslu Dogan, Burcu Dirim, Emine Betul Akbas Ozyurek, Sumeyra Keles Yesiltas, Dilek Guven. Evaluation of Peripapillary and Macular Vascular Flow Changes with OCT-A in Patients with Superficial Optic Disk Drusen. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 196-201

Corresponding Author: Ibrahim Cagri Turker
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale