ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Does Pulmonary Hamartoma Increase the Risk of Lung Cancer? Outcomes of 38 Pulmonary Hamartoma Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 344-348 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.06936

Does Pulmonary Hamartoma Increase the Risk of Lung Cancer? Outcomes of 38 Pulmonary Hamartoma Cases

Volkan Erdogu1, Ece Yasemin Emetli1, Ali Cevat Kutluk2, Selin Onay1, Aysegul Ciftci1, Salih Bilen1, Semih Erduhan1, Nisa Yildiz1, Hasan Akin2, Muzaffer Metin1
1Department of Chest Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Hamartomas are common benign tumors of the lung. Rarely, lung cancer coincidence may occur at the time of diagnosis or in the follow-up period.
Methods: Between 2016 and 2019, 38 patients who underwent a surgical procedure and diagnosed with lung hamartoma were retrospectively evaluated regarding clinicopathological features. Cases were analyzed according to age, sex, radiological findings, localization of nodules, surgical methods, and the coincidence of lung cancer.
Results: The mean age was 50.2±11.1 (range 28–76 years). There were 23 male (60.5%) and 15 female (39.5%) patients. Mean size was 2.7±1.8 (range 0.8–10 cm). In 28 patients, hamartoma was <3 cm in diameter (73.6%). Eighteen hamartomas were localized in the upper lobe (47.4%). Only 6 cases (15.8%) were localized at the central part of the lung. Multiple nodules were reported in 10 cases (26.3%). In 4 cases (10.5%), lung carcinoma and hamartoma were seen together at the time of diagnosis. Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) has been performed in 29 cases (76.3%). As a surgical method, enucleation was performed in 4 cases (10.5%), wedge resection in 28 cases (73.7%), and lobectomy in 6 cases (15.8%). No post-operative mortality appeared in the early follow-up.
Conclusion: Pulmonary hamartomas are usually present as solitary pulmonary nodules with benign radiological findings. VATS wedge resection is a method that can be used safely in diagnosis and treatment. Hamartomas may be associated with lung cancer at the time of diagnosis or follow-up, so it should be kept in mind that a different nodule seen in patients diagnosed with hamartoma may be associated with lung cancer.

Keywords: Lung cancer, pulmonary hamartoma; solitary pulmonary nodule.

Pulmoner Hamartom Akciğer Kanseri Riskini Artırır mı? 38 Pulmoner Hamartom Olgusunun Sonuçları

Volkan Erdogu1, Ece Yasemin Emetli1, Ali Cevat Kutluk2, Selin Onay1, Aysegul Ciftci1, Salih Bilen1, Semih Erduhan1, Nisa Yildiz1, Hasan Akin2, Muzaffer Metin1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Başakşehir Cam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul

Amaç: Hamartomlar akciğerin sık görülen iyi huylu tümörleridir. Nadiren, teşhis sırasında veya takip sırasında akciğer kanseri görülebilir.
Yöntem: 2016-2019 yılları arasında ameliyat edilen ve akciğer hamartomu tanısı alan 38 hasta klinikopatolojik özellikleri açısından retrospektif olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, radyolojik bulgular, nodüllerin lokalizasyonu, cerrahi yöntemler ve akciğer kanseri insidansına göre analiz edildi.
Sonuçlar: Ortalama yaş 50.2 ± 11.1 (dağılım 28-76) idi. 23 erkek (%60.5) ve 15 kadın (%39.5) hasta vardı. Ortalama çap 2.7 ± 1.8 (dağılım 0.8-10 cm) idi. 28 hastada hamartom çapı <3 cm (%73,6) idi. 18 olguda (%47.4) hamartom lokalizasyonu üst lobdaydı. 6 olgu (%15.8) hamartom santral yerleşimliydi. 10 olguda (%26.3) multiple nodül tespit edildi. Tanı anında 4 olguda (%10.5) akciğer kanseri ve hamartom birlikte görüldü. 29 olguya (%76.3) video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) uygulandı. Cerrahi yöntem olarak, 4 olguda (%10.5) enükleasyon, 28 olguda (%73.7) wedge rezeksiyonu ve 6 olguda (% 15.8) lobektomi yapıldı. Ameliyat sonrası erken dönem takiplerde mortalite görülmedi.
Sonuç: Pulmoner hamartomlar sıklıkla benign radyolojik bulguları olan soliter pulmoner nodüller olarak görülür. VATS wedge rezeksiyon, tanı ve tedavide güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir. Hamartomlar tanı veya takip sırasında akciğer kanseri ile birliktelik gösterebilir, bu nedenle hamartom teşhisi konan hastalarda görülen farklı bir nodülün akciğer kanseri ile ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır. (SETB-2020-06-097)

Anahtar Kelimeler: Pulmoner hamartom, soliter pulmoner nodül, akciğer kanseri

Volkan Erdogu, Ece Yasemin Emetli, Ali Cevat Kutluk, Selin Onay, Aysegul Ciftci, Salih Bilen, Semih Erduhan, Nisa Yildiz, Hasan Akin, Muzaffer Metin. Does Pulmonary Hamartoma Increase the Risk of Lung Cancer? Outcomes of 38 Pulmonary Hamartoma Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 344-348

Corresponding Author: Volkan Erdogu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale